«Сим­біоз чо­ти­рьох грав­ців»

У Ки­є­ві обго­во­рю­ва­ли, як ви­бу­ду­ва­ти стра­те­гію куль­тур­ної ди­пло­ма­тії

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На будь-яких міжнародних фо­ру­мах, ко­ли мо­ва за­хо­дить про на­шу кра­ї­ну,то зазвичай го­во­рять, що Укра­ї­на ве­де дві вій­ни: одну про­ти ро­сій­ської агре­сії, а ін­шу — за ре­фор­му­ва­н­ня кра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи бо­роть­бу про­ти ко­ру­пції. Але не менш ва­жли­вою є ще одна вій­на — за імідж України у світі. До ре­чі, слід від­зна­чи­ти, що сло­во image, по­хо­дить від ла­тин­сько­го imago, imitari, що озна­чає імі­ту­ва­ти, яке в ан­глій­ській мо­ві на­бу­ло по­зи­тив­но­го зна­че­н­ня і пе­ре­кла­да­є­ться на укра­їн­ську образ, пре­стиж, ре­пу­та­ція.

І саме цій те­мі був при­свя­че­ний дру­гий фо­рум куль­тур­ної ди­пло­ма­тії, який від­був­ся вчо­ра в Ки­є­ві за спіль­ної іні­ці­а­ти­ви МЗСУкра­ї­ни, Ки­їв­сько­го офі­су Ін­сти­ту­ту Кен­на­на й Ди­пло­ма­ти­чної академії України при МЗСУкра­ї­ни.

По­сол з осо­бли­вих до­ру­чень Дмитро Ку­ле­ба вва­жає, що для успі­ху куль­тур­ної ди­пло­ма­тії по­трі­бен сим­біоз дер­жав­но­го і при­ва­тно­го се­кто­ра, які ма­ють до­пов­ню­ва­ти один одного. Та­ким чи­ном, він за­дав тон дис­ку­сії під на­звою: «Чи має Укра­ї­на стра­те­гію куль­тур­ної ди­пло­ма­тії та хто є її ру­шій­ною си­лою?»

Та­кий сим­біоз має вклю­ча­ти чо­ти­рьох грав­ців, вва­жає Ку­ле­ба:

■ Пер­ший — ор­га­ни дер­жав­ної вла­ди, МЗС, Мін­культ, Вер­хов­на Ра­да.

■ Дру­гий — про­фе­сій­не се­ре­до­ви­ще, ми­тці, ар­ти­сти, ху­до­жни­ки, куль­тур­ні ді­я­чі.

■ Тре­тій — бі­знес-се­ре­до­ви­ще. «Якщо ми не втя­гне­мо в цю істо­рію укра­їн­ський бі­знес, укра­їн­ських екс­пор­те­рів, які за­ці­кав­ле­ні у ви­хо­ду на зов­ні­шній ри­нок про­су­ван­ні сво­го брен­ду, то бу­де важко про­су­ва­ти бренд України у світі», — на­го­ло­сив Ку­ле­ба.

■ Че­твер­тий — наші між­на­ро­дні спон­со­ри і пар­тне­ри, з яки­ми ми мо­же­мо бу­ду­ва­ти на­шій ін­сти­ту­ції. «Ми ду­же вдя­чні до­но­рам, які до­по­ма­га­ють нам у МЗС го­ту­ва­ти про­фе­сій­ні зокре­ма і ка­дри для куль­тур­ної ди­пло­ма­тії», — від­зна­чив ди­пло­мат.

За йо­го сло­ва­ми, чотири грав­ці ма­ють об’єд­на­тись і спіль­но за­йма­тись дов­го­стро­ко­вою стра­те­гі­єю куль­тур­ної ди­пло­ма­тії.

Го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди у за­кор­дон­них спра­вах Ган­на Гопко акцен­ту­ва­ла у сво­є­му ви­сту­пі ува­гу на те, що на цьо­му фо­ру­мі зі­бра­ли­ся ті, хто зро­бив ба­га­то, щоб те­ма України зву­ча­ла в усьо­му світі. Во­на зга­да ла про кни гу « Дня » Ukraine Incognita ан­глій­ською мо­вою, в якій по­да­є­ться ти­ся­чо­лі­тня істо­рія на­шої кра­ї­ни. І цю кни­гу во­на вру­чи­ла ві­це-пре­зи­ден­ту США Джо­зе­фу Бай­де­ну і ди­ре­кто­ру МВФ Крі­стін Ла­гард, за­о­дно вла­шту­вав­ши для них екс­кур­сію в Со­фію Ки­їв­ську і по­яснив­ши, що на­ша кра­ї­на має свою ти­ся­чо­лі­тню істо­рію, і це не Ро­сія, яка на­ма­га­є­ться вкра­сти на­шу істо­рію.

Па­ні Гопко за­зна­чи­ла, що імі­джу України зав­дає шко­ди ко­ру­пція та ба­га­то ін­шо­го не­га­ти­ву. Але з ін­шо­го бо­ку ми мо­же­мо по­хва­ли­тись сво­ї­ми куль тур ни ми до сяг нен ня ми, ком­по­зи­то­ра­ми і ху­до­жни­ка­ми зі сві­то­ви­ми іме­на­ми. І саме на цьо­му, зокре­ма і на ство­рен­ні Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту має зо­се­ре­ди­ти ува­гу куль­тур­на ди­пло­ма­тія. На її дум­ку, Укра­ї­ні по­трі­бно бра­ти участь у рі­зних ви­став­ко­вих за­хо­дах, по­єд­ну­ю­чи про­па­гу­ва­н­ня укра­їн­ської куль­ту­ри і ми­сте­цтва та про­ду­кції.

Во­на ви­сло­ви­ла спо­ді­ва­н­ня, що цьо­го ро­ку Мін­культ і МЗС змо­жуть ско­ор­ди­ну­ва­ти свої зу­си­л­ля і не зма­га­ти­му­ться між со­бою у то­му, як про­ти­ді­я­ти ро­сій­ській агре­сії за кор­до­ном, а та­кож ро­би­ти­муть усе для то­го, щоб укра­їн­ці за кор­до­ном єд­на­ли­ся.

«У нас ба­га­то українців за кор­до­ном зма­га­ю­ться за гран­ти, а час ми­ри­ти­ся і не з’ясо­ву­ва­ти, хто біль­ший па­трі­от. Ми вто­ми­ли світ обра­зом жер­тви, але нам є чим пи­ша­ти­ся, у нас є ти­ся­чо­лі­тня істо­рія, тре­ба шу­ка­ти ре­сур­си, біль­ше ко­ор­ди­ну­ва­ти ді­яль­ність», — на­го­ло­си­ла Гопко.

Іри­на Ста­дни­чен­ко із Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри у сво­є­му ви­сту­пі ска­за­ла, що Укра­їн­ський ін­сти­тут бу­де скла­дно ре­а­лі­зу­ва­ти, оскільки на це по­трі­бно ба­га­то гро­шей і чи ко­ри­сно ство­рю­ва­ти цей ін­сти­тут на па­пе­рі. Від­так, вва­жає во­на, кра­ще по­єд­на­ти ді­яль­ність існу­ю­чих куль­тур­них цен­трів у по­соль­ствах, гро­мад укра­їн­ських ді­а­спор. Ін­ши­ми сло­ва­ми, основ­ний по­сил — си­нер­гія зу­силь, не тре­ба ви­га­ду­ва­ти ні­чо­го но­во­го, а по­єд­на­ти еле­мен­ти, які пра­цю­ють, то­ді бу­де ефе­ктив­на від­да­ча від куль­тур­ної ди­пло­ма­тії.

До­сить ці­ка­вою ба­ла про­по­зи­ція що­до по­си­ле­н­ня імі­джу України за­сту­пни­ка го­ло­ви мі­сії США в Укра­ї­ні Джор­джа Кен­та, який про­де­мон­стру­вав не­по­га­не зна­н­ня укра­їн­ської мо­ви. Він ска­зав, що в за­лі ба­га­то хто ро­зу­міє ан­глій­ську мо­ву, що зві­сно і по­трі­бно для то­го, щоб спіл­ку­ва­тись зі сві­том. Але, з ін­шо­го бо­ку, ди­пло­мат за­зна­чив, ху­до­жни­кам, му­зи­кан­там не по­трі­бно зна­н­ня ан­глій­ської мо­ви. І це мо­же ста­ти міс­тком між Укра­ї­ною та сві­том. За йо­го сло­ва­ми, для України ва­жли­во по­ка­зу­ва­ти сві­ту су­ча­сне ми­сте­цтво, су­ча­сну куль­ту­ру сві­ту, де­мон­стру­ю­чи тим самим, що це су­ча­сна мо­дер­на дер­жа­ва.

Крім то­го, до­дав Кент укра­їн­цям по­трі­бно біль­ше по­ка­зу­ва­ти сві­ту, що та­кі ві­до­мі ком­по­зи­то­ри, як Го­ро­виць та Прокоф’єв, на­ро­ди­ли­ся саме в Укра­ї­ні. Вам тре­ба при­ду­му­ва­ти м’яку силу, щоб ці еле­мен­ти ди­пло­ма­тії до­по­ма­га­ли по­ка­зу­ва­ти, хто ви та­кі.

«Укра­їн­ці мо­жуть по­ка­за­ти ким во­ни є, а це і про­зо­рий уряд, який бо­ре­ться з ко­ру­пці­єю, і куль­тур­ні аспе­кти, які де­мон­стру­ють кре­а­тив­ність кра­ї­ни. Якщо ви роз­по­ві­сте цю істо­рію, то ви отри­ма­є­те під­трим­ку з бо­ку сві­ту», — за­вер­шив аме­ри­кан­ський ди­пло­мат.

Ди рек тор Ки ївсь ко го офі су Ін­сти­ту­ту Кен­на­на Ка­те­ри­на Сма­глій звер­ну­ла ува­гу на необхідність ре­фор­му­ва­н­ня МЗС. «Бри­тан­ський аналітик Джеймс Шерр на Ки­їв­сько­му без­пе­ко­во­му фо­ру­мі за­зна­чив, що гла­ва МЗС Пав­ло Клім­кін має силь­ну ре­пу­та­цію у світі, але МЗС, яке хо­че по­зи­ціо­ну­ва­ти се­бе як но­ве облич­чя пу­блі­чної ди­пло­ма­тії ма­ло б роз­по­ча­ти ре­фор­ми в се­ре­ди­ні ві­дом­ства. Ме­ні зда­є­ться МЗС по­тре­бує но­вих ка­дрів і більш ди­на­мі­чної по­зи­ції у світі. Ми не да­мо за­ба­ла­ка­ти ідею куль­тур­ної ди­пло­ма­тії», — за­зна­чи­ла во­на.

До­сить ці­ка­во бу­ло по­чу­ти дум­ку за­сту­пни­ка ди­ре­кто­ра Бри­тан­ської ра­ди в Укра­ї­ні На­та­ші Ва­си­люк. Во­на, зокре­ма, зро­би­ла на­сту­пну ре­мар­ку: Бри­тан­ська ра­да бу­ла за­сно­ва­на у 1934 ро­ці у від­по­відь на появу на­ци­зму. І ця си­ту­а­ція на­га­дує те, що за­раз від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні, яка на­ма­га­є­ться ство­ри­ти свою ін­сти­ту­ції ля бо­роть­би з ро­сій­ською агре­сі­єю.

Во­на за­зна­чи­ла, що на­ше га­сло, яке ми ви­га­да­ли то­ді, зву­чить так: «Ми бу­ду­є­мо дру­жні зна­н­ня, і вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між на­ро­дом Британії та ре­штою сві­тою і це ми на­зи­ва­є­мо куль­тур­ни­ми від­но­си­на­ми».

Що ж, справ­ді Укра­ї­ні по­трі­бно вчи­тись на чу­жо­му до­сві­ді і сво­їх по­мил­ках, а го­лов­не — вчи­ти уро­ки. І спо­ді­ва­є­мось, що так і бу­де, і імідж на­шої справ­ді стане при­ва­бли­вим, а з цим при­йдуть ін­ве­сти­ції і під­ви­щи­ться до­бро­бут на­се­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.