«Не до­ктри­на, а га­сла»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра без­пе­ре­чний фа­во­рит се­ред ре­спу­блі­кан­ців на но­мі­на­цію в кан­ди­да­ти у пре­зи­ден­ти від пар­тії Дональд Трамп впер­ше пре­зен­ту­вав свою зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну про­гра­му «Аме­ри­ка по­над усе». Під час сво­го ви­сту­пу мі­льяр­дер роз­кри­ти­ку­вав со­ю­зни­ків по НАТО, на­го­ло­сив­ши, що ли­ше чо­ти­ри кра­ї­ни, окрім США, до­три­му­ю­ться ви­мо­ги ви­тра­ча­ти 2% ВВП на зброй­ні си­ли. «Кра­ї­ни, які ми за­хи­ща­є­мо, по­вин­ні пла­ти­ти за цей за­хист. А якщо ні, то США ма­ють бу­ти го­то­ви­ми до­зво­ли­ти цим кра­ї­нам за­хи­ща­ти­ся са­мо­туж­ки», — ска­зав кан­ди­дат.

Окрім то­го, Трамп та­кож різ­ко роз­кри­ти­ку­вав по­лі­ти­ку адмі­ні­стра­ції Оба­ми що­до Близь­ко­го Схо­ду. «Ми зро­би­ли Близь­кий Схід ще не­ста­біль­ні­шим і ха­о­ти­чні­шим, ніж він був будь- ко­ли ра­ні­ше » , — ска­зав він, зга­ду­ю­чи ядер­ну уго­ду з Іра­ном, яка до­да­ла на­пру­ги від­но­си­нам США з Ізра­ї­лем.

Для Укра­ї­ни бу­ло ва­жли­во по­чу­ти, як Трамп зби­ра­є­ться бу­ду­ва­ти від­но­си­ни з Ро­сі­єю. І справ­ді, у сво­є­му ви­сту­пі мі­льяр­дер пред­ста­вив свій план примирення із Ро­сі­єю, що­прав­да, не зга­дав­ши агре­сії Крем­ля проти Укра­ї­ни. « Я вва­жаю, що по­лі­пше­н­ня від­но­син з Ро­сі­єю мо­жли­ве з по­зи­ції си­ли. Де­хто го­во­рить, що ро­сі­я­ни не хо­чуть бу­ти ра­ціо­наль­ни­ми, я маю на­мір це з’ясу­ва­ти. Якщо ж ми за мо­го ке­рів­ни­цтва не змо­же­мо ді­йти з Ро­сі­єю зго­ди — уго­ди, яка бу­ла б ви­гі­дною як Аме­ри­ці, так і Ро­сії, — то­ді ми пі­де­мо геть зі сто­лу пе­ре­го­во­рів » , — на­го­ло­сив він.

І це ви­гля­дає менш ніж див­но, адже адмі­ні­стра­ція Оба­ми вже спро­бу­ва­ла «пе­ре­за­ван­та­жи­ти від­но­си­ни з Ро­сі­єю, і ні­чо­го з цьо­го не ви­йшло. А з ін­шо­го бо­ку, ми й так зна­є­мо, що озна­чає для Ро­сії ви­гі­дна уго­да, це — збе­ре­же­н­ня при­ві­ле­йо­ва­но­го впли­ву над усім пост­ра­дян­ським про­сто­ром. Та й ви­ни­кає пи­та­н­ня: чи знає кан­ди­дат- ре­спу­блі­ка­нець про зо­бов’яза­н­ня США за­без­пе­чи­ти те­ри­то­рі­аль­ну ці­лі­сність і су­ве­ре­ні­тет Укра­ї­ни згі­дно з Бу­да­пешт­ським ме­мо­ран­ду­мом?

Про­мо­ва Трам­па ви­кли­ка стур­бо­ва­ність у ба­га­тьох екс­пер­тів та по­лі­ти­ків. Зокре­ма, екс- міністр за­кор­дон­них справ Шве­ції Карл Більдт на­пи­сав у Twitter: «Важ­ко тра­кту­ва­ти зов­ні­шню по­лі­ти­ку Трам­па не іна­кше як від­мо­ва від де­мо­кра­ти­чних со­ю­зни­ків та де­мо­кра­ти­чних цін­но­стей, що зро­бить світ без­пе­чні­шим для ін­ших » . Цей по­лі­тик та­кож від­зна­чив, що Трамп жо­дно­го сло­ва не ска­зав про ро­сій­ську агре­сію в Укра­ї­ні, але за­те ба­га­то го­во­рив проти під­трим­ки США де­мо­кра­тії в Єги­пті.

Адрі­ан Ка­ра­тни­цький з Атлан­ти­чної ради США ска­зав у ко­мен­та­рі « Дню » , що Трамп ото­че­ний ба­га­тьма про­від­ни­ми ва­шинг­тон­ським апо­ло­ге­та­ми Крем­ля і опо­нен­та­ми по­лі­ти­ки сан­кцій США. « Йо­го за­клик до змен­ше­н­ня зо­бов’ язань США пе­ред НАТО — ве­ли­ка не­без­пе­ка. Я пе­ре­ко­на­ний, що та­ка по­лі­ти­ка при­зве­де до втра­ти під­трим­ки се­ред аме­ри­кан­ських ви­бор­ців, які ма­ють укра­їн­ське, поль­ське, че­ське та угор­ське по­хо­дже­н­ня, якщо він бу­де кан­ди­да­том від Рес- пу­блі­кан­ської пар­тії на ви­бо­рах у ли­сто­па­ді. А та­кі ви­бор­ці жи­вуть якраз у та­ких спір­них шта­тах, як Ога­йо, Іл­лі­нойс, Ві­скон­син, Пен­сіль­ва­нія і Нью-Джер­сі».

А до­сить не­о­чі­ку­ва­ну вбив­чу фра­зу для Трам­па на­пи­сав у Twitter ві­до­мий аме­ри­кан­ський по­лі­то­лог Збі­гнев Бже­зин­ський: «Ні­ко­ли до­сі у пре­зи­дент­ських ви­бор­чих по­лі­ти­чних кам­па­ні­ях кан­ди­дат у пре­зи­дент не ско­їв ха­ра­кі­рі». Те­пер за­ли­ша­є­ться по­ба­чи­ти, на­скіль­ки про­ро­чою ви­яви­ться ця фра­за Бже­зин­сько­го що­до Трам­па.

«ВІД­СУ­ТНІСТЬ ЗГАДКИ ПРО АГРЕ­СІЮ КРЕМ­ЛЯ ВИ­ГЛЯ­ДАЄ, ЩОНАЙМЕНШЕ, ЯК НЕДОГЛЯД» Джон ХЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ській Ра­ді, екс-по­сол США в Укра­ї­ні, , Ва­шинг­тон:

— За­га­лом, ви­ступ Трам­па був кра­щим у по­рів­нян­ні з йо­го рі­зни­ми, а ча­сом ха­о­ти­чни­ми ви­слов­лю­ва­н­нях про на­ціо­наль­ну без­пе­ку. Він опу­стив де­стру­ктив­ні за­ува­же­н­ня, на­прик лад, що до пи тань ім міг - ра­ції. Але йо­го про­мо­ва від­о­бра жа ла йо го те му: « Аме ри ка по­над усе». Це ви­гля­да­ло до­бре, особ ли во з огля ду на не - вда­чі адмі­ні­стра­ції Бу­ша і ад- мі­ні­стра­ція Оба­ми в бу­дів­ни­цтві дер­жав, яке він під­дав кри­ти­ці. Але Трамп був за­над­то кри­ти­чним від­но­сно на­ших со­ю­зни­ків і на­віть що­до Ки­таю, на­го­ло­шу­ю­чи на еко­но­мі­чних проблемах, а не більш ва­жли­вих пи­та­н­нях без­пе­ки. Йо­го ба­че­н­ня, що з Ро­сі­єю тре­ба ве­сти спра­ву з по­зи­ції си­ли, ма­ло сенс, але від­су­тність згадки у ви­сту­пі про агре­сію Крем­ля в Укра­ї­ні ви­гля­дає, щонайменше, як не­до- гляд. Я спо ді ва ю ся, що це не тем на пля­ма. Плю­сом мож на на­зва­ти йо­го стиль і пред­став­ле­н­ня про­мо­ви.

«ОБІЦЯНКИ ПОЛІПШИТИ ВІД­НО­СИ­НИ З РО­СІ­ЄЮ З ПО­ЗИ­ЦІЇ СИ­ЛИ — ЦЕ ПОПУЛІЗМ» Ми­ко­ла КАПІТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

— По­трі­бно від­да­ва­ти звіт у то­му, що зов­ні­шньо­по­лі­ти­чні по гля ди До наль да Трам - па — це не до­ктри­на, а, ско­рі­ше, на бір га сел. Але не на - стіль­ки сум­бур­ний, як це ча­сто зу­стрі­ча­є­ться в рі­дній укра­їн­ській по­лі­ти­ці, але все ж до­сить рі­зно­ма­ні­тний. Тут і тра­ди цій на для рес пуб лі кан ців кри­ти­ка адмі­ні­стра­ції Оба­ми, і клі­ше про ве­лич Аме­ри­ки, і обіцянки но­во­го сві­то­во­го по­ряд­ку, в біль­шій мі­рі від­по­ві - дає аме ри кансь ким мож ли - вос тям і ін те ре сам. Обі цян ки поліпшити від­но­си­ни з Ро­сі­єю з по­зи­ції си­ли — це популізм. У Аме­ри­ки в сьо­го­дні­шньо­му сві­ті не­має та­кої мо­жли­во­сті. У сві­ті двад­ця­ти­рі­чної дав­но­сті, мо­жли­во, й бу­ла. А за­раз з по зи ції си ли мож на до сяг ти ду­же ба­га­то, але тіль­ки не по­ліп шен ня від но син з Крем - лем. Зро зу мі ле ба жан ня Трам­па гра­ти обра­зом силь­ної Аме ри ки, але нав ряд чи це уні­вер­саль­на від­по­відь на всі пи­та­н­ня. Ри­то­ри­ка на те­му НАТО теж спря­мо­ва­на на те, щоб спо­до­ба­ти­ся ви­бор­цям. Ду­же ста­ра те­ма про роз­по­діл тя­га­ра все­ре­ди­ні НАТО і про те, щоб пе­ре­ко­на­ти єв­ро­пей­ців ви­тра­ча­ти біль­ше на обо­ро­ну, за­ли­ша­є­ться по­ки про­сто пе­ред­ви­бор­чою ри­то­ри­кою. Разом з ін­ши­ми, до­сить по­верх­не­ви­ми і ча­сто до­ктри­наль­но про­ти­ле­жни­ми ко­мен­та­ря­ми Трам­па з клю­чо­вих пи­тань між­на­ро­дної без­пе­ки, це до­зво­ляє зро­би­ти ви­сно­вок про те, що, при най м ні, в га­лу­зі зов ніш ньої по лі ти ки, по мі­тний брак ці ліс нос ті й стра те­гіч но го ба чен ня. За раз не­без­пе­чні й не­ста­біль­ні ча­си, і кан ди дат на по са ду пре зи - ден­та сві­то­вої над­дер­жа­ви по­ви нен ма­ти більш гли бо кий по­гляд на гло­баль­ні ви­кли­ки в сфе­рі без­пе­ки.

«АМЕ­РИ­КА ПО­НАД УСЕ» Оле­ксандр ЦВЄТКОВ, аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни, Ки­їв:

— Це ще не док т ри на, а під хід у пе ред ви бор чій бо - роть­бі у пи­та­н­нях зов­ні­шньої по лі ти­ки. Адже знач на кри - ти ка Трам па з бо ку де мо кра - тів та і зі сво го та бо ру — ре­спу­блі­кан­ців — сто­су­є­ться зов­ні­шньої по­лі­ти­ки.

Теж зна ко вим є ви бір Трам пом го те ля Mayflower для ви­го­ло­ше­н­ня сво­єї про­мо­ви. В аме­ри­кан­ській істо­рії це дру га пі­сля Бі ло го до му за зна чен ням ад ре са у Ва шин г - то ні. Мож на при га да ти, що мі­ні­мум два кан­ди­да­ти у пре­зи ден ти — Руз вельт і Тру - ман — роз та шо ву ва ли там штаб- квар ти ри сво їх ви­бор - чих кам­па­ній, і пе­ре­ма­га­ли.

Якщо Гіл ла рі Клін тон ви - сту­пає з по­зи­ції без п’яти хви­лин кан ди да та від Де мо кра - ти­чної пар­тії, то Трам­пу бу­ло по­трі­бно по­ка­за­ти свою зов­ні­шньо­по­лі­ти­чну по­зи­цію як без­пе­ре­чно­го кан­ди­да­та від Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії.

У зов­ні­шній по­лі­ти­ці Трам­па — своє­рі­дне роз­дво­є­н­ня. На­при­клад, Кей­сік ство­рив гру­пу із 40 ра­дни­ків із зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, а в Трам­па за­раз ли­ше два го­лов­них ра­дни­ки. Один з яких го­во­рить, що для на­ції по­трі­бно тро­хи ви­ра­зні­ше окре­сли­ти свої ці­лі вну­трі­шньої і зов­ні­шньої кам­па­нії. А близь­кий йо­му Ле­ван­дов­ські ка­же, що Трамп має за­ли­ша­ти­ся Трам­пом: не­пе­ре­дба­чу­ва­ним і са­мо­стій­ним, фа­кти­чно не­за­ле­жним ні від сво­єї пар­тії, ні від вка­зі­вок яки­хось ра­дни­ків. І то­му весь свій ви­ступ бу­ло ви­три­ма­но у та­ко­му ду­сі. Зокре­ма, йо­го про­мо­ва бу­ла на­ці­ле­на на ви­бор­чий про­цес.

Трамп на­го­ло­сив, що ре­сур­си Аме­ри­ки, зокре­ма зов­ні­шні по­зи­ції по тор­гів­лі, вне­ски у між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції, ви­чер­па­ні. То­му со­ю­зни­ки США ма­ють не­сти свою до­лю ви­трат. А США за­ли­ша­ю­ться з одно­го бо­ку пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми для во­ро­гів, і не­суть усі вне­ски, і втра­ча­ють по­зи­ції у сві­ті. А щоб ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію, Трамп за­яв­ляє, по­трі­бно за­без­пе­чи­ти га­сло « Аме­ри­ка по­над усе » . Це озна­чає змі­цне­н­ня сво­го по­тен­ці­а­лу, мо­дер­ні­за­цію ядер­ної зброї, по­си­ле­н­ня ВМС і ВПС, щоб во­ни бу­ли най­кра­щі та най­силь­ні­ші у сві­ті, й то­ді, на­віть не по­гро­жу­ю­чи, на­го­ло­сив мі­льяр­дер, з ва­ми бу­дуть рахуватися.

Тор­ка­ю­чись теми Ро­сії, Трамп уже не го­во­рить про силь­но­го лі­де­ра, а про те, що мо­жна зна­йти спіль­ні ін­те­ре­си, і як при­клад на­во­дить бо­роть­бу з ра­ди­каль­ним ісла­мом.

По від­но­шен­ню до Ки­таю йо­го най­го­лов­ні­ша по­зи­ція по­ля­гає в то­му, що втра­ча­ю­ться ро­бо­чі мі­сця і про­гра­є­ться еко­но­мі­чне зма­га­н­ня з ці­єю кра­ї­ною. То­му ре­цепт той са­мий: че­рез на­ко­пи­че­н­ня по­тен­ці­а­лу і си­ли все­ре­ди­ні кра­ї­ни — ви­йде­мо на кра­щі по­зи­ції.

Трамп та­кож за­явив, що у ра­зі обра­н­ня президентом він іні­ці­ю­ва­ти­ме два са­мі­ти: зу­стріч у вер­хах зі сво­ї­ми со­ю­зни­ка­ми по НАТО і азій­ський са­міт.

За­га­лом мо­жна під­кре­сли­ти, що у цьо­му ви­сту­пі Трам­па бу­ло біль­ше пу­блі­чно­сті та ви­ва­же­но­сті. Жо­дно­го сло­ва не го­во­ри­ться про сті­ни на кор­до­нах зі США, про про­валь­ні про­е­кти. Фа­кти­чно тут про­гля­да­є­ться при­ціл на зма­га­н­ня з Клін­тон.

Ле­во­ва ча­сти­на ви­сту­пу бу­ла при­свя­че­на кри­ти­ці зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го кур­су Оба­ми і пе­рі­о­ду, ко­ли по­са­ду держ­се­кре­та­ря за­йма­ла Клін­тон. Зокре­ма, що в усіх ре­гіо­нах США втра­ча­ють по­зи­ції й со­ю­зни­ків. Кон­кре­ти­ки у ви­сту­пі Трам­па не бу­ло, але акцент зро­бле­но на то­му, щоб зро­би­ти силь­ною Аме­ри­ку, що ста­не най­кра­щим сти­му­лом для сві­ту по­ва­жа­ти її та ма­ти з нею від­но­си­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.