Ки­їв і Пе­кін до­мо­ви­ли­ся про кро­ки для лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Укра ї ни та Ки таю Пав ло Клім - кін та Ван Ї до­мо­ви­ли­ся про кро­ки для лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му між дво­ма кра­ї­на­ми. Про це йшло ся під час їх ніх пе ре го - во­рів, що від­бу­ли­ся в хо­ді ві­зи­ту Клім кі на до Ки таю. « Сто ро ни до мо ви ли ся про прак тич ні кро­ки з ме­тою сут­тє­вої лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му між дво­ма дер­жа ва ми » , — йдеть ся в по ві дом - лен­ні. Та­кож ки­тай­ська сто­ро­на під­твер­ди­ла під­трим­ку те­ри­то­рі- аль­ної ці­лі­сно­сті та су­ве­ре­ні­те­ту України. Під час пе­ре­го­во­рів та­кож бу­ло роз­гля­ну­то стан і пер­спе­кти­ви ре­а­лі­за­ції спіль­них ін­фра струк тур них про ек тів. Мі - ністр за­кор­дон­них справ Ки­таю ви сло вив під трим ку учас ті України в ки­тай­ській іні­ці­а­ти­ві «Один по­яс, один шлях». Сто­ро­ни від зна чи ли спіль ні під хо ди що до не об хід нос ті ре фор му ван - ня Ра ди без пе ки ООН з ме тою утвер д жен ня її ефек тив ної ро лі в су­ча­сних умо­вах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.