Слу­хай, ди­вись, го­во­ри

Із 6 до 8 трав­ня у Тер­но­по­лі три­ва­ти­ме ми­сте­цький фестиваль «Ї»

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Це — між­на­ро­дна куль­тур­но-ми­сте­цька по­дія, яка об’єд­нує лі­те­ра­ту­ру, му­зи­ку, жи­во­пис, фо­то, кі­но та ін­ші ви­ди ми­сте­цтва. На­га­да­є­мо, ідея ви­ни­кла три ро­ки то­му, і від­був­ся пер­ший фо­рум су­ча­сної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри та му­зи­ки. Ни­ні у фе­сти­ва­лі ві­зьмуть участь ві- до­мі пи­сьмен­ни­ки, му­зи­кан­ти й му­зи­чні гур­ти, ком­по­зи­то­ри, ху­до­жни­ки, фо­то­гра­фи, кі­но­ре­жи­се­ри, акто­ри та пер­фор­ме­ри, по­ві­дом­ляє festivalji.com.ua. Як за­зна­ча­ють ор­га­ні­за­то­ри, ме­тою фо­ру­му є на­ла­го­дже­н­ня ко­му­ні­ка­ції чи­та­ча — слу­ха­ча — гля­да­ча з ав­то­ра­ми, як укра­їн­ськи­ми, так і за­ру­бі­жни­ми.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

8 ТРАВ­НЯ ВІД­БУ­ДЕ­ТЬСЯ ВИСТУП ГУР­ТУ KOZAK SYSTEM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.