Укра­їн­сько-ні­ме­цький джаз

У Льво­ві, Ки­є­ві й Оде­сі впер­ше пред­став­лять про­ект Laura & Kristina Marti та Hans Peter Salentin

Den (Ukrainian) - - День України - Лі­дія НОВОХАТЬКО

Це уні­каль­ний тур між­на­ро­дно­го джа­зо­во­го про­е­кту Laura & Kristina Marti та Hans Peter Salentin. Укра­їн­ські джа­зо­ві спів­а­чки Ла­у­ра та Крі­сті­на Мар­ті пред­став­лять спіль­ну про­гра­му з єв­ро­пей­ським джа­зо­вим тру­ба­чем Ган­сом Пі­те­ром Са­лен­ті­ном (на фото).

Ла­у­ра та Крі­сті­на Мар­ті — мо­ло­ді укра­їн­ські джа­зо­ві спів­а­чки, які на­ро­ди­ли­ся у Вір­ме­нії, са­мі пи­шуть му­зи­ку та вір­ші, уча­сни­ці ба­га­тьох джа­зо­вих про­е­ктів. Во­ни по­зна­йо­ми­ли­ся з Ган­сом Пі­те­ром Са­лен­ті­ном, ві­до­мим ні­ме­цьким тру­ба­чем, ком­по­зи­то­ром і про­дю­се­ром, 2015 ро­ку під час лі­тніх май­стер- кла­сів у Поль­щі. Са­ме то­ді на­ро­ди­ла­ся ідея ство­ри­ти спіль­ний джа­зо­вий про­ект ав­тор­ської му­зи­ки. Про­дю­сер­ський центр Jazz in Kiev під­три­мав пер- спе­ктив­ний про­ект спів­пра­ці укра­їн­ських му­зи­кан­тів з єв­ро­пей­ською джа­зо­вою зір­кою.

У про­е­кті Hans Peter Salentin / Laura & Kristina Marti. International Jazz Project ( GermanyUkraine) про­зву­чать ком­по­зи­ції, на­пи­са­ні Ган­сом Пі­те­ром Са­лен­ті­ном, Ла­у­рою та Крі­сті­ною Мар­ті, а та­кож пі­а­ніс­ткою На­та­лі­єю Ле­бе­дє­вою. Та­кож у кон­цер­тах ві­зьмуть участь яскра­ві ві­до­мі джа­зо­ві му­зи­кан­ти — Ігор За­кус (бас) і Ро­ман Яков­чук ( ба­ра­ба­ни). Ав­тор­ська про­гра­ма зву­ча­ти­ме впер­ше, му­зи­кан­ти спе­ці­аль­но під­го­ту­ва­ли ма­те­рі­ал для ту­ру Укра­ї­ною.

Кон­цер­ти від­бу­ду­ться у Льво­ві (10 трав­ня), Ки­є­ві (11 і 13 трав­ня), Оде­сі (13 трав­ня).

ФОТО НАДАНО ПРОДЮСЕРСЬКИМ ЦЕНТРОМ JAZZ IN KIEV

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.