Чи ви­ста­чить опір­но­сті су­спіль­но­му ор­га­ні­зму?

Ві­дгук на ста­т­тю Іва­на Ка­пса­му­на «Яце­нюк пі­шов. Чи «пі­шла» кри­за?» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Від­гу­ки на ста­т­тю «Уряд — які­сна аль­тер­на­ти­ва. Вер­сія «Дня» (сайт «Дня» day.kyiv.ua)

Те, що «уряд ре­фор­ма­то­рів» Яце­ню­ка не зби­ра­є­ться про­во­ди­ти жо­дних ком­пле­ксних ре­форм, я зро­зумі­ла ще десь на дру­гий-тре­тій мі­сяць йо­го пер­шої ка­ден­ції 2014 ро­ку. На той час я ще пра­цю­ва­ла в си­сте­мі дер­жав­но­го управ­лі­н­ня і ма­ла змо­гу зсе­ре­ди­ни ана­лі­зу­ва­ти дії уря­ду.

Те­пер, ко­ли ми­ну­ло вже два ро­ки ді­яль­но­сті, вір­ні­ше її імі­та­ції, так зва­ної но­вої вла­ди, не пре­тен­ду­ю­чи на ори­гі­наль­ність, мо­жна ска­за­ти, що ні Пре­зи­дент, ні екс-прем’єр разом з їхнім ото­че­н­ням (язик не по­вер­та­є­ться на­зва­ти ці утво­ре­н­ня ко­ман­да­ми) на­віть не на­ма­га­ли­ся ре­а­лі­зу­ва­ти ті ре­фор­ми, які во­ни де­кла­ру­ва­ли, йду­чи на ви­бо­ри. Бу­ли втра­че­ні го­лов­ні ре­сур­си: час і до­ві­ра гро­ма­дян, про що по­пе­ре­джав по­кій­ний К. Бен­ду­кі­дзе. Отож, я не ба­чу, чо­му ми як су­спіль­ство ма­є­мо ра­ді­ти, що пі­сля дво­мі­ся­чно­го пе­ре­тя­гу­ва­н­ня ка­на­та між про­пре­зи­дент­ськи­ми та про­прем’єр­ськи­ми си­ла­ми, во­ни про щось до­мо­ви­ли­ся, і Яце­нюк пі­шов у «по­че­сну » від­став­ку, а не від­по­вість за про­ва­ли ре­форм, як це ма­ло би бу­ти в ци­ві­лі­зо­ва­ній кра­ї­ні. Чо­му за по­лі­ти­чну кри­зу, ча­сти­но­ю­я­кої ста­ла уря­до­ва кри­за, не від­по­вість та­кож пар­ла­мент­ська фра­кція Пре­зи­ден­та.

Якщо роз­гля­да­ти як від­по­від­аль­ність — при­зна­че­н­ня лю­ди­ни Пре­зи­ден­та В. Грой­сма­на на по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра, то що це, як

Еко­ло­гі­чна по­лі­ція — ду­же акту­аль­но! Двома ру­ка­ми « за » . Ду­же ба­га­то ці­ка­вих кан­ди­да­тур. Дя­кую « Дню » , що на­га­дав лю­дей, які, мо­же, й не пре­тен­ду­ють на ті по­са­ди, але та­ки спра­ви­ли­ся б на­пев­не.

Facebook-ко­ри­сту­вач Ва­лен­ти­на РОМАНЮК

Де­я­кі кан­ди­да­ту­ри до­во­лі не­о­дно­зна­чні, але ідея ці­ка­ва. Уряд По­ро­шен­ка— Грой­сма­на швид­ко пі­де в ми­ну­ле. Слід при­слу­ха­тись до дум­ки екс­пер­тів. Хтось із за­про­по­но­ва­них кан­ди­да­тів ста­не чле­ном май­бу­тньо­го уря­ду.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сер­гій ЩОКІН

***

Ну от, а ми ка­же­мо: не­ма кадрів, і та­су­є­мо одну й ту ж са­му ко­ло­ду карт.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на БОЖКО

*** Ві­дгук на ста­т­тю Іва­на КА­ПСА­МУ­НА, Ва­лен­ти­на ТОРБИ, Дми­тра КРИВЦУНА «Уряд Грой­сма­на»: час пі­шов...» («День» №68-69 від 15 кві­тня 2016 ро­ку)

На вла­сні ву­ха чу­ла та на вла­сні очі ба­чи­ла, як Пре­зи­дент пред­став­ляв прем’ єр- мі­ні­стра й одно­ча­сно мі­ні­стра обо­ро­ни та мі­ні­стра за­кор­дон­них справ. По­ясню­вав, що за кіль­ка го­дин має бу­ти на Львів­щи­ні та від­кри­ва­ти спіль­но з япон­ськи­ми пред­став­ни­ка­ми не на­ру­га над пар­ла­мен­та­ри­змом та за­галь­но­ві­до­ми­ми прин­ци­пам кон­сти­ту­ціо­на­лі­зму про не­д­опу­сти­мість кон­цен­тра­ції пов­но­ва­жень одні­є­ю­по­лі­ти­чно­ю­си­ло­юв дер­жа­ві. То­му цю­си­ту­а­ці­юя роз­гля­да­ю­як ще один пазл у сце­на­рії ре­ван­шу, який вже пов­но­ю­мі­ро­ю­ві­дбу­ва­є­ться в Укра­ї­ні за ре­жи­су­ро­ю­Крем­ля та за до­по­мо­гою акти­ві­за­ції ста­рих і но­вих «за­кла­док» КДБ-ФСБ в Укра­ї­ні. Окре­ма те­ма — між­на­ро­дна дис­кре­ди­та­ція Укра­ї­ни, зокре­ма че­рез ре­фе­рен­дум у Гол­лан­дії, адже в цьо­му на­пря­мі пра­цює не одна со­тня ду­же до­бре за­ці­кав­ле­них ма­те­рі­аль­но осіб, по­ряд з «ідей­ни­ми» пу­ті­но­фі­ла­ми. На жаль, МП в Укра­ї­ні від­во­ди­ться в цьо­му сце­на­рії теж своя де­ста­бі­лі­зу­ю­ча роль. І де мо­же рво­ну­ти і в пря­мо­му, і в пе­ре­но­сно­му сен­сі за на­ка­зом Крем­ля, мо­жна тіль­ки здо­га­ду­ва­ти­ся і про­си­ти Го­спо­да не допу­сти­ти ре­а­лі­за­ції цих зло­ві­сних по­дій.

Однак, спо­сте­рі­га­ю­чи за ба­ро­ме­тром на­стро­їв та спо­ді­вань, як у ре­аль­но­му жит­ті, так і в ме­ре­жі Ін­тер­нет, скла­да­ю­ться вель­ми пе­си­мі­сти­чні про­гно­зи що­до то­го, чи ви­ста­чить опір­но­сті укра­їн­сько­го су­спіль­но­го ор­га­ні­зму цим но­вим за­гро­зам, са­ме тої опір­но­сті, яку бу­ло про­де­мон­стро­ва­но на Май­да­ні та на фрон­ті. Як ми ба­чи­мо, тут, у ти­лу, ар­се­нал ма­ні­пу­ля­тив­них те­хно­ло­гій за­ді­я­ний за­раз на­пов­ну — дає свої не­га­тив­ні ре­зуль­та­ти.

Сві­тла­на МИХАЛЮК, істо­рик, юрист, ма­гістр дер­жав­но­го управ­лі­н­ня

за­вод еле­ктро­обла­дна­н­ня. По­ру­шив про­це­ду­ру? Ма­буть, так. Але на дру­гій шаль­ці те­ре­зів бу­ли до­лі ба­га­тьох лю­дей, які змо­жуть отри­ма­ти до­бре опла­чу­ва­ну ро­бо­ту. Па­ке­тне го­ло­су­ва­н­ня — ще одне по­ру­ше­н­ня про­це­ду­ри. А від­су­тність про­ду­ктив­ної ро­бо­ти уря­ду, який два мі­ся­ці ви­сів у по­ві­трі, усіх вла­што­ву­ва­ла? Що­прав­да, бу­ла на­дія на до­стро­ко­ві ви­бо­ри... Два мі­ся­ці мо­жна бу­ло б по­пі­а­ри­ти­ся, на­обі­ця­ти пов­ні мі­хи вся­ко­го до­бра, по­тра­ти­ти ще кіль­ка де­ся­тків міль­йо­нів... А ко­ри­сті?

Facebook-ко­ри­сту­вач Maria TARNAWSKA

*** Ві­дгук на до­пис Оле­ксан­дра ПРИЛИПКА «Кар­ли­ки напередодні ви­бу­ху» (Facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Си­ту­а­ція дій­сно кри­ти­чна, і мо­ва йде не тіль­ки про вла­до­у­три­му­ва­чів чи олі­гар­хів, які слу­жать чи ма­мо­ні, чи крем­лю, чи ще якійсь не­чи­сті, але то­чно не гро­ма­ді Укра­ї­ни. Мо­ва про те, що се­ред укра­їн­ців ду­же ба­га­то їхніх по­слі­дов­ни­ків на ниж­чих рів­нях. Це ж не пу­тін ни­щить лі­си по всій Укра­ї­ні, ко­пає бур­штин та ви­во­зить за кор­дон, за­ги­джує при­ро­ду нав­ко­ло, не ду­ма­ю­чи, де і в яко­му се­ре­до­ви­щі бу­дуть жи­ти на­ші на­щад­ки! Це ж не стрєл­ков і не гір­кін кру­тить по те­ле­ба­чен­ню­філь­ми, му­зи­ку та про­гра­ми мо­во­ю­во­ро­га та з «ро­сій­сько­па­спорт­ни­ми» ве­ду­чи­ми. То­му пи­та­н­ня є до ко­жно­го з нас. Однак тре­ба бо­ро­ти­ся, і ко­жен сві­до­мий укра­ї­нець має сво­ю­ді­лян­ку на цьо­му фрон­ті, бо во­рог тіль­ки й че­кає, що ми зне­ві­ри­мо­ся.

Facebook-ко­ри­сту­вач Сві­тла­на МИХАЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.