Мас­шта­бна пе­ре­вір­ка на­ви­чок шко­ля­рів

Укра­ї­на впер­ше ві­зьме участь у між­на­ро­дно­му до­слі­джен­ні яко­сті осві­ти PISA-2018

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Від­по­від­не до­ру­че­н­ня Кабінет Міністрів під­го­ту­вав у лю­то­му цьо­го ро­ку, а дня­ми від­бу­ла­ся ро­бо­ча зу­стріч пред­став­ни­ків Ор­га­ні­за­ції еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку, яка про­во­дить це до­слі­дже­н­ня з 2000 ро­ку, та чи­нов­ни­ків Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки. Те­сту­ва­н­ня PISA ( Program for International Student Assessment) про­во­дять ко­жні три ро­ки — так, на­при­клад, 2015 ро­ку в до­слі­джен­ні взя­ли участь по­над 70 країн.

Укра­їн­ські шко­ля­рі до­лу­ча­ться до опи­ту­ва­н­ня впер­ше. Учні дев’ ятих кла­сів прой­дуть те­сту­ва­н­ня з ма­те­ма­ти­ки, при­ро­дни­чих на­ук та чи­та­н­ня. До­слі­дже­н­ня по­ка­же, як здо­бу­ті на уро­ках зна­н­ня шко­ля­рі умі­ють за­сто­со­ву­ва­ти в пов­сяк­ден­но­му жит­ті й під час ви­ко­на­н­ня зав­дань. Ці пра­кти­чні на­ви­чки — те, на чо­му ба­зу­є­ться за­пла­но­ва­на в Укра­ї­ні осві­тня ре­фор­ма.

«Ва­жли­вість цьо­го до­слі­дже­н­ня для України скла­дно пе­ре­оці­ни­ти, бо в нас не­має які­сних да­них про на­вчаль­ні до­ся­гне­н­ня шко­ля­рів і си­сте­ми на­ціо­наль­но­го мо­ні­то­рин- гу знань. А ре­зуль­та­ти ЗНО не да­ють змо­ги оці­ни­ти про­грес або ре­грес ті­єї чи ін­шої шко­ли, — за­зна­чає екс­перт ана­лі­ти­чно­го цен­тру CEDOS Іри­на Ко­гут. — Опи­ту­ва­н­ня PISA для ба­га­тьох країн ста­ло по­штов­хом до ре­фор­му­ва­н­ня осві­тніх си­стем. Во­но на­дає мо­жли­вість по­рів­ня­ти свої ре­зуль­та­ти з ре­зуль­та­та­ми ін­ших країн і мо­же ви­яви­ти не­до­лі­ки укра­їн­сько­го на­вча­н­ня, бо пе­ре­ві­ря­є­ться не зна­н­ня фа­ктів, а за­сто­су­ва­н­ня знань, пра­кти­чні на­ви­чки».

Те­сти уні­вер­саль­ні для всіх країн- уча­сниць. Та­кож до­да­є­ться опи­ту­валь­ник для учнів, учи­те­лів та ди­ре­кто­рів шкіл, щоб ви­яви­ти, як впли­ває на на­вчаль­ний про­цес до­ма­шня об­ста­нов­ка, си­ту­а­ція у шко­лі та со­ці­аль­но- еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка кра­ї­ни. Бу­дья­ка кра­ї­на мо­же до­да­ти до те­стів окре­мі пи­та­н­ня, які її ці­кав­лять у ме­жах вла­сної осві­тньої по­лі­ти­ки. Ре­зуль­та­ти го­тує Ор­га­ні­за­ція еко­но­мі­чно­го спів­ро­бі­тни­цтва та роз­ви­тку і ре­гіо­наль­ний ко­ор­ди­на­тор до­слі­дже­н­ня — у нас це бу­де Укра­їн­ський центр оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.