«Рі­зно­ма­ні­т­тя для ми­ру»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

У Хер­со­ні до­слі­джу­ва­ли куль­ту­ри на­цмен­шин і са­мо­і­ден­ти­чність

Про­тя­гом де­ся­ти днів мо­лодь із Хер­сон­ської, Оде­ської та Ми­ко­ла­їв­ської обла­сті, а та­кож пе­ре­се­лен­ці з Дон­ба­су зі­бра­ли­ся на вор­кшоп « Рі­зно­ма­ні­т­тя для ми­ру», який ор­га­ні­зу­вав Центр мо­ло­ді­жних іні­ці­а­тив «То­тем» у Хер­со­ні. Ме­та спіль­ної ро­бо­ти — від­чу­ти свою на­ціо­наль­ну і куль­тур­ну іден­ти­чність, ді­зна­ти­ся про істо­рію на­ро­дів, які ство­ри­ли пів­день Укра­ї­ни та­ким, яким він є за­раз, і від­ре­фле­ксу­ва­ти свої вра­же­н­ня у арт-про­е­кти.

«Ме­ні по­дзво­ни­ла дів­чи­на, яка хо­ті­ла взя­ти участь у вор­кшо­пі, і за­пи­та­ла, чи ми пра­цю­є­мо ли­ше з пе­ре­се­лен­ця­ми. І я за­ду­ма­лась. За ве­ли­ким ра­хун­ком, се­ред нас тут ду­же ба­га­то пе­ре­се­лен­ців. Мої ба­тьки пе­ре­їха­ли з Ура­лу в 60-ті ро­ки. Але я на­ро­ди­ла­ся тут, я вва­жаю се­бе укра­їн­кою, а Хер­сон — мо­їм рі­дним мі­стом, — роз­по­від­ає «Дню» ке­рів­ник про­е­кту від ЦМІ «То­тем» Оле­на Афа­на­сьє­ва. — І ми хо­ті­ли прой­ти від рів­ня са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ції. То­му пер­ша впра­ва бу­ла «20 Я», ко­ли уча­сни­ки про­тя­гом дня, ні­би те­га­ми в Ін­тер­не­ті, да­ли со­бі ха­ра­кте­ри­сти­ку двад­ця­тьма сло­ва­ми. Хтось до­брий, хтось хер­со­нець, хтось сту­дент, а для ко­гось ва­жли­во, що в укра­їн­сько­му па­спор­ті — лу­ган­ська про­пи­ска».

Ре­зуль­та­том вор­кшо­пу ста­ла ви­ста­ва- пре­зен­та­ція уча­сни­ків, під час якої во­ни го­во­ри­ли про своє ко­рі­н­ня, істо­рії з жи­т­тя і як це впли­ну­ло на фор­му­ва­н­ня їхньої сві­до­мо­сті. Окрім то­го, мо­лодь ор­га­ні­зу­ва­ла фо­то­ви­став­ку са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ції, а хо­ре­о­гра­фі­чний ко­ле­ктив « Ін­сайд » пред­ста­вив пер­фор­манс « Не зні­май ме­не з де­ре­ва», у яко­му роз­кри­ва­ла­ся те­ма ге­не­а­ло­гі­чно­го ко­рі­н­ня, осо­би­сті­сно­сті, вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня з нав­ко­ли­шнім сві­том.

«Те, що в ко­гось є ко­рі­н­ня ін­ших на­ціо­наль­но­стей, не ро­бить лю­ди­ну мен­ше укра­їн­цем, якщо во­на се­бе від­чу­ває са­ме укра­їн­цем. Всі ми в одно­му чов­ні, — до­дає Оле­на Афа­на­сьє­ва. — Ми хо­ті­ли зро­зу­мі­ти, як ми всі існу­є­мо в по­лі­куль­тур­но­му по­лі і що справ­ді рі­зно­ма­ні­т­тя — для ми­ру і не­має жо­дних при­во­дів для во­ро­жне­чі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.