Як зде­ше­ви­ти лі­ки май­же вдві­чі?

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Ці­ни в апте­ках — на­че в юве­лір­них ма­га­зи­нах. Те, що ра­ні­ше ко­шту­ва­ло 20 — 30 гривень, за­раз об­хо­ди­ться мі­ні­мум у со­тню. Зна­йти ва­рі­ан­ти, як зде­ше­ви­ти ме­ди­ка­мен­ти, не­що­дав­но до­ру­чив го­ло­ва уряду Володимир Грой­сман Мі­ні­стер­ству охо­ро­ни здо­ров’я та Мі­ні­стер­ству еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі. На по­шук ком­про­мі­су прем’єр дав ві­дом­ствам усьо­го ти­ждень. По­ки ре­це­птів від чи­нов­ни­ків не­має, але ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми про­по­ну­ють па­ці­єнт­ські ор­га­ні­за­ції.

«РИ­НОК МОНОПОЛІЗУВАВСЯ БА­ГА­ТО РО­КІВ»

На дум­ку го­ло­ви ко­ор­ди­на­цій­ної ра­ди Все­укра­їн­ської ме­ре­жі лю­дей, які жи­вуть з ВІЛ/СНІД, Дми­тра Ше­рем­бея, пе­ред­усім тре­ба де­ре­гу­лю­ва­ти фар­ма­цев­ти­чний ри­нок. Тоб­то усу­ну­ти про­це­ду­ру, ко­ли один пре­па­рат пе­ре­ві­ряє низ­ка дер­жав­них служб, при­чо­му за одна­ко­ви­ми па­ра­ме­тра­ми. Адже ко­жна та­ка пе­ре­вір­ка — це до­да­тко­ва грив­ня у під­сум­ко­вій ці­ні.

«Про­цес де­ре­гу­ля­ції має звіль­ни­ти від корупційних лап і тих, хто по­ста­чає лі­ки, і тих, хто ви­ро­бляє їх в Укра­ї­ні. Са­ма де­ре­гу­ля­ція не по­тре­бує фінансових вли­вань з бо­ку дер­жа­ви, але ці­ни мо­жуть впа­сти на 30 — 45% як в апте­чній си­сте­мі, так і в дер­жав- них за­ку­пів­лях, — до­дає Ше­рем­бей. — Ри­нок монополізувався ба­га­то ро­ків по­спіль, осо­бли­во фар­ма­цев­ти­чним кла­ном, який тре­ба роз­ва­ли­ти про­стим спосо­бом — від­чи­ни­ти две­рі у Єв­ро­пей­ський Со­юз. Якщо пре­па­ра­ти Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ні­меч­чи­ни, Бель­гії, Япо­нії, Ав­стра­лії по­чнуть про­да­ва­ти в Укра­ї­ні без не­по­трі­бних пе­ре­ві­рок, в апте­ках з’яви­ться ве­ли­кий асор­ти­мент які­сних ме­ди­ка­мен­тів, по­чне зни­жу­ва­ти­ся ці­на, по­ста­чаль­ни­ки та ви­ро­бни­ки не за­кла­да­ти­муть в їхню вар­тість усі ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки».

«ПЛЮСИ» ТА «МІНУСИ» СПРОЩЕНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Про­по­зи­ція акти­ві­ста су­го­ло­сна із за­ко­но­про­е­ктом від Ка­бмі­ну « Про вне­се­н­ня змін до стат­ті 9 За­ко­ну України «Про лі­кар­ські за­со­би», ко­трий пе­ред­ба­чає спро­ще­ну ре­є­стра­цію лі­ків, за­ре­є­стро­ва­них ком­пе­тен­тни­ми ор­га­на­ми США, Швей­ца­рії, Япо­нії, Ав­стра­лії, Ка­на­ди або ЄС. На­ра­зі він роз­гля­да­є­ться в ко­мі­те­ті Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я. За чин­ним За­ко­ном « Про лі­кар­ські за­со­би» спро­ще­ну ре­є­стра­цію пе­ред­ба­че­но для пре­па­ра­тів, які за­ре­є­стро­ва­но у ви­ще­вка­за­них кра­ї­нах і при­зна­че­но ви­клю­чно для те­ра­пії ту­бер­ку­льо­зу, ВІЛ/СНІДу, ві­ру­сних ге­па­ти­тів, он­ко­ло­гі­чних та рід­кі­сних за­хво­рю­вань. От­же, уряд у сво­є­му за­ко­но­про­е­кті про­по­нує роз­ши­ри­ти пе­ре­лік ме­ди­ка­мен­тів, що під­ля­га­ти­муть спро­ще­ній реєстрації.

Однак уря­до­вий за­ко­но­про­ект про­філь­ний ко­мі­тет по­ки що не під­три­мав. Так, за­сту­пник го­ло­ви ко­мі­те­ту, народний депутат Олег Му­сій, вва­жає, що спро­ще­на ре­є­стра­ція лі­ків від­кри­ває ри­нок для не­пе­ре­ві­ре­них ме­ди­ка­мен­тів. За йо­го сло­ва­ми, ра­ні­ше чле­ни ко­мі­те­ту ре­є­стру­ва­ли у Вер­хов­ній Ра­ді ін­ший за­ко­но­про­ект, де си­сте­му спрощеної реєстрації про­пи­са­но більш до­ско­на­ло.

«Процедура окре­мої реєстрації лі­кар­сько­го за­со­бу мо­же за­сто­со­ву­ва­ти­ся за умо­ви, що йо­го за­сто­су­ва­н­ня в ме­ди­чній пра­кти­ці пе­ред­ба­че­но фор­му­ля­ра­ми, тоб­то про­то­ко­ла­ми лі­ку­ва­н­ня, про­від­них країн — ЄС, США, Япо­нії, Ка­на­ди та Ав­стра­лії. Як­би в уря­до­во­му за­ко­но­про­е­кті за­зна­чи­ли, що за спро­ще­ною про­це­ду­рою ре­є­стру­ва­ти­муть пре­па­ра­ти, які за­сто­со­ву­ють в цих кра­ї­нах, то це бу­ла б дер­жав­ни­цька по­зи­ція. А так ми від­кри­є­мо укра­їн­ський ри­нок для пре­па­ра­тів з країн тре­тьо­го сві­ту, які про­сто за­ре­є­стро­ва­ні в Єв­ро­пі. Та­кі швид­кі іні­ці­а­ти­ви уряду по­тре­бу­ють ана­лі­зу»,— під­кре­слив Олег Му­сій.

«ВІД ДЕ­РЕ­ГУ­ЛЯ­ЦІЇ ВИГРАЮТЬ ПА­ЦІ­ЄН­ТИ»

Де­пу­та­ти від­кла­ли роз­гляд двох ва­рі­ан­тів за­ко­ну про спро­ще­ну ре­є­стра­цію лі­ків до на­сту­пно­го за­сі­да­н­ня ко­мі­те­ту. За цей час мо­жуть з’яви­тись аль­тер­на­тив­ні за­ко­но­про­е­кти, і так три­ва­ти­ме без­кі­не­чно. На­при­клад, ко­ли де­пу­та­ти го­ло­су­ва­ли за пе­ре­да­чу дер­жав­них за­ку­пі­вель мі­жна­ро­дним ор­га­ні­за­ці­ям, за­ко­но­про­е­ктів бу­ло аж ві­сім: ча­сти­ну їх під­го­ту­ва­ли ло­бі­сти фарм­рин­ку, бло­ку­ю­чи ре­фор­му­ва­н­ня тен­дер­ної сфе­ри. Де га­ран­тії, що ця схе­ма не по­вто­ри­ться з впро­ва­дже­н­ням спрощеної реєстрації?

«Заява Му­сія — це то­таль­на не­прав­да. Пре­па­ра­ти, офіційно за­ре­є­стро­ва­ні в Ні­меч­чи­ні чи Британії, ма­ють ви­щий рі­вень яко­сті. Ми сьо­го­дні в та­кій за­ре­гу­льо­ва­ній си­сте­мі, що і якість, і кіль­кість ме­ди­ка­мен­тів на ду­же низь­ко­му рів­ні, — до­дає Дмитро Ше­рем­бей. — Але ні­хто не кри­чав, що тре­ба це змі­ни­ти. Де­ре­гу­ля­ція по­трі­бна хво­рим лю­дям, а не Му­сію чи фар­мін­ду­стрії. Єди­ні лю­ди, які на­справ­ді втра­тять свій при­бу­ток пі­сля де­ре­гу­ля­ції фарм­рин­ку, це — чи­нов­ни­ки, що на­ма­га­ли­ся мо­но­по­лі­зу­ва­ти ри­нок під се­бе. Ви­ро­бни­ки та дистриб’юто­ри лі­ків від цьо­го виграють. А го­лов­не, що від цьо­го виграють па­ці­єн­ти. Якщо ри­нок зде­шев­лю­ва­ти­ме­ться, усім до­ве­де­ться ви­ста­ви­ти че­сну ці­ну на ме­ди­ка­мен­ти».

Ек­спер­ти про­по­ну­ють дер­жа­ві де­ре­гу­лю­ва­ти

фарм­ри­нок — але ці іні­ці­а­ти­ви бло­кує про­філь­ний ко­мі­тет

пар­ла­мен­ту

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.