ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1918 — спри­я­ю­чи пла­нам Укра­їн­ської На­ро­дної Гро­ма­ди, яка об’єд­ну­ва­ла у сво­їх ла­вах зем­ле­вла­сни­ків та вій­сько­вих і від­кри­то від­сто­ю­ва­ла вста­нов­ле­н­ня в Укра­ї­ні силь­ної ди­кта­тор­ської вла­ди, ко­ман­ду­ва­н­ня пів­міль­йон­но­го­у­гру­по ва­н­ня ав­стро-ні­ме­цьких військ, що зайня­ло­Укра­ї­ну, зу­пи­ни­ло­за­сі­да­н­ня Цен­траль­ної Ра­ди, яка саме обго­во­рю­ва­ла проект Кон­сти­ту­ції УНР. 1919 — на Па­ризь­кій мир­ній кон­фе­рен­ції ухва­ле­но­рі­ше­н­ня про­ство - ре­н­ня Лі­ги На­цій — ор­га­ні­за­ції, по­кли­ка­ної спри­я­ти між­на­ро­дно­му спів­ро­бі­тни­цтву і за­по­бі­га­ти зброй­ним кон­флі­ктам, і за­твер­дже­но­Ста­тут Лі­ги. 1937 — на­ро­див­ся Сад­дам Ху­сейн, пре­зи­дент Іра­ку в 1979 — 2003 рр., жор­сто­кий то­та­лі­тар­ний ди­кта­тор. Стра­че­ний за ви­ро­ком ірак­сько­го су­ду в гру­дні 2006 р. 1939 — Ні­меч­чи­на ро­зір­ва­ла до­го­вір про не­на­пад з Поль­щею 1934 ро­ку і мор­ську уго­ду з Бри­та­ні­єю 1935-го. Усе це ста­ло­си­гна­ло м про на­бли­же­н­ня гло­баль­ної вій­ни. 1945 — на око­ли­ці се­ла Мец­це­гра в про­він­ції Ко­мо (Іта­лія) пар­ти­за­ни роз­стрі­ля­ли ди­кта­то­ра Бе­ні­то­Мус­со лі­ні, який без­змін­но­пра­вив кра­ї­ною 21 рік. На­сту­пно­го­дня ті­ло­Мус­со лі­ні, йо­го ко­хан­ки Кла­ри Пе­тач­чі ра­зом з ті­ла­ми ще п’ятьох стра­че­них фа­ши­стів бу­ли по­ві­ше­ні на глум на­тов­пу за но­ги на ав­то­за­прав­ці в Мі­ла­ні. 1947 — о4-й ран­ку опе­ра­тив­ною гру­пою військ «Ві­сла» роз­по­ча­ло­ся ви­се­ле­н­ня українців із пів­ден­но-схі­дних ре­гіо­нів Поль­щі на за­хі­дні та пів­ні­чні те­ри­то­рії, які ра­ні­ше вхо­ди­ли до скла­ду Ні­меч­чи­ни. 1969 — пі­сля по­раз­ки на ре­фе­рен­ду­мі про­ре­фо рму се­на­ту і но­вий те­ри­то­рі­аль­ний устрій Фран­ції пре­зи­дент Шарль де Голль (1890—1970) по­дав у відставку.

1969 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.