Тре­тій в Укра­ї­ні

В Острозь­кій академії від­кри­ли Центр юда­ї­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Іри­на ПОКОТИЛЬСЬКА

Сьо­го­дні в Укра­ї­ні три Цен­три юда­ї­ки: по одно­му — в Ки­є­ві та Льво­ві, і ще один дня­ми від­кри­ли в На­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті «Острозь­ка ака­де­мія».

У ві­таль­но­му сло­ві ре­ктор уні­вер­си­те­ту Ігор Па­сі­чник за­зна­чив, що ціл­ком за­ко­но­мір­но, що саме в та­ко­му істо­ри­чно­му мі­сті, як Острог, яке ба­га­те єв­рей­ським ду­хом, від­кри­ва­є­ться Центр для єв­рей­ської спіль­но­ти. «Укра­їн­ська куль­ту­ра зав­жди бу­ла близь­кою з єв­рей­ською. На­віть моя ба­бу­ся ко­лись пе­ре­хо­ву­ва­ла в се­бе вдо­ма єв­ре­їв, по­при за­бо­ро­ни. А все че­рез хо­ро­ше ви­хо­ва­н­ня і ви­со­ку мо­раль­ність», — за­зна­чив Ігор Де­ми­до­вич.

Дум­ку ре­кто­ра по­ді­ляє й укра­їн­ський гро­мад­ський акти­віст, ди­си­дент, ді­яч укра­їн­сько­го єв­рей­сько­го ру­ху, член Укра­їн­ської Гель­синк­ської групи Йо­сиф Зі­сельс. «Острог ви­ді­ля­є­ться се­ред ін­ших міст дав­ньою істо­рі­єю. Тут бу­ла ве­ли­ка єв­рей­ська гро­ма­да. То­му існує без­ліч ма­те­рі­а­лів, які по­тре­бу­ють до­слі­дже­н­ня. І саме це зав­да­н­ня сто­їть пе­ред Цен­тром юда­ї­ки в Острозь­кій академії. Тим па­че, є ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал — мо­лодь, яка зі­бра­ла­ся тут зі всі­єї України», — за­пев­няє Йо­сиф Зі­сельс.

Як знак по­дя­ки та ша­ни, Ігор Па­сі­чник на­го­ро­див па­на Зі­сель­са однією зі ста срі­бних ме­да­лей «Князь Ва­силь-Ко­стян­тин Острозь­кий» за актив­ну гро­ма­дян­ську по­зи­цію, ва­го­мий осо­би­стий вне­сок у на­ціо­наль­не та дер­жав­не від­ро­дже­н­ня України та під­трим­ку Цен­тру юда­ї­ки На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Острозь­ка ака­де­мія».

В Острозь­кій академії Центр юда­ї­ки очо­лить лін­гвіст, зна­вець дав­ньо­а­ра­мей­ської мо­ви, ав­тор пер­шо­го в Укра­ї­ні під­ру­чни­ка із ара­мей­ської мо­ви для сту­ден­тів, за­ві­ду­вач ка­фе­дри ан­глій­ської фі­ло­ло­гії в Острозь­кій академії, до­цент, кан­ди­дат фі­ло­ло­гі­чних на­ук Дмитро Цо­лін. «Ме­не зав­жди тур­бу­ва­ло пи­та­н­ня де­що одно­бо­ко­го ба­че­н­ня і сто­рії. Острог пред­став­ле­но як сла­ве­тне мі­сто в істо­рії України, сла­ву яко­го пов’ язу­ють ізі ме­на­ми кня­зів Острозь­ких. Однак ні­хто не зга­дує, що, по­чи­на­ю­чи з XV сто­лі­т­тя, зна­чну роль в еко­но­мі­чно­му, гро­мад­сько­му та куль­тур­но­му жит­ті мі­ста ві­ді­гра­ва­ли єв­реї, які в на­сту­пні сто­лі­т­тя (аж до кін­ця Дру­гої сві­то­вої вій­ни) скла­да­ли біль­шу ча­сти­ну на­се­ле­н­ня Остро­га. Ці лю­ди тво­ри­ли істо­рію мі­ста», — роз­по­від­ає Дмитро Цо­лін.

Та­кож Ігор Па­сі­чник на­го­ло­сив, що не­за­ба­ром в Острозь­кій академії пла­ну­ють ство­рю­ва­ти сер­ти­фі­ка­тні та ма­гі­стер­ські про­гра­ми з юда­ї­ки, тим самим зно­ву по­вер­ну­ти єв­рей­ську куль­ту­ру до Остро­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.