Ре­цепт оздо­ров­ле­н­ня на­ції

В Укра­ї­ні хо­чуть ухва­ли­ти план дій для збе­ре­же­н­ня ге­но­фон­ду

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Не­що­дав­но в Мі­ні­стер­стві охо­ро­ни здо­ров’я ро­зро­би­ли та за­про­по­ну­ва­ли на роз­гляд уряду проект по­ста­но­ви «Про за­твер­дже­н­ня на­ціо­наль­но­го пла­ну за­хо­дів з ім­пле­мен­та­ції та ре­а­лі­за­ції за­сад єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки «Здо­ров’я-2020: осно­ви єв­ро­пей­ської по­лі­ти­ки в під­трим­ку дій дер­жа­ви і су­спіль­ства в ін­те­ре­сах здо­ров’я і бла­го­по­луч­чя » . До­ку­мент сто­су­є­ться про­фі­ла­кти­ки не­ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань у дер­жа­ві на пе­рі­од до 2020 ро­ку. Між­на­ро­дні ек­спер­ти ствер­джу­ють, що кра­ї­ни з низь­ким та се­ре­днім рів­нем еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, до яких на­ле­жить Укра­ї­на, по­тер­па­ють від та­ких не­ду­гів осо­бли­во.

« За ін­фор­ма­ці­єю Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції охо­ро­ни здо­ров’ я, сьо­го­дні не­ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня є най­важ­чим со­ці­аль­ним та еко­но­мі­чним тя­га­рем. У цен­трі ува­ги кра­їн­чле­нів ООН — чотири за­хво­рю­ва­н­ня: хро­ні­чні ре­спі­ра­тор­ні не­ду­ги, ді­а­бет, рак та сер­це­во­су­дин­ні хво­ро­би, — розповіла Окса­на СОЛДАТОВА, до­цент ка­фе­дри ди­тя­чих та під­лі­тко­вих хвороб На­ціо­наль­ної ме­ди­чної академії пі­сля­ди­плом­ної осві­ти ім. П. Л. Шу­пи­ка. — Не­ін­фе­кцій­ні за­хво­рю­ва­н­ня скла­да­ють 63% від що­рі­чних ле­таль­них втрат у світі. В Укра­ї­ні цей по­ка­зник — один із най­ви­щих у ре­гіо­ні та скла­дає 86% від усіх при­чин смер­тно­сті та 70% — при­чин ін­ва­лі­дно­сті. Рі­вень за­хво­рю­ва­но­сті сер­це­во-су­дин­ни­ми та ре­спі­ра­тор­ни­ми не­ду­га­ми — в чотири ра­зи ви­щий, ніж в ЄС, а смер­тність від но­во­утво­рень утри­чі ви­ща за ана­ло­гі­чний по­ка­зник в Єв­ро­пі».

Ек­спер­ти вкотре звер­та­ють ува­гу, що про­фі­ла­кти­ку тре­ба по­чи­на­ти з ди­тин­ства. Так, за да­ни­ми МОЗ, рі­вень за­хво­рю­ва­но­сті ді­тей на ре­спі­ра­тор­ні не­ду­ги за остан­ні де­сять ро­ків є ста­біль­но ви­со­ким і за­раз скла­дає 66%. Най­ви­щий він — се­ред під­лі­тків 13—16 ро­ків.

Ле­во­ва ча­сти­на пла­ну дій сто­су­є­ться мо­ні­то­рин­гу ста­ну здо­ров’я ді­тей і мо­ло­ді та про­фі­ла­кти­ки не­ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань се­ред них. Адже, за да­ни­ми Цен­тру ме­ди­чної ста­ти­сти­ки МОЗ України, кіль­кість здо­ро­вих ді­тей до мо­мен­ту за­кін­че­н­ня шко­ли змен­шу­є­ться у 5,4 разу, а кіль­кість ді­тей із хро­ні­чни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми збіль­шу­є­ться в 4,4 разу.

«Обме­же­н­ня, що ви­ни­ка­ють у лю­дей че­рез стан здо­ров’я, змен­шу­ють мо­жли­во­сті дер­жа­ви, — акцен­тує На­та­лія РИНГАЧ, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу де­мо­гра- фі­чно­го мо­де­лю­ва­н­ня та про­гно­зу­ва­н­ня Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень іме­ні М. В. Пту­хи НАН України. — Ми ро­би­ли про­гноз чи­сель­но­сті мо­ло­дих лю­дей 15—25 ро­ків до 2061 ро­ку. За­раз пред­став­ни­ків ці­єї ві­ко­вої ка­те­го­рії на­лі­чу­є­ться при­бли­зно п’ять міль­йо­нів. Але якщо ми зро­би­мо пе­ре­пис, їх бу­де мен­ше. Се­ре­дній про­гноз: до 2061ро­ку в Укра­ї­ні їх бу­де чотири міль­йо­ни, пе­си­мі­сти­чний про­гноз — 2,8 мільйона. У нас бу­ло чотири хви­лі до­слі­дже­н­ня, яке ви­вча­ло пов­сяк­ден­ні пра­кти­ки, ко­трі впли­ва­ють на здо­ров’я. На пер­шо­му мі­сці — гі­по­ди­на­мія, да­лі — ри­зи­ко­ва­на се­ксу­аль­на по­ве­дін­ка, тре­тє — ку­рі­н­ня, че­твер­та — не­пра­виль­на хар­чо­ва по­ве­дін­ка. У під­сум­ку ма­є­мо ве­ли­кі втра­ти зов­сім мо­ло­дих лю­дей: у нас май­же втри­чі ви­ща смер­тність се­ред мо­ло­ді від зов­ні­шніх при­чин, а від ін­фе­кцій — 12%, то­ді як у Єв­ро­пі — 1%».

За пла­ном екс­пер­тів, по­кро­ко­ва ре­а­лі­за­ція на­мі­че­них дій на 25% зни­зить смер­тність від основ­них не­ін­фе­кцій­них за­хво­рю­вань, на 10% змен­шить рі­вень спо­жи­ва­н­ня ал­ко­го­лю та на 18,5% — рі­вень по­ши­ре­н­ня ку­рі­н­ня. По­ка­зни­ки про­ра­хо­ву­ва­ли­ся з огля­ду на міжнародний до­свід.

«Ми не впев­не­ні, що все бу­де, як за­ду­ма­ли, але одним ли­ше зни­же­н­ням вжи­ва­н­ня со­лі на 30% дер­жа­ва мо­же за­оща­ди­ти на лі­ку­ван­ні ар­те­рі­аль­ної гі­пер­тен­зії та її ускла­днень 3,3 мі­льяр­да гривень на рік, — ко­мен­тує Олег ШВЕЦЬ, го­лов­ний по­за­шта­тний ді­є­то­лог МОЗ, спів­ав­тор пла­ну дій. — Ку­рі­н­ня та ал­ко­го­лізм — це фа­куль­та­тив­ні фа­кто­ри ри­зи­ку, то­му що це від­бу­ва­є­ться пе­рі­о­ди­чно. Але їдять ді­ти що­дня. І че­рез не­ра­ціо­наль­не хар­чу­ва­н­ня ни­ні ми ма­є­мо ба­га­то ма­те­рі­аль­них та ро­зу­мо­вих втрат. Ми ба­чи­мо, що з ко­жним ро­ком по­гір­шу­є­ться хар­чо­ва по­ве­дін­ка ді­тей: з ві­ком во­ни їдять мен­ше ово­чів, фру­ктів, ки­сло­мо­ло­чних про­ду­ктів та м’яса. Та­кож змен­шу­є­ться кіль­кість під­лі­тків, які що­ден­но сні­да­ють. На­то­мість ро­сте вжи­ва­н­ня ву­гле­во­дів та транс­жи­рів».

За сло­ва­ми Оле­га Шве­ця, крім на­ціо­наль­но­го пла­ну дій, сьо­го­дні роз­ро­бля­є­ться проект за­ко­ну, що обме­жу­ва­ти­ме вміст транс­жир­них ки­слот в про­ду­ктах. Крім цьо­го, МОЗ про­пи­са­ло ви­мо­ги до хар­чо­вих про­ду­ктів, при­зна­че­них для ді­тей та під­лі­тків у на­вчаль­них за­кла­дах, а та­кож ви­мо­ги до про­ду­ктів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться на під­при­єм­ствах гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня в на­вчаль­них за­кла­дах. Та­кож го­ту­є­ться за­ко­но­про­ект що­до обме­же­н­ня мар­ке­тин­гу, спря­мо­ва­но­го на ді­тей та під­лі­тків, для про­ду­кції з вмі­стом со­лі, цукру і жи­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.