Ти­ся­чі ро­слин і тон­ни ма­ку­ла­ту­ри

Ді­ти й до­ро­слі ма­со­во обла­го­ро­джу­ють кра­ї­ну — в ме­жах III Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су «ЕКОклас: про­е­кти, що змі­нять дов­кі­л­ля і нас»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Не­що­дав­но на­го­ро­ди­ли де­сять ко­манд-пе­ре­мож­ців зма­га­н­ня. Кра­щі про­е­кти ви­зна­чи­ло жу­рі з екс­пер­тів На­ціо­наль­но­го еко­ло­го-на­ту­ра­лі­сти­чно­го цен­тру Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни. За­га­лом роз­гля­ну­ли 381 про­ект із усіх ре­гіо­нів кра­ї­ни. У зма­ган­ні взя­ли участь близь­ко 30 ти­сяч лю­дей. Ор­га­ні­за­то­ром кон­кур­су еко­ло­гі­чних про­е­ктів втре­тє ви­сту­пає тор­го­вель­на ме­ре­жа «Фок­строт».

Цьо­го ро­ку, крім шкіль­них ко­ле­кти­вів, в «ЕКОкла­сі» бра­ли участь ро­ди­ни. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри за­про­ва­ди­ли гран-прі, яке ви­бо­ро­ла ро­ди­на Сан­ков­ських з Ки­є­ва, ті­тка Іри­на з пле­мін­ни­цею Ана­ста­сі­єю. Їхню ідею, вті­ле­ну в про­е­кті «Нав­ча­є­мось че­рез гру. Еко­ло­гі­чні ігри для ді­тей», роз­ти­ра­жу­ють Укра­ї­ною зав­дя­ки ме­ре­жі «Фок­строт».

Уча­сни­ки кон­кур­су впро­ва­джу­ють іні­ці­а­ти­ви, що змі­ню­ють жи­т­тя ба­га­тьох лю­дей. «У на­шо­му ре­гіо­ні ба­га­то за­бру­дне­них дже­рел. Ми по­ка­за­ли ді­тям, як їх мо­жна очи­щу­ва­ти та обла­што­ву­ва­ти, — роз­по­від­ає Ма­ри­на Вер­ца­но­ва, ке­рів­ник про­е­кту ко­ман­ди фі­на­лі­стів «ЕКОкла­су» із се­ли­ща Тро­ї­цько­го на Лу­ган­щи­ні. — А ко­ли во­да при­бу­ває в дже­ре­ло — це не­ймо­вір­на ра­дість!»

За­га­лом уча­сни­ки «ЕКОкла­су»-2016 ви­са­ди­ли 870 кім­на­тних ро­слин, 4600 де­рев, біль­ше 11 ти­сяч ку­щів, обла­шту­ва­ли 140 клумб. Ко­ман­ди ство­ри­ли 38 зон від­по­чин­ку, лі­кві­ду­ва­ли 43 не­сан­кціо­но­ва­них зва­лищ. А для по­втор­ної пе­ре­роб­ки зі­бра­ли 40 тонн ма­ку­ла­ту­ри і 1,2 тон­ни ба­та­ре­йок. Тоб­то по­ка­за­ли справ­жній «ЕКОклас». І хо­че­ться ві­ри­ти, на­сту­пно­го ро­ку пе­ре­вер­шать ці по­ка­зни­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.