Одно­стай­ний Ка­бмін

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Но­ви­ни, опри­лю­дне­ні вчо­ра на за­сі­дан­ні уряду, сер­йо­зно впли­нуть на рі­вень жи­т­тя українців. По­чне­мо з хо­ро­ших. За сло­ва­ми прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, до пар­ла­мен­ту бу­де вне­се­но за­ко­но­про­ект про ска­су­ва­н­ня з 1 трав­ня опо­да­тку­ва­н­ня пен­сій. Дру­гим за­ко­но­про­е­ктом, спря­мо­ва­ним на со­ці­аль­ний за­хист на­се­ле­н­ня, бу­де під­ви­ще­н­ня на 10% з 1 гру­дня 2016 ро­ку со­ці­аль­них стан­дар­тів.

Те­пер — про не­при­єм­не. Як по­ві­до­мив пер­ший ві­це­прем’єр Сте­пан Ку­бів, єди­на гра­ни­чна роз­дрі­бна ці­на га­зу для по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів та ви­ро­бни­ків те­пло­енер­гії ста­но­ви­ти­ме 6879 гривень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Ку­бів по­яснив, що ця су­ма скла­да­є­ться з опто­вої ці­ни га­зу — 4942 грив­ні, се­ре­дньо­зва­же­но­го та­ри­фу на транс­пор­ту­ва­н­ня — 219 гривень, се­ре­дньо­зва­же­но­го та­ри­фу на роз­по­діл — 513,7 грив­ні, тор­го­вель­ної на­цін­ки по­ста­чаль­ни­ка — 57,4 грив­ні. З ура­ху­ва­н­ням 20% ПДВ — ви­хо­дить 6879 гривень. Щоб по­сла­би­ти не­га­тив, бу­ло за­яв­ле­но, що у кра­ї­ні бу­де про­дов­же­но вста­нов­ле­н­ня лі­чиль­ни­ків при­ро­дно­го га­зу (ли­ше цьо­го ро­ку — міль­йон штук). Від­по­від­ні рі­ше­н­ня Ка­бмін за­твер­див одно­стай­но.

Де­щи­цю за­не­по­ко­є­н­ня вне­сли пар­ла­мен­та­рі. Під­ви­ще­н­ня вар­то­сті га­зу мо­же спро­во­ку­ва­ти збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті одер­жу­ва­чів суб­си­дій удві­чі, вва­жає за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з ЖКГ Оле­на Ба­бак. Го­лос «про­ти» по­да­ла і народний депутат Юлія Ти­мо­шен­ко. Во­на під­ра­ху­ва­ла, що но­ві та­ри­фи на газ удві­чі під­ви­щать і без то­го ви­со­ку вар­тість цен­траль­но­го опа­ле­н­ня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.