«Ан­то­нов» ви­хо­дить на авіа­ри­нок Iн­дії

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Укра­ї­на шу­кає і зна­хо­дить но­ві рин­ки для сво­єї про­ду­кції з ви­со­кою до­да­ною вартістю, яка ра­ні­ше екс­пор­ту­ва­ла­ся в основ­но­му до Ро­сії. В се­ре­ду держ­під­при­єм­ство «Ан­то­нов» під­пи­са­ло у Ки­є­ві ме­мо­ран­дум про стра­те­гі­чне пар­тнер­ство з ін­дій­ською ком­па­ні­єю Reliance Defence, що на­ле­жить мі­льяр­де­ро­ві Ані­лу Ам­ба­ні. Ува­гу го­стей при­вер­ну­ли па­са­жир­ські та транс­порт­ні лі­та­ки Ан-148, Ан-158 та Ан-178. У трав­ні «Ан­то­но­ву» на­ле­жить бра­ти участь у тен­де­рі кор­по­ра­ції Hindustan Aeronautics Limited. Якщо укра­їн­ський авіа­ви­ро­бник і Reliance Defence об’єд­на­ни­ми зу­си­л­ля­ми пе­ре­мо­жуть у цьо­му кон­кур­сі, то ство­рять спіль­не під­при­єм­ство, яке роз­по­чне про­е­кту­ва­н­ня но­во­го ба­га­то­фун­кціо­наль­но­го транс­порт­но­го лі­та­ка для вій­сько­во-транс­порт­ної авіа­ції та ін­дій­ських вну­трі­шніх авіа­лі­ній. Як пла­ну­є­ться, на за­во­ді, по­бу­до­ва­но­му в Ін­дії за до­по­мо­гою Укра­ї­ни, бу­де ви­ко­ну­ва­ти­ся збор­ка спіль­но спро­е­кто­ва­них і за­пу­ще­них у се­рій­не ви­ро­бни­цтво лі­та­ків.

Ані­лу Ам­ба­ні озна­йо­мив­ся з мо­жли­во­стя ми ук ра їнсь ких авіа бу дів ни ків і по ві до - мив, що рин­ку Ін­дії по­трі­бно не мен­ше 200 лай­не­рів та­ко­го ти­пу (на 99 па­са­жи­ро­місць). Він упев не ний, що спіль на про по зи ція на кон кур сі, яка пе ред ба чає ло ка лі за цію ви - ро­бни­цтва та ви­ко­ри­ста­н­ня ін­дій­ських комп лек ту ю чих, бу де най більш кон ку рен тоз - да­тною. За сло­ва­ми пре­зи­ден­та «Ан­то­но­ва» Ми­хай­ла Гво­здє­ва, участь у тен­де­рі спіль­но з Reliance Defence іс тот но збіль шує шан си укра­їн­сько­го під­при­єм­ства на пе­ре­мо­гу. На­га да є мо, що в кін ці бе рез ня на ви став ці озбро­єнь і те­хні­ки DefExpo-2016 в ін­дій­сько­му шта­ті Гоа «Ан­то­нов» по­ка­зав про­ект сво­го но­во­го транс­порт­но­го лі­та­ка Ан-132, а та­кож лі­та­ки Ан-148 та Ан-178.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.