Са­міт Укра­ї­на — ЄС пе­ре­не­сли з трав­ня на ве­ре­сень

Den (Ukrainian) - - День Планети -

« За вза єм ною до мов ле ніс тю Пре зи ден та Укра ї ни, пре зи ден - та Єв­ро пейсь кої Ра ди До наль да Ту­ска і президента Єв­ро­пей­ської Ко мі сії Жа на- Кло да Юн­ке ра ухва­ле­но зва же не та праг ма - ти­чне рі­ше­н­ня про пе­ре­не­се­н­ня са­мі­ту Укра­ї­на — ЄС з 19 трав­ня на ве ре сень » , — ска зав учо ра за­сту­пник го­ло­ви АП Ко­стян­тин Єлі сє єв. За йо го сло ва ми, рі - ше­н­ня не впли ває на на дан ня Укра ї ні без ві зо во го ре жи му. Єлі­сє єв при пус тив, що пев ний вплив на пе­ре­не­се­н­ня са­мі­ту ма­ють за­пла­но­ва­ний ре­фе­рен­дум у Ве ли ко бри та нії що до ви хо ду з ЄС, а та кож не га тив ні ре зуль - та­ти ре фе рен ду му в Ні дер лан - дах що до асо ці а ції між Укра ї - ною та ЄС. Як по ві до ми ли у пред­став­ни­цтві ЄС в Ки­є­ві, пе­ре­не­се­н­ня са­мі­ту до­зво­лить Укра­ї­ні до­че­ка­ти­ся пе­ре гля­ду про­гра­ми спів пра ці з Між на род ним ва­лю­тним фон­дом, а та­кож здій­сни­ти оцін­ку тим­ча­со­во­го за­сто­су ван ня Уго ди про асо ці а цію, вклю ча ю чи зо ну віль ної тор гів - лі України з ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.