Че­рез май­же 8 ро­ків бо­роть­би і тя­га­ни­ни

Den (Ukrainian) - - День України -

Епо­пея зі спо­ру­дже­н­ням пам’ятни­ка Іва­но­ві Ма­зе­пі в Пол­та­ві три­ва­ла май­же ві­сім ро­ків. 2008 ро­ку пре­зи­дент Ві­ктор Ющен­ко за­пла­ну­вав мас­шта­бну кам­па­нію сто­сов­но ре­а­бі­лі­та­ції геть­ма­на. Про­те в мі­сті то­ді зна­йшла­ся ма­са при­чин не уві­ко­ві­чню­ва­ти Ма­зе­пу. Не спри­я­ла ви­рі­шен­ню пи­та­н­ня і мі­ська вла­да. Крім то­го, до­во­ди­ло­ся зби­ра­ти ко­шти у пря­мо­му сен­сі всім сві­том. Мі­сце­вий осе­ре­док об’єд­на­н­ня «Про­сві­та» на чо­лі з Ми­ко­лою Куль­чин­ським всер­йоз взяв­ся за збір ко­штів. На­ре­шті 2009 ро­ку пам’ятник бу­ло ви­го­тов­ле­но в Ки­є­ві, за­галь­на йо­го вар­тість скла­ла 1 млн 784 тис. 369 грн. Твор­ця­ми мо­ну­мен­та ста­ли ар­хі­те­ктор Ві­ктор Шев­чен­ко, скуль­пто­ри Ми­ко­ла та На­зар Бі­ли­ки. Та гро­ма­ді не вда­ло­ся до­ти­сну­ти вла­ду. Як за­зна­ча­ють «про­сві­тя­ни», пам’ятник збе­рі­га­ли на те­ри­то­рії Ки­їв­сько­го твор­чо-ви­ро­бни­чо­го ком­бі­на­ту «Ху­до­жник». Ли­ше пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті спра­ва зру­ши­ла з мер­твої то­чки. За фі­нан­со­во­го спри­я­н­ня те­пе­рі­шньо­го очіль­ни­ка обл­держ­адмі­ні­стра­ції бу­ли спла­че­ні бор­ги та про­фі­нан­со­ва­но прое­кт­ну до­ку­мен­та­цію.

І ось на­ре­шті пам’ятник Іва­но­ві Ма­зе­пі вже вста­нов­ле­ний на Со­бор­но­му май­да­ні не­по­да­лік від го­лов­них пам’яток Пол­та­ви. На­ра­зі на ньо­го на­но­сять на­пис та обла­го­ро­джу­ють при­ле­глу до ньо­го те­ри­то­рію, а сам по­ста­мент сто­їть при­хо­ва­ний під це­ло­фа­ном від ока пол­тав­ців та го­стей мі­ста. Про­те вже 5 трав­ня вся Укра­ї­на змо­же по­ба­чи­ти пол­тав­сько­го Ма­зе­пу. В уро­чи­сто­стях з на­го­ди від­кри­т­тя пам’ятни­ка очі­ку­є­ться участь Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, тре- тьо­го пре­зи­ден­та Ві­кто­ра Ющен­ка, пред­сто­я­те­ля Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту, Па­трі­ар­ха Ки­їв­сько­го і всі­єї Ру­си­Укра­ї­ни Фі­ла­ре­та, ві­це-прем’єр-мі­ні­стра В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка, спів­ор- га­ні­за­то­ра днів кі­но все­укра­їн­сько­го фе­сти­ва­лю «Ма­зе­па-фест» кі­но­ре­жи­се­ра Ми­хай­ла Іл­лєн­ка.

У Пол­та­ві 5 трав­ня від­кри­ють пам’ятник Іва­но­ві

Ма­зе­пі

Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва, фото ав­то­ра

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.