При­зна­че­н­ня з при­сма­ком ко­ру­пції

Ек­спер­ти роз­кри­ти­ку­ва­ли рі­ше­н­ня уряду зро­би­ти ви­ко­ну­ю­чим обов’яз­ки мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ві­кто­ра Ша­фран­сько­го

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Учо­ра уряд при­зна­чив в. о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Ві­кто­ра Ша­фран­сько­го, ко­трий був за­сту­пни­ком Оле­ксан­дра Кві­та­шві­лі. Про це по­ві­до­мив ві­це-прем’єр Пав­ло Ро­зен­ко, при цьо­му до­дав: «Че­ка­є­мо від Вер­хов­ної Ра­ди при­зна­че­н­ня мі­ні­стра».

Ра­ні­ше у «Бло­ці Петра Порошенка» за­яв­ля­ли, що цю по­са­ду обійме ди­ре­ктор вій­сько­во-ме­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Ан­дрій Вер­ба. Цю кан­ди­да­ту­ру гро­мад­ськість сприйня­ла зна­чно ло­яль­ні­ше, ніж Ві­кто­ра Ша­фран­сько­го. «Ось так бу­ло по­хо­ва­но ре­фор­ма­тор­ство но­во­го уряду. Це — со­ром, ко­ли лю­ди­ну звіль­ня­ють з між­на­ро­дної фар­ма­цев­ти­чної ком­па­нії за ма­хі­на­ції, а но­вий уряд при­зна­чає ке­ру­ва­ти мі­ні­стер­ством», — за­зна­чи­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook член прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Оле­ксан­дра Усті­но­ва.

«Ша­фран­сько­го бу­ло звіль­не­но сво­го ча­су з фар­ма­цев­ти­чної ком­па­нії «Но­вар­тіс» за участь у корупційних схемах, то­му при­зна­че­н­ня йо­го ви­ко­ну­ва­чем обов’яз­ків ви­гля­дає вкрай див­но, — до­дає ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти України» Оль­га Сте­фа­ни­ши­на. — Якщо йо­го при­зна­чать мі­ні­стром охо­ро­ни здо­ров’я, це бу­де пе­ре­мо­га ко­ру­пції над най­кра­щи­ми на­ма­га­н­ня- ми прем’єра її по­до­ла­ти. Спо­ді­ва­є­мось, це при­зна­че­н­ня бу­де тим­ча­со­вим».

«День» пи­сав, що при­зна­че­н­ня мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я стане для го­ло­ви уряду Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на те­стом на ба­жа­н­ня впро­ва­джу­ва­ти медичну ре­фор­му. Ек­спер­ти ра­ди­ли прем’єр-мі­ні­стру про­ве­сти від­кри­тий кон­курс або хо­ча б ого­ло­си­ти гро­мад­сько­сті іме­на ймо­вір­них кан­ди­да­тів. Тож очіль­ник уряду ва­га­є­ться з ви­бо­ром чи до­сі не зна­йшов до­стой­но­го пре­тен­ден­та? Або мі­ні­стер­ство на­стіль­ки за­не­дба­не, що не­має ба­жа­ю­чих ним ке­ру­ва­ти? Ві­до­мо, що від про­по­зи­ції очо­ли­ти МОЗ від­мо­ви­лось 15 осіб. По­шу­ки три­ва­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.