«ЕКОПОЛIЦIЯ» на гро­мад­ських за­са­дах

Ми з’ясо­ву­ва­ли, чо­му анон­со­ва­на рік то­му ре­фор­ма «зе­ле­ної» ін­спе­кції ни­ні спу­ска­є­ться на галь­мах

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

До­ро­гу до озер Не­бреж та Мар­ти­шів, що на Осо­кор­ках у Ки­є­ві, вже вкри­ла мо­ло­да тра­ва, ско­ро роз­кві­тнуть во­дя­ні лі­лії. На жаль, ця кра­са різ­ко ди­со­нує з ку­па­ми смі­т­тя дов­ко­ла. Ки­ян­ка Вла­ди­сла­ва Со­лов­йо­ва зро­би­ла кіль­ка сві­тлин із цих місць. Смі­т­тя до озер зво­зять, ні­би на ор­га­ні­зо­ва­не зва­ли­ще. По­руч зво­дять ба­га­то­по­вер­хів­ки, то­му тут пов­но бу­ді­вель­них від­хо­дів: шма­тки по­лі­ети­ле­ну, по­ро­ло­ну, гру­ди ка­мі­н­ня та це­гли, пла­стик та скло.

Ко­му­наль­ні слу­жби не ре­а­гу­ють на сти­хій­не зва­ли­ще. Мі­сце­ві акти­ві­сти час від часу вла­што­ву­ють тут су­бо­тни­ки, та ви­вез­ти са­мо­туж­ки тон­ни мо­тло­ху не в змо­зі. Для збе­ре­же­н­ня озер на сай­ті Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції за­ре­є­стру­ва­ли пе­ти­цію про ство­ре­н­ня тут еко­ло­гі­чно­го пар­ку «Осо­кор­ки». Звер­не­н­ня зі­бра­ло по­над 11 ти­сяч го­ло­сів, але будівництво три­ває, смі­т­тя ле­жить, зі ство­ре­н­ням еко­пар­ку мі­сто не ква­пи­ться. Охо­ро­ня­ти 200 ге­кта­рів зе­ле­ної зо­ни з озе­ра­ми — ні­ко­му.

ОБІЦЯНОГО РО­КА­МИ ЧЕКАЮТЬ

«День» не­о­дно­ра­зо­во пи­сав, що на по­ді­бні про­бле­ми у пер­шу чер­гу ма­ла б ре­а­гу­ва­ти еко­ло­гі­чна по­лі­ція. У США, на­при­клад, по­над 40 ро­ків існує Агент­ство з охо­ро­ни нав­ко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща, яке за­йма­є­ться еко­ло­гі­чни­ми до­слі­дже­н­ня­ми та осві­тою. В Укра­ї­ні теж має бу­ти окре­мий ор­ган, який би сте­жив за до­три­ма­н­ням при­ро­до­охо­рон­но­го законодавства. Але по­ки у нас по­ді­бни­ми ре­ча­ми за­йма­ю­ться еко­ло­ги-акти­ві­сти.

На дер­жав­но­му рів­ні в Укра­ї­ні ство­ри­ти еко­ло­гі­чну по­лі­цію тіль­ки обі­ця­ють. При­мі­ром, для Ки­є­ва та­кий ор­ган пла­ну­вав­ся ще 2002 ро­ку. Го­лов­ним зав­да­н­ням мав бу­ти кон­троль за рів­нем ви­ки­дів ву­гле­ки­сло­го га­зу у по­ві­тря від ав­ті­вок. Екс-міністр еко­ло­гії Ігор Шев­чен­ко рік то­му обі­цяв ре­фор­му­ва­ти Дер­жав­ну еко­ло­гі­чну ін­спе­кцію в ефе­ктив­ний при­ро­до­охо­рон­ний ор­ган. За зра­зок хо­ті­ли бра­ти модель еко­по­лі­ції єв­ро­пей­ських кра­їн, зокре­ма Поль­щі. Від лі­та ми­ну­ло­го ро­ку на гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня ви­су­ну­та Кон­це­пція ре­фор­му­ва­н­ня Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції, ко­тра пе­ред­ба­чає ім­пле­мен­та­цію са­ме поль­сько­го до­сві­ду.

«РЕ­ФОР­МА МОЖЛИВА ЛИ­ШЕ ПРИ РОТАЦІЇ КАДРІВ»

Що са­ме зби­ра­є­ться пе­ре­йма­ти з поль­сько­го до­сві­ду Укра­ї­на та на яко­му ета­пі ре­фор­му­ва­н­ня еко­ло­гі­чної ін­спе­кції, «День» за­пи­тав ДЕІ в ін­фор­ма­цій­но­му за­пи­ті. На від­по­відь ще че­ка­є­мо. З опу­блі­ко­ва­ної кон­це­пції ре­фор­ми ві­до­мо, що кон­троль за при­ро­до­охо­рон­ним за­ко­но­дав­ством під­ви­сять, фун­кції, що ду­блю­ють рі­зні ор­га­ни, усу­нуть, спе­ці­а­лі­стів го­ту­ва­ти­муть за єв­ро­пей­ським зраз­ком, а по­ру­шни­ків еко­за­ко­нів чекають збіль­ше­ні у ра­зи штра­фи.

Еко­ло­ги та­кий під­хід схва­лю­ють, але по­ки не ві­рять у ре­зуль­тат. «Еко­по­лі­ція на ба­зі еко­ін­спе­кції можлива ли­ше при нор­маль­ній ротації кадрів. Ін­спе­кто­ри за­раз під­пи­су­ють ли­сти, ні­ку­ди не ви­їжджа­ють, не ре­а­гу­ють на звер­не­н­ня що­до по­ру­шень, — за­зна­чає за­сту­пник го­ло­ви На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Оле­ксій Василюк. — Ми з на­ро­дним де­пу­та­том Іго­рем Лу­цен­ком по­да­ва­ли за­ко­но­про­ект, щоб про­ду­блю­ва­ти еко­ло­гі­чну гла­ву в Адмін­ко­де­ксі се­ред ком­пе­тен­цій по­лі­ції. Щоб по­лі­цей­ський, ко­ли по­ба­чить, як хтось ру­бає де­ре­ва, зміг від­ре­а­гу­ва­ти. Так з’яви­ла­ся б юри­ди­чна мо­жли­вість хо­ча б скла­сти про­то­кол. Але цей за­ко­но­про­ект ко­мі­тет з еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки від­хи­лив і на­віть не від­пра­вив на по­втор­не опра­цю­ва­н­ня».

ІНСПЕКТОР ТА ПО­ЛІ­ЦЕЙ­СЬКИЙ ПРА­ЦЮ­ЮТЬ ВРОЗРІЗ

По­ки си­ту­а­ція скла­да­є­ться так, що еко­ін­спе­кто­ри на по­ру­ше­н­ня за­кри­ва­ють очі, а по­лі­ція на них не ре­а­гує че­рез брак часу та за­ван­та­же­ність. Як по­яснив «Дню» ки­їв­ський па­труль­ний Єв­ген Збо­ров­ський, по­лі­ція мо­же зро­би­ти у та­ких ви­пад­ках не­ба­га­то. На­при­клад, якщо йде­ться про тор­гів­лю чер­во­но­кни­жни­ми кві­та­ми, ви­пи­са­ти мі­ні­маль­ний штраф у роз­мі­рі 17 гри­вень за стат­тею 160 Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня. А еко­ін­спе­кція мо­же ви­пи­са­ти штраф по 50 гри­вень за ко­жну ро­слин­ку. «Жо­дно­го ра­зу еко­ін­спе­кція нас на до­по­мо­гу не ви­кли­ка­ла і до спів­пра­ці не за­про­шу­ва­ла. Але я ли­ше один з двох ти­сяч па­труль­них. І ви­дів еко­по­ру­шень — ве­ли­че­зна кіль­кість » , — до­дає Єв­ген Збо­ров­ський.

Са­ме з цих при­чин у Дар­ни­цько­му ра­йо­ні Ки­є­ва адво­кат Оле­ксій Шев­чук разом з мі­сце­ви­ми акти­ві­ста­ми за­сну­вав еко­ло­гі­чну дру­жи­ну. На­ра­зі у її акти­ві два де­ся­тки гро­ма­дян, ко­трі взя­ли за ме­ту кон­тро­лю­ва­ти сти­хій­ні сміт­тє­зва­ли­ща у сво­є­му ра­йо­ні та за­лу­ча­ти до бо­роть­би з ни­ми пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни. Дру­жи­на пра­цює кіль­ка мі­ся­ців, але ви­ко­рі­ни­ти про­бле­му са­мо­туж­ки не ви­хо­дить. Ре­сур­си акти­ві­стів ра­но чи пі­зно ви­чер­па­ю­ться і під­клю­ча­тись до про­бле­ми має ра­йон, мі­сто, а да­лі — і дер­жа­ва. Обі­ця­на еко­по­лі­ція має ко­лись та­ки за­пра­цю­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.