«Обе­ре­жно, по­фар­бо­ва­но!» Оле­ксан­дра Ройт­бур­да — Mystetska Zbirka art gallery

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, цей проект бу­ло пред­став­ле­но у бе­ре­зні в Оде­сі, а те­пер йо­го по­ба­чать ки­я­ни. 2003-го Ройт­бурд на­пи­сав ав­то­порт­рет у ви­гля­ді усі­че­ної го­ло­ви Іо­ан­на Пред­те­чі... За сло­ва­ми ху­до­жни­ка, по­ту­жний по­штовх до ство­ре­н­ня се­рії «Обе­ре­жно, по­фар­бо­ва­но!» від­був­ся під час по­дій на Май­да­ні у лю­то­му 2014 р. У сво­їй май­стер­ні під зву­ки по­стрі­лів він ство­рює кар­ти­ну «Рі­зня на Хі­о­сі». А на­сту­пно­го дня, ді­знав­шись, що Май­дан ви­сто­яв, Оле­ксандр пи­ше по­ло­тно «Той, що під­ні­має пра­пор». У ньо­му від­обра­же­ні біль, страх і во­дно­час на­дія. Зго­дом се­рія бу­ла про­дов­же­на але­го­ри­чни­ми фі­ло­соф­ськи­ми ро­бо­та­ми, в яких мо­жна про­чи­та­ти тон­ку со­ці­аль­ну іро­нію. Біль­шість кар­тин Оле­ксандр Ройт­бурд ви­ко­нав у тра­ди­цій­ній тем­ній зем­ли­стій га­мі, гли­бо­ко­му аске­ти­чно­му ко­льо­рі. Художник ви­ко­ри­сто­вує ча­сти­ни ті­ла лю­ди­ни, зби­ра­ю­чи їх за прин­ци­пом кон­стру­кто­ра. Зав­дя­ки та­ким ана­то­мі­чним ме­та­мор­фо­зам май­стер вті­лює «му­ки ма­те­рії», по­ту­жний емо­цій­ний ім­пульс, який ми­мо­во­лі пе­ре­да­є­ться ті­лу гля­да­ча. Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи­ти до 29 трав­ня.

ІЛЮ­СТРА­ЦІЯ З САЙТА ARTZBIRKA.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.