Удар по Ві­рі

Оле­ксандр КОВТУН: «Спра­ва Ві­ри Сав­чен­ко не ді­йде до її ув’язне­н­ня, і про­бле­му бу­де ви­рі­ше­но на між­дер­жав­но­му рів­ні»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На­сту­пно­го дня пі­сля то­го, як з’яви­лась обна­дій­ли­ва ін­фор­ма­ція про за­пов­не­н­ня На­ді­єю Сав­чен­ко від­по­від­них до­ку­мен­тів на екс­тра­ди­цію, не­спо­ді­ва­но під удар з бо­ку ро­сій­сько­го су­ду по­тра­пи­ла її се­стра Ві­ра, яка за­раз пе­ре­бу­ває на те­ри­то­рії РФ. Адво­ка­ти уто­чню­ва­ли, що звіль­не­н­ня На­дії не обов’яз­ко­во мо­же від­бу­тись тер­мі­но­во — для цьо­го по­трі­бно від мі­ся­ця до двох, але на­чеб­то клю­чо­ві мо­мен­ти бу­ло ви­рі­ше­но. І ось но­ви­на — вран­ці у че­твер адво­кат На­дії Сав­чен­ко — Іл­ля Но­ві­ков — по­ві­до­мив: «Ві­ру за­раз не ви­пу­ска­ють з Ро­сії. Вчо­ра на в’їзді все бу­ло глад­ко, а сьо­го­дні на ви­їзді ви­яви­лось, що во­на в роз­шу­ку по ст. 297 КК РФ за дав­ні­шню на­чеб­то обра­зу суд­ді в Че­чні». По­сол Дми­тро Ку­лє­ба на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бук» по­ві­до­мив: «Ві­ру Сав­чен­ко ого­ло­ше­но у фе­де­раль­ний роз­шук за обра­зу суд­ді в Че­чні (це ко­ли там бу­ло су­ди­ли­ще над Кар­пю­ком і Кли­хом)». І до­дав, що во­на «від­по­чи­ває в без­пе­ці на те­ри­то­рії на­шо­го Ген­кон­суль­ства в Ро­сто­ві-на-До­ну. Її па­спорт при ній. Кон­су­лу вда­ло­ся йо­го за­бра­ти у ро­сі­ян».

Са­ма Ві­ра Сав­чен­ко цю істо­рію вва­жає спосо­бом ти­ску на са­му На­дію. Кон­сул Укра­ї­ни в Ро­сто­ві Оле­ксандр Ковтун в ко­мен­та­рі «Дню» по­ві­до­мив, що «си­ту­а­ція нав­ко­ло Ві­ри не ді­йде до її ув’язне­н­ня, і про­бле­му бу­де ви­рі­ше­но на між­дер­жав­но­му рів­ні».

У че­твер в Ки­є­ві адво­кат На­дії Сав­чен­ко — Марк Фей­гін — за­явив, що за­три­ма­н­ня Ві­ри, ско­рі­ше за все, має по­лі­ти­чні мо­ти­ви. «Є два ва­рі­ан­ти роз­ви­тку по­дій: бю­ро­кра­ти­чний — її до­пи­та­ють у спра­ві про обра­зу суд­ді в Гро­зно­му і від­пу­стять, — го­во­рить Фей­гін, — або по­лі­ти­чний, ін­ци­дент мо­же бу­ти пов’яза­ний з пе­ре­да­чею На­дії Сав­чен­ко в Укра­ї­ну. Ми не ро­зу­мі­є­мо, чо­го во­ни хо­чуть: ви­су­ну­ти їй зви­ну­ва­че­н­ня чи до­пи­та­ти. По­ки во­на в кон­суль­стві, все не­об­хі­дне для її ди­пло­ма­ти­чно­го за­хи­сту ро­би­ться, там її ні­хто не за­че­пить. Я не ду­маю, що бу­де обра­но за­по­бі­жний за­хід. Най­імо­вір­ні­ше, її до­пи­та­ють по за­пи­ту із Гро­зно­го».

Не за­бу­вай­мо, що са­ме Ві­ра Сав­чен­ко все зро­би­ла для то­го, щоб істо­рія з ув’язне­н­ням її се­стри на­бу­ла яко­мо­га ши­ро­ко­го роз­го­ло­су. Ві­рі Сав­чен­ко за­гро­жує до ше­сти мі­ся­ців ув’язне­н­ня за «не­по­ва­гу до су­ду».

ко­ли вер­став­ся но­мер ста­ло ві­до­мо, що Ві­ра Сав­чен­ко змо­гла по­вер­ну­ти­ся на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Про це у се­бе в Twitter по­ві­до­мив прес­се­кре­тар пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка Свя­то­слав Це­гол­ко.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.