Cвій танк на­зи­вав «Ма­лю­сінь­кий»

Зв’язок із Ан­дрі­єм Мель­ни­ком обі­рвав­ся під час бою за Ву­гле­гірськ

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

Упро­довж п’яти мі­ся­ців йо­го вва­жа­ли зни­клим без­ві­сти. Зв’язок із бій­цем із Рів­нен­щи­ни Ан­дрі­єм Мель­ни­ком обі­рвав­ся під час бою за мі­сто Ву­гле­гірськ, що став по­ча­тком Де­баль­ців­сько­го ко­тла. Рі­дні до остан­ньо­го ві­ри­ли в те, що Ан­дрій жи­вий. Бо в ро­ди­ні вже був ви­па­док, ко­ли во­їн, який зник без­ві­сти, по­вер­нув­ся до­до­му. Це був ді­дусь Ан­дрія. Йо­го то­ді по­ра­ни­ли, але вря­ту­ва­ти­ся вда­ло­ся.

Ан­дрій Мель­ник був тан­кі­стом 13-ї мо­то­пі­хо­тної бри­га­ди. Ко­ли при­йшла по­віс­тка, не шу­кав при­во­дів, щоб залишитися. Вва­жав, що по­ви­нен за­хи­ща­ти Укра­ї­ну. По­тра­пив на пе­ре­до­ву. Свій танк, який був без вну­трі­шньо­го зв’яз­ку, на­звав «Ма­лю­сінь­кий». До­гля­дав за ним ду­же дбай­ли­во. На та­кій те­хні­ці во­ю­ва­ти бу­ло скла­дно. Але Ан­дрій ні­ко­ли не на­рі­кав.

Во­стан­нє звіс­тку від бій­ця рі­дні отри­ма­ли на­при­кін­ці сі­чня. У бою за мі­сто Ву­гле­гірськ йо­го по­бра­ти­ми ма­ли при­кри­ва­ти по­зи­ції вій­сько­вих. Ан­дрій Мель­ник ви­їхав на ту по­зи­цію са­мо­стій­но, ка­жуть бо­йо­ві то­ва­ри­ші. Він усві­дом­лю­вав усю не­без­пе­ку, ба­чив, що си­ли во­ро­га пе­ре­ва­жа­ють. Йо­го танк «Ма­лю­сінь­кий» пі­ді­рвав­ся.

Остан­ки во­ї­на по­хо­ва­ли у Дні­про­пе­тров­ську в без­імен­ній мо­ги­лі. Ли­ше зав­дя­ки ДНКекс­пер­ти­зі рі­дним вда­ло­ся зна­йти йо­го. Бій­ця пе­ре­по­хо­ва­ли в рі­дно­му селі Оле­ксан­дрія в Рів­нен­сько­му ра­йо­ні. Йому бу­ло 35 ро­ків. Вдо­ма у Ан­дрія ли­ши­ла­ся ма­ти, брат, се­стра та ма­лень­ка донь­ка.

Зго­дом у селі, у приміщенні мі­сце­во­го ін­тер­на­ту, від­кри­ли му­зей, де зі­бра­ли ма­люн­ки, вір­ші та де­ко­ра­тив­ні ви­ро­би бій­ця. Те­пер же йо­го пам’ять вша­ну­ва­ли, від­крив­ши ме­мо­рі­аль­ну до­шку при вхо­ді у шко­лу, де нав­чав­ся. Крім то­го, у на­вчаль­но­му за­кла­ді за­по­ча­тку­ва­ли тур­нір з ба­скет­бо­лу іме­ні Ан­дрія Мель­ни­ка, адже бо­єць лю­бив цей вид спор­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.