«Му­зи­чне ре­тро Дру­гої сві­то­вої вій­ни» — 9 трав­ня, На­ціо­наль­на фі­лар­мо­нія

Den (Ukrainian) - - Культура -

Свя­тко­ву про­гра­му до Дня Пе­ре­мо­ги під­го­ту­ва­ли му­зи­кан­ти На­ціо­наль­но­го ду­хо­во­го ор­ке­стру України під ору­дою ди­ри­ген­та Оле­ксія Ба­же­но­ва. У кон­цер­ті лу­на­ти­муть тво­ри, які пі­ді­йма­ли дух во­ї­нів і да­ва­ли роз­ра­ду тим, хто за­ли­шав­ся у ти­лу. Це ге­ро­ї­чні і лі­ри­ко-ро­ман­ти­чні пі­сні, які вже ста­ли кла­си­кою: Я. Вей­во­да, Й. Штра­у­са, А. Кос- Ана­толь­сько­го, М. Ве­бе­ра, К. Бру­ха, М. Ско­ри­ка, Дж. Ф. Су­за, Дж. М. Хью, Ш. Дю­мо­на, Дж. Ві­льям­са, Т. Хрен­ні­ко­ва, М. Бо­го­слов­сько­го, М. Фрад­кі­на, Т. Аль­би­но­ни, Д. Шо­ста­ко­ви­ча, Ш. Азна­ву­ра та ін­ших виконають со­лі­сти: Ва­лен­ти­на Ма­тю­шен­ко (со­пра­но), Ана­то­лій Юр­чен­ко (ба­ри­тон) і Ген­на­дій Ков­тун (клар­нет) у су­про­во­ді му­зи­кан­тів ор­ке­стру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.