Бе­зві­зо­вий ре­жим з ЄС по­вер­не Укра­ї­ні Дон­бас

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ми на­слу­ха­ли­ся ба­га­то пе­си­мі­сти­чних за­яв про те, що в Єв­ро­со­ю­зі Укра­ї­на та укра­їн­ці ні­ко­ли не бу­дуть. Або як один 43-рі­чний ра­ди­каль­ний по­лі­тик обі­звав 40-рі­чних жі­нок «згор­бле­ни­ми баб­ця­ми», ко­трі не по­їдуть до Єв­ро­пи. Та й так зва­ні єв­ро­опти­мі­сти на­ста­ви­ли чи­ма­ло па­лиць у ко­ле­са.

■ Насправді Укра­ї­на вже на­бли­зи­лась до отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му, ви­ко­нав­ши всі умо­ви Пла­ну дій з лі­бе­ра­лі­за­ції ві­зо­во­го ре­жи­му. І те­пер спра­ва — за єв­ро­пей­ця­ми, зокре­ма за Єв­ро­пар­ла­мен­том і Єв­ро­пей­ською Ра­дою, яким Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія ре­ко­мен­ду­ва­ла ска­су­ва­ти ві­зо­вий ре­жим з Укра­ї­ною. За оцін­ка­ми єв­ро­пей­ських та укра­їн­ських чи­нов­ни­ків, це мо­же ста­ти­ся уже влі­тку. На­при­клад, Мол­до­ва про­йшла ана­ло­гі­чну про­це­ду­ру за три мі­ся­ці.

З без­ві­зо­вим ре­жи­мом все до­во­лі про­сто: все, що те­пер по­трі­бно гро­ма­дя­ни­но­ві Укра­ї­ни, щоб по­їха­ти в Париж чи Бар­се­ло­ну, — біо­ме­три­чний па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни, зво­ро­тний кви­ток та під­твер­дже­не бро­ню­ва­н­ня го­те­лю.

■ Ко­жен, хто хо­ча б раз пла­ну­вав свою від­пус­тку чи по­їзд­ку на на­вча­н­ня до Єв­ро­пи, до­бре знає, який «квест» по­трі­бно бу­ло прой­ти, щоб отри­ма­ти ві­зу. Крім за­пов­не­н­ня стан­дар­тної ан­ке­ти, не­об­хі­дно бу­ло ще по­да­ти без­ліч до­від­ок, під­твер­джень, ли­стів із ро­бо­ти, ко­пій бан­ків­ських ра­хун­ків та кар­ток. Втім, на­віть ви­ко­на­н­ня всіх умов по­сольств (до то­го ж, у ко­жно­го во­ни бу­ли рі­зні) не га­ран­ту­ва­ло по­зи­тив­но­го ре­зуль­та­ту. Ві­дмов­ля­ли укра­їн­цям в отри­ман­ні віз до­сить ча­сто, на­віть без по­ясне­н­ня при­чин.

Та­кі скла­дно­сті з отри­ма­н­ням до­зво­лу на в’їзд до єв­ро­пей­ських кра­їн ство­ри­ли но­ву по­слу­гу на рин­ку — від­кри­т­тя віз. За пев­ну су­му спри­тні діл­ки до­по­ма­га­ли отри­ма­ти ві­зу пра­кти­чно до будь-якої європейської кра­ї­ни. Цей ри­нок пра­цю­вав до­во­лі успі­шно, по­за­як ба­га­то укра­їн­ців, щоб спро­сти­ти со­бі жи­т­тя, не ви­тра­ча­ти часу й нер­вів, звер­та­ли­ся са­ме до та­ких «діл­ків» за по­слу­га­ми.

■ Мо­жна спо­ді­ва­тись на те, що з без­ві­зо­вим ре­жи­мом змен­ши­ться по­тік ша­храй­ства та обо­ру­док рі­зних «фірм» і «кон­тор», які на­да­ва­ли кон­суль­та­цій­ні та ін­ші ві­зо­ві по­слу­ги. Лю­ди за­зви­чай звер­та­ли­ся до них і пла­ти­ли чи­ма­лі гро­шо­ві су­ми, щоб отри­ма­ти той ба­жа­ний «па­кет до­ку­мен­тів». Зде­біль­шо­го то бу­ли під­роб­ки рі­зно­ма­ні­тних до­від­ок.

Все це на мі­ся­ці за­тя­гу­ва­ло під­го­тов­ку до за­кор­дон­ної від­пус­тки. Якщо ви зби­ра­лись на від­по­чи­нок до європейської кра­ї­ни — ви ма­ли під­го­ту­ва­ти­ся, в то­му чи­слі й мо­раль­но, до би­тви за ві­зу.

■ А якщо ви пла­ну­ва­ли на ви­хі­дні по­їха­ти, ска­жі­мо, до Поль­щі чи Ру­му­нії, то при­найм­ні за мі­сяць-два ма­ли під­го­ту­ва­ти ві­зу. Від­те­пер будь-який укра­ї­нець, ма­ю­чи при со­бі біо­ме­три­чний па­спорт, гро­ші, за­бро­ню­вав­ши го­тель, мо­же віль­но на кіль­ка днів або ти­жнів по­їха­ти за кор­дон.

■ Ва­жли­вий пси­хо­ло­гі­чний мо­мент — те­пер у єв­ро­пей­ських ае­ро­пор­тах при­кор­дон­ник, три­ма­ю­чи в ру­ках ваш укра­їн­ський па­спорт, не ди­ви­ти­ме­ться на вас, як на по­тен­цій­но­го зло­дія чи не­ле­га­ла, як це ча­сто бу­ва­ло ра­ні­ше.

Єв­ро­пей­ські ди­пло­ма­ти і по­са­дов­ці ви­зна­ли, що Укра­ї­на та Гру­зія ви­ко­на­ли всі пун­кти, які бу­ли за­пи­са­ні в «до­ро­жній кар­ті» що­до ві­зо­вої лі­бе­ра­лі­за­ції з ЄС. Це не є ви­на­го­ро­дою за актив­ну гро­ма­дян­ську по­зи­цію укра­їн­ців та їхню участь у Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті. Це ви­зна­н­ня скла­дної та ве­ли­кої ро­бо­ти Укра­їн­ської дер­жа­ви та Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка, ко­трий, схо­же, чи не єди­ний, хто ві­рив у те, що це ре­аль­но.

■ За до­во­лі ко­ро­ткий час бу­ло ви­ко­на­но без­пре­це­ден­тну кіль­кість ви­мог ЄС що­до ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про бе­зві­зо­вий ре­жим. Ки­їв ви­ко­нав план май­же зі 140 пун­ктів і зо­бов’язань. Най­го­лов­ні­ші з них сто­су­ю­ться но­вої ефе­ктив­ної си­сте­ми без­пе­ки та бо­роть­би з ко­ру­пці­єю. Зокре­ма, ухва­ле­но най­жорс­ткі­ше в Єв­ро­пі ан­ти­ко­ру­пцій­не за­ко­но­дав­ство і ство­ре­но но­ву си­сте­му ор­га­нів із бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю — На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро, На­ціо­наль­не агент­ство з пи­тань за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції.

Уже ре­аль­но пра­цю­ють цен­три з на­да­н­ня адмі­ні­стра­тив­них по­слуг, які по­сту­по­во за­мі­ню­ють ра­дян­ську си­сте­му же­ків та соц­бе­зів. Ста­ло про­сті­ше і, го­лов­не, зна­чно швид­ше отри­ма­ти до­від­ку або ви­пи­ску із дер­жав­них ре­є­стрів, за­ре­є­стру­ва­ти бі­знес, шлюб, ди­ти­ну, отри­ма­ти па­спорт. Всі ці кро­ки сто­ять за, на пер­ший по­гляд, не­зро­зумі­ли­ми ре­фор­ма­ми юсти­ції та ор­га­нів вну­трі­шніх справ. Це й є озна­ки європейської кра­ї­ни та єв­ро­пей­ських стан­дар­тів.

■ Са­мі ж єв­ро­пей­ці ви­зна­ють, що бе­зві­зо­вий ре­жим спри­яє люд­ським кон­та­ктам, а по­си­ле­н­ня куль­тур­ної спів­пра­ці по­кра­щить сприйня­т­тя Єв­ро­со­ю­зу укра­їн­ськи­ми гро­ма­дя­на­ми, осо­бли­во ти­ми, хто ро­дом зі схо­ду кра­ї­ни.

За спо­сте­ре­же­н­ня­ми, най­біль­ший від­со­ток ви­да­них віз, а са­ме — поль­ських, — це бі­зне­сві­зи. Вна­слі­док без­ві­зо­во­го ре­жи­му зро­сте ді­ло­ва актив­ність укра­їн­ців. На­шим під­при­єм­цям по­трі­бно бу­де роз­ви­ва­ти кон­та­кти з іно­зем­ни­ми пар­тне­ра­ми. Вла­сник фір­ми змо­же по­їха­ти під­пи­са­ти контракт з єв­ро­пей­ськи­ми пар­тне­ра­ми в будь-який зру­чний для ньо­го час. На­сам­пе­ред це сто­су­є­ться ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су.

■ Та­кож по­жвав­ля­ться на­вчаль­ний і на­у­ко­вий обмі­ни між Укра­ї­ною та ЄС. Сту­ден­ту, щоб від­ві­да­ти тре­нінг, ко­ро­тко­стро­ко­ву осві­тню про­гра­му в су­сі­дній Поль­щі, Угор­щи­ні, Че­хії, Сло­вач­чи­ні, або на­у­ков­цю — се­мі­нар чи ле­кцію, ска­жі­мо, у Вар­шав­сько­му уні­вер­си­те­ті, те­пер по­трі­бно ли­ше до­мо­ви­ти­ся про це з від­по­від­ним на­вчаль­ним за­кла­дом ті­єї кра­ї­ни.

Йде­ться не тіль­ки про ту­ри­сти­чні чи осві­тні по­їзд­ки. Тран­скор­дон­не та при­кор­дон­не спів­ро­бі­тни­цтво від­те­пер отри­має но­вий по­штовх, з’яв­ля­ти­му­ться но­ві про­гра­ми спів­пра­ці з кра­ї­на­ми-су­сі­да­ми.

■ До­да­тко­вий бо­нус — роз­ви­ток де­ше­вих авіа­пе­ре­ве­зень. Вся Єв­ро­па вже дав­но лі­тає ло­у­ко­ста­ми. Від­кри­т­тя віль­но­го в’ їзду до Єв­ро­пи, пев­на річ, зу­мо­вить по­пит на швид­кі й де­ше­ві мар­шру­ти пе­ре­мі­ще­н­ня з Укра­ї­ни. Та­кі авіа­ком­па­нії не упу­стять шан­су зай­ти на но­вий ри­нок.

Со­ці­о­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня по­ка­зу­ють, що укра­їн­ці май­же по­рів­ну роз­ді­ли­ли­ся в оцін­ках отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му: по­ло­ви­на су­спіль­ства вва­жає це ва­жли­вим для на­шої кра­ї­ни, ін­ша по­ло­ви­на — ні. По­ка­зо­во, що жи­те­лі за­хі­дних та цен­траль­них обла­стей Укра­ї­ни ви­сту­па­ють за бе­зві­зо­вий ре­жим з Єв­ро­пою. Це й не див­но, бо во­ни біль­ше по­до­ро­жу­ють за кор­дон. Жи­те­лі схо­ду й пів­дня Укра­ї­ни не так охо­че при­ві­та­ли рі­ше­н­ня Єв­ро­со­ю­зу про лі­бе­ра­лі­за­цію ві­зо­во­го ре­жи­му. Во­ни біль­ше під­да­ю­ться про­па­ган­ді, ми­слять сте­ре­о­ти­па­ми про «рус­ский мир», «слов’ян­ське брат­ство» та «гей­ро­пу» і не ба­жа­ють пе­ре­ко­на­тись у бре­хли­во­сті ро­сій­ських га­сел.

■ При цьо­му най­біль­ший вне­сок в отри­ма­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му, на дум­ку гро­ма­дян, зро­би­ли Пе­тро Порошенко та гро­ма­дян­ське су­спіль­ство. Мо­жна на­зва­ти це — ци­ві­лі­зо­ва­ною, де­мо­кра­ти­чною тра­ди­ці­єю спів­пра­ці вла­ди та су­спіль­ства. У пи­тан­ні ска­су­ва­н­ня віз та­ка спів­пра­ця по­ка­за­ла най­ви­щу ефе­ктив­ність і по­зи­тив­ний ре­зуль­тат. ( http:// ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/dinamika_obsches tvenno-politicheskih_vzglyadov_v_ukraine_mart_2016.html сто­рін­ка 39)

Де­я­кі єв­ро­ске­пти­ки при­ду­ма­ли чер­го­ву «стра­шил­ку». Мов­ляв, у лю­дей не­має гро­шей для по­їздок за кор­дон. Однак міль­йон дві­сті ти­сяч гро­ма­дян, які отримали Шен­ген­ську ві­зу, ка­жуть ін­ше. Тим біль­ше, без­ві­зо­ва по­до­рож до Єв­ро­пи має по­де­шев­ша­ти.

■ І на­о­ста­нок, хо­че­ться спо­ді­ва­ти­ся, що бе­зві­зо­вий ре­жим ста­не одним із тих по­зи­тив­них при­кла­дів, які до­по­мо­жуть по­вер­ну­ти оку­по­ва­ний Дон­бас та ане­ксо­ва­ний Крим. Кра­ще жи­т­тя й мо­жли­вість віль­но по­до­ро­жу­ва­ти Єв­ро­пою — це удар по ро­сій­ській про­па­ган­ді. Кра­ще жи­т­тя, мир, спо­кій та до­бро­бут — все це вже за­раз мо­жна отри­ма­ти в Укра­ї­ні, й для цьо­го не по­трі­бно про­ли­ва­ти кров та го­ду­ва­ти оку­пан­тів.

Якщо по­ди­ви­ти­ся на при­клад Мол­до­ви, яка вже отри­ма­ла бе­зві­зо­вий ре­жим, то чи­ма­ло жи­те­лів При­дні­стров’я по­ви­ки­да­ли ро­сій­ські па­спор­ти й хо­чуть отри­ма­ти мол­дав­ські — щоб ма­ти мо­жли­вість від­чу­ти се­бе гро­ма­дя­ни­ном Єв­ро­пи.

Юрій ЛІСНИЧИЙ, ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту ана­лі­зу та про­гно­зу­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.