ЧАЕС, ми­сте­цтво і... кар­то­пля

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

■ Clouded Lands, до­слів­но — «За­хма­ре­ні зем­лі», так на­зи­ва­є­ться ви­став­ка. Ідея на­ле­жить між­на­ро­дно­му арт- ко­ле­кти­ву Food of War, який до­слі­джує вза­є­мозв’язок тем їжі та кон­флі­ктів че­рез ми­сте­цтво. У про­е­кті бе­руть участь іно­зем­ні й укра­їн­ські ми­тці. Пі­сля екс­по­ну­ва­н­ня в Укра­ї­ні Clouded Lands ви­ру­шить у тур Єв­ро­пою, мар­шрут ви­став­ки від­тво­рить шлях ра­діо­актив­ної хма­ри: Бі­ло­русь, Ні­меч­чи­на, Іта­лія, Іспа­нія, Нор­ве­гія, Ве­ли­ко­бри­та­нія.

■ Учасники про­е­кту до­слі­джу­ють вплив Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи на кон­ти­нент у кон­текс­ті спо­жи­ва­н­ня про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня. Їжу роз­гля­да­ють не тіль­ки як об’єкт на­си­че­н­ня ор­га­ні­зму, але й як дже­ре­ло енер­гії для ро­зу­му, що бу­ває не в змо­зі пе­ре­тра­ви­ти трав­ма­ти­чний до­свід і пе­ре­тво­рює йо­го на мен­таль­ну отру­ту.

■ Ро­звін­ча­н­ня мі­фів про ра­ді­а­цію, за­пов­не­н­ня про­га­лин у зна­н­нях про ка­та­стро­фу, вплив Чор­но­би­ля на сьо­го­де­н­ня — ми­тці, пев­ним чи­ном, про­во­ди­ли со­ці­аль­ні й на­у­ко­ві до­слі­дже­н­ня. Квен­ті­на Ва­ле­ро, іспан­ська фо­то­жур­на­ліс­тка, уча­сни­ця ко­ле­кти­ву Food of War (до ре­чі, ін­терв’ю з нею — у ма­те­рі­а­лі «Жи­т­тя пі­сля Чор­но­би­ля», що ви­хо­ди­ло у №52-53 «Дня» за 25-26 бе­ре­зня цьо­го ро­ку) зро­би­ла се­рію сві­тлин у се­ли­щі На­ро­ди­чі Жи­то­мир­ської обла­сті. Ра­ді­а­ція ду­же за­бру­дни­ла цей на­се­ле­ний пункт, але ви­яви­ли це ли­ше че­рез п’ять ро­ків пі­сля ви­бу­ху на ЧАЕС. Ка­та­стро­фа силь­но впли­ну­ла на здо­ров’я мі­сце­вих жи­те­лів, про­те ба­га­то хто не по­ки­нув рі­дний дім.

■ «У На­ро­ди­чах 80% ме­шкан­ців — жін­ки, бо чи­ма­ло чо­ло­ві­ків пра­цю­ва­ли у лі­сі, за­бру­дне­но­му ра­ді­а­ці­єю, і по­тім по­мер­ли. Лю­ди у цьо­му се­ли­щі від­чу­ва­ють се­бе по­ки­ну­ти­ми. Не­має під­трим­ки, не на­да­ють ко­штів на від­нов­ле­н­ня цих те­ри­то­рій, жи­те­лі ма­ють хар­чу­ва­ти­ся з за­бру­дне­них зе­мель. Во­ни не ма­ють ко­штів на до­зи­ме­три, на те, щоб хар­чу­ва­ти­ся без­пе­чно. Пра­ців­ни­ки ла­бо­ра­то­рій, які ма­ють до­ступ до спе­ці­аль­но­го обла­дна­н­ня, фі­ксу­ють ра­ді­а­цію у всьо­му, що їдять ме­шкан­ці На­ро­ди­чів, у їхніх бу­дин­ках. Але лю­ди на­ма­га­ю­ться ду­ма­ти про це якомога мен­ше, бо їм тре­ба ви­жи­ва­ти, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми Квен­ті­на Ва­ле­ро. — На­слід­ки Чор­но­би­ля до­сі тут, по­руч. Ця ка­та­стро­фа, по су­ті,

У «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» пред­ста­ви­ли міжнародний проект до 30-річ­чя Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи

тра­пи­лась не ли­ше в Укра­ї­ні, айв усій Єв­ро­пі».

■ Ху­до­жни­ця Ан­на Котц, яка до­слі­джує те­ми му­тан­тів і де­ге­не­ра­тив­но­го ми­сте­цтва, зро­би­ла ін­ста­ля­цію «Ме­ні вже трид­цять». Мис­тки­ня від­тво­ри­ла лю­ди­ну з гі­пер­тро­фо­ва­ни­ми кін­ців­ка­ми, що народилася у рік ка­та­стро­фи, та її по­бут. У цьо­му при­хис­тку му­тан­та роз­ки­да­на кар­то­пля. «Про­ду­кти всо­ту­ють ра­діо­ну­клі­ди, по­тім людина їх вжи­ває і му­тує. Кар­то­пля це осо­бли­во уна­о­чнює, бо ми бе­ре­мо її з зем­лі, — по­яснює Ан­на Котц. — Та­кож пі­дго­ту­ва­ла арт-бук — сво­го ро­ду ар­хів цьо­го про­е­кту, що го­ту­вав­ся з ли­сто­па­да ми­ну­ло­го ро­ку. Там — ма­те­рі­а­ли з по­їзд­ки до Чор­но­би­ля і Прип’яті».

■ За­фі­ксу­ва­ти ра­ді­а­цію спро­бу­вав ко­ле­ктив Krolikowski Art. Для цьо­го ху­до­жни­ки зро­би­ли рент­ге­но­гра­ми фру­ктів, гри­бів та ово­чів, ви­ро­ще­них по­бли­зу ЧАЕС. «Ми до­слі­джу­ва­ли, чо­му лю­ди бо­я­ться ра­ді­а­ції, якщо сти­ка­ю­ться з нею, на­при­клад, ко­ли ро­блять рент­ген. І ми сфо­то­гра­фу­ва­ли ра­ді­а­цію, ство­ри­ли до­ку­мен­таль­ний порт­рет то­го, що бо­я­ться, — ді­ля­ться ми­тці з Krolikowski Art. — Але це ли­ше ча­сти­на ро­бо­ти. Пі­сля фо­то­гра­фу­ва­н­ня об’єктів ми з’їли ці про­ду­кти. Ми та­кож пра­цю­є­мо з те­мою ри­ту­а­лу, і це був та­кий со­бі обряд: ра­ді­а­ція до­тор­кну­лась до їжі, а ми її з’їли. Як при­ча­стя. Бо зна­є­мо, що це не­шкі­дли­во. Тре­ба до­слі­джу­ва­ти те­му, а не по­кла­да­ти­ся на мі­фи. Зна­н­ня — си­ла!»

■ По­ба­чи­ти ви­став­ку Clouded Lands мо­жна в На­ціо­наль­но­му куль­тур­но-ми­сте­цько­му та му­зей­но­му ком­пле­ксі «Ми­сте­цький Арсенал», що в Ки­є­ві, до 9 трав­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.