Три­чі ви­ко­ну­вав зав­да­н­ня в зо­ні АТО

Тра­ге­дія ста­ла­ся, ко­ли вій­сько­вий льо­тчик Сер­гій Ру­ден­ко вже по­вер­нув­ся з пе­ре­до­вої

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на КЛИМЧУК Жи­то­мир­ська область

На по­ча­тку кві­тня в Ми­ро­піль­ській гім­на­зії Ро­ма­нів­сько­го ра­йо­ну на Жи­то­мир­щи­ні від­бу­ло­ся уро­чи­сте від­кри­т­тя пам’ятної до­шки ви­пу­скни­ку цьо­го на­вчаль­но­го за­кла­ду, за­ги­бло­му вій­сько­во­му льо­тчи­ку Сер­гію Ру­ден­ку. Сер­гій пі­сля за­кін­че­н­ня 2009 ро­ку Ми­ро­піль­ської гім­на­зії нав­чав­ся у Хар­ків­сько­му авіа­цій­но­му уні­вер­си­те­ті, по­тім слу­жив на Львів­щи­ні. Ко­ли по­ча­ли­ся во­єн­ні дії на сході України, офі­це­ра три­чі на­прав­ля­ли для ви­ко­на­н­ня по­став­ле­них зав­дань в зо­ну АТО. Тра­ге­дія ста­ла­ся з 22- рі­чним лей­те­нан­том, ко­ли він вже по­вер­нув­ся із га­ря­чих то­чок.

Як по­ві­дом­ля­є­ться в «Кни­зі пам’яті за­ги­блих», Сер­гій Ру­ден­ко за­ги­нув торік 24 бе­ре­зня вна­слі­док авіа­ка­та­стро­фи в ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Він­ни­цькі Ста­ви — Гре­бін­ки (Ва­силь­ків­ський ра­йон Ки­їв­ської обла­сті) під час здій­сне­н­ня пла­но­во­го пе­ре­льо­ту вій­сько­вим вер­то­льо­том Мі-24, який ле­тів з мі­ста Мир­го­род Пол­тав­ської обла­сті в мі­сто Озер­не Жи­то­мир­ської обла­сті.

Ука­зом Президента України №76/2016 від 1 бе­ре­зня 2016 ро­ку «За осо­би­сту му­жність і ви­со­кий про­фе­сіо­на­лізм, ви­яв­ле­ні у за­хи­сті дер­жав­но­го су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті України, вір­ність вій­сько­вій при­ся­зі» Ру­ден­ка Сер­гія Ми­ко­ла­йо­ви­ча на­го­ро­дже­но ор­де­ном Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го III сту­пе­ня (по­смер­тно).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.