Ген­сек РЄ: пра­ва лю­ди­ни та без­пе­ка в Єв­ро­пі — під за­гро­зою

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ра­ди Європи Тор­б­йорн Ягланд за­яв­ляє, що пра­ва лю­ди­ни, де­мо­кра­тія і без­пе­ка на всьо­му єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті опи­ни­ли­ся під за гро зою. Як по ві дом ляє УНІАН, про це йде­ться у йо­го що­рі­чній до­по­віді, роз­по­всю­дже­ній прес-слу­жбою РЄ. «Єв­ро­па сьо­го­дні бо­ре­ться з ба­га­тьма сер­йо­зни­ми ви­кли­ка­ми, вклю­ча­ю­чи те­ро­ризм, мі­гра­цію та кон­флі­кти. Це успі­шно екс­плу­а­ту­є­ться у ба­га­тьох мі­сцях на­ціо­на­лі­ста­ми та по­пу­лі­ста­ми, а до­ві­ра до на­ціо­наль­них та єв­ро­пей­ських ін­сти­ту­цій змен­шу­єть- ся» — ска­зав ген­сек. Ра­зом з тим Ягланд вка­зав на «ба­га­то ва­жли­вих про­га­лин у за­ко­но­дав­стві та пра­кти­ці, які є у дер­жа­вах-чле­нах, все ча­сті­ше обме­жу­ю­ться основ­ні пра­ва лю­ди­ни, вклю­ча­ю­чи сво­бо­ду сло­ва, сво­бо­ду зі­брань та право на не­до­тор­кан­ність при­ва­тно­го жи­т­тя». «Це не тіль­ки не­пра­виль­но — це та­кож не­без­пе­чно. Якщо ми не під­три­ма­є­мо наші де­мо­кра­ти­чні прин­ци­пи і не бу­де­мо ви­рі­шу­ва­ти наші про­бле­ми при пов­но­му до­три­ман­ні прав лю­ди­ни, то си­ту­а­ція бу­де тіль­ки гір­ше», — на­го­ло­сив він.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.