Тим­ча­со­вий... сад

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Гро­мад­ська ініціатива «Зро­би­мо Ки­їв зно­ву зе­ле­ним! » за­кли­кає по­вер­ну­ти мі­сту ста­тус зе­ле­ної сто­ли­ці Єв­ро­пи. Пер­ший про­ект у ме­жах іні­ці­а­ти­ви « Pop- up Парк » роз­та­шу­ва­ли в Па­са­жі. Це зе­ле­на ін­ста­ля­ція, ство­ре­на ху­до­жни­ком-ар­хі­те­кто­ром Оле­ксан­дром Бур­ла­кою спіль­но з ки­їв­ськи­ми бо­та­ніч- ни­ми са­да­ми. Тут роз­мі­сти­ли ін­ста­ля­ці­ю­на 90 ді­жок з по­над 150 оди­ни­ця­ми ро­слин і май­дан­чик для ди­тя­чої осві­тньої про­гра­ми.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.