«Мо­ре...Ніч... Сві­чки...» — 4 трав­ня, Ки­їв­ський те­атр на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра

Den (Ukrainian) - - Культура -

П’єсу «Це ве­ли­ке мо­ре» су­ча­сно­го ізра­їль­сько­го дра­ма­тур­га Й. Бар-Йо­се­фа по­ста­вив Еду­ард Ми­тни­цький ще 2003 р., але й до­сі ви­ста­ва хви­лює пу­блі­ку і зав­жди про­хо­дить з ан­шла­га­ми. Про­ща­ю­чись із ка­те­го­рі­я­ми ві­чни­ми, людина йде на­зу­стріч спо­ку­сам. А утри­ма­ти­ся на хви­лях жит­тє­во­го мо­ря — май­же цир­ко­ва екві­лі­бри­сти­ка... У лі­в­обе­реж­ців ви­йшла гли­бо­ко-пси­хо­ло­гі­чна ви­ста­ва. Де гу­мор пе­ре­хо­дить у са­ти­ру і на­віть па­ро­дію, а лі­ри­чні сце­ни змі­ню­ю­ться спле­ска­ми від­чаю... Ви­ста­ву гля­да­чі див­ля­ться на одно­му по­ди­ху, на­віть ін­ко­ли на­вер­та­ю­ться сльо­зи, адже це — роз­по­відь про «не­ви­га­да­не жи­т­тя», як зна­чи­ться в про­грам­ці. У цій по­ста­нов­ці го­во­рять про го­лов­не без мо­ра­лі­за­тор­ства і єди­но пра­виль­них від­по­від­ей... Дов­гий час го­лов­ну роль Но­а­ха Грін­валь­да грав чу­до­вий актор Ві­та­лій Лі­не­цький (до сво­єї тра­гі­чної смер­ті). За­раз її ви­ко­нує Ахтем Се­ї­та­бла­єв, не менш та­ла­но­ви­то, але по-сво­є­му і пси­хо­ло­гі­чно тон­ко. Йо­го пар­тне­ра­ми ви­сту­па­ють: Те­тя­на Кру­лі­ков­ська, Сві­тла­на Ор­лі­чен­ко, Не­о­ні­ла Бі­ле­цька, Те­тя­на Ко­ма­ро­ва, Ан­дрій Са­мі­нін, Ми­хай­ло Ку­ку­юк, Пе­тро Ми­ро­нов, Юрій Ли­твин, Сер­гій Пе­тько та ін­ші.

ФО­ТО ЄВГЕНА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.