Сер­гій Ра­хма­ні­нов – forever!

У Хар­ко­ві з успі­хом від­був­ся XVIII Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь, при­свя­че­ний пам’яті ви­да­тно­го ма­е­стро

Den (Ukrainian) - - Культура - На­та­лія СЕМЕНЕНКО, му­зи­ко­зна­вець

Цьо­го­річ фо­рум «Сер­гій Ра­хма­ні­нов та укра­їн­ська куль­ту­ра» ор­га­ні­за­то­ри при­свя­ти­ли 25-річ­чю Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Сер­гій Ра­хма­ні­нов на­ле­жить до тих ге­ні­їв, чи­я­при­тя галь­на си­ла не роз­чи­ня­є­ться з пли­ном часу в істо­ри­чно­му про­сто­рі, а ли­ше на­бу­ває мас­шта­бно­сті, ево­лю­ціо­ну­ю­чи у сві­до­мо­сті но­вих по­ко­лінь.

«У сво­їх тво­рах яне ро­бив сві­до­мих зу­силь бу­ти ори­гі­наль­ним або ро­ман­ти­ком, або на­ціо­наль­ним, або будь-ким ще. Я про­сто за­пи­су­вав на па­пір яко­мо­га при­ро­дні­ше ту му­зи­ку, яку чув у сво­є­му сер­ці», — це від­вер­те зі­зна­н­няС. Ра­хма­ні­но­ва — своє­рі­дний ключ до роз­гад­ки ма­гне­ти­зму ви­да­тно­го ми­тця, не­зга­са­ю­чо­го ін­те­ре­су до йо­го спад­щи­ни як з бо­ку про­фе­сій­них му­зи­кан­тів, так і без­ме­жної ау­ди­то­рії ша­ну­валь­ни­ків йо­го твор­чо­сті. В ши­ро­кій гео­гра­фії сві­то­во­го ви­зна­н­ня­ви­да­тно­го ком­по­зи­то­ра са­ме Хар­ко­ву вда­ло­ся­здо­бу­ти сла­ву «ра­хма­ні­нов­ської сто­ли­ці». Тут за­вер­шив­сяв­же XVIII Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь «С. Ра­хма­ні­нов та укра­їн­ська куль­ту­ра», при­свя­че­ний 25-річ­чю Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни.

Му­зи­чний фо­рум від­крив­ся­на ви­со­кій но­ті кон­цер­том із про­мо­ви­стою на­звою «Хо­ро­вий Олімп». Пре­кра­сно­му хо­ро­во­му ко­ле­кти­ву Хар­ків­ської дер­жав­ної ака­де­мії куль­ту­ри, пе­ре­мож­цю ба­га­тьох між­на­ро­дних кон­кур­сів під ору­дою ди­ри­ген­та В. Бой­ка вда­ло­ся­май­стер­но від­тво­ри­ти не­по­втор­ний са­краль­но-про­сві­тле­ний кон­церт Ра­хма­ні­но­ва «В мо­ли­твах не­у­сыпа­ю­щую Бо­го­ро­ди­цу», а та­кож ду­хов­них тво­рів О. Гре­ча­ні­но­ва та П. Че­сно­ко­ва. Окра­сою ве­чо­ра ста­ло прем’єр­не у Хар­ко­ві ви­ко­на­н­ня­єди­ної ра­хма­ні­нов­ської оброб­ки укра­їн­ської на­ро­дної пі­сні «Чо­бо­ти», що за жи­т­тя­ав­то­ра так і не зна­йшла сво­го ви­дав­ця.

Ша­ну­валь­ни­ки фор­те­пі­ан­ної твор­чо­сті С. Ра­хма­ні­но­ва ді­ста­ли за­до­во­ле­н­ня­від йо­го му­зи­ки, а та­кож О. Скря­бі­на, Д. Шо­ста­ко­ви­ча, М. Ско­ри­ка у емо­цій­но під­не­се­ній ін­тер­пре­та­ції Іго­ря­Іва­но­ва — мо­ло­до­го обда­ро­ва­но­го пі­а­ні­ста з Дні­про­пе­тров­ська — цьо­го­рі­чно­го пе­ре­мож­цяІ Між­на­ро­дно­го кон­кур­су ім. Д. Шо­ста­ко­ви­ча.

У сим­фо­ні­чно­му кон­цер­ті, окрім пер­ли­ни В.А. Мо­цар­та — йо­го 41-ї сим­фо­нії «Юпі­тер», про­зву­чав най­по­пу­ляр­ні­ший і во­дно­час один з най­скла­дні­ших у сво­є­му жан­рі Кон­церт для­скри­пки та сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Яна Сі­бе­лі­у­са, де вір­ту­о­зність пар­тії со­лі­ста в край­ніх ча­сти­нах вра­зи­ла не мен­ше, ніж ро­ман­ти­чні кра­со­ти й ча­ру­ю­ча еле­гій­ність се­ре­дньої. Мо­ло­да скри­паль­ка з Ко­реї — Ю Джин Хонг, ла­у­ре­ат чи­слен­них між­на­ро­дних пре­сти­жних зма­гань, при­го­лом­ши­ла фан­та­сти­чною те­хні­кою, ви­бу­хо­вим тем­пе­ра­мен­том і на­си­че­ним зву­ча­н­ням ін­стру­мен­та в ро­ман­ти­чних епі­зо­дах Кон­цер­ту, при­му­шу­ю­чи зга­да­ти сло­ва ви­да­тно­го ди­ри­ген­та Ле­о­поль­да Сто­ков­сько­го, який на­звав цей Кон­церт «одні­єю з най­кра­щих сим­фо­ній» фін­сько­го ге­нія. Ці­ка­во, що скри­пко­вий ше­девр Сі­бе­лі­у­са бу­ло на­пи­са­но 1903 ро­ку, за два ро­ки пі­сля­поя ви фор­те­пі­ан­но­го ше­дев­ра С. Ра­хма­ні­но­ва — йо­го Дру­го­го кон­цер­ту. По­ту­жне зву­ча­н­ня Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Хар­ків­ської фі­лар­мо­нії (ди­ри­гент Ігор Ша­по­ва­лов) ви­ді­ля­ло мас­шта­бність тво­ру, за­го­стрю­ва­ло «пе­ре­па­ди» на­стро­їв — від «пів­ні­чної» су­во­ро­сті по­ча­тку до ви­хо­ру тан­цю­валь­ної сти­хії фі­на­лу.

Най­ро­ман­ти­чні­ші кон­цер­ти для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром (оби­два — Пер­ші) С. Ра­хма­ні­но­ва і Ф. Лі­ста про­лу­на­ли у ви­ко­нан­ні мо­ло­до­го та­ла­но­ви­то­го пі­а­ні­ста, ла­у­ре­а­та між­на­ро­дних кон­кур­сів Де­ни­са Явор­сько­го, який вже вдру­ге став го­стем фе­сти­ва­лю. Якось осо­бли­во но­сталь­гій­но й щем­ли­во про­зву­ча­ли лі­ри­чні фра­гмен­ти Кон­цер­ту Ф. Лі­ста. Хто­зна, мо­жли­во, са­ме та­кий «про­щаль­ний» на­стрій во­ло­дів са­мим Сер­гі­єм Ра­хма­ні­но­вим, який за­лу­чив цей твір до про­гра­ми сво­го остан­ньо­го кон­цер­ту пе­ред від’їздом за кор­дон...

Фе­сти­валь від­був­ся­за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни, Хар­ків­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції, Хар­ків­ської мі­ської ради, На­ціо­наль­но­го юри­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. Яро­сла­ва Му­дро­го, Бла­го­дій­но­го фон­ду на честь сім’ї Ал­чев­ських, На­ціо­наль­ної спіл­ки ком­по­зи­то­рів Укра­ї­ни та Все­укра­їн­ської му­зи­чної спіл­ки.

Iгор ША­ПО­ВА­ЛОВ,

ди­ри­гент:

— Вра­же­н­ня­від фе­сти­ва­лю най­кра­щі! Це свя­то му­зи­ки з пов­ним пра­вом мо­жна на­зва­ти « Мо­ло­дість » , адже ми спе­ці­аль­но ( до 25- річ­чя­Не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни) пра­гну­ли зро­би­ти так, що­би се­ре­дній вік всіх уча­сни­ків ста­но­вив 25 ро­ків!

На­та­лія ЗОЛОТАРЬОВА,

пре­зи­дент I Між­на­ро­дно­го фор­те­пі­ан­но­го кон­кур­су DSCH ім. Д. Шо­ста­ко­ви­ча:

— При­єм­но, що цьо­го­рі­чно­го на­шо­го ла­у­ре­а­та Іго­ря­Іва­но­ва, який во­че­видь має не­аби­який ви­ко­нав­ський по­тен­ці­ал і спра­вив вра­же­н­ня­те­хні­чно роз­ку­то­го, вдум­ли­во­го та гли­бо­ко про­ни­ка­ю­чо­го у стиль ком­по­зи­то­ра пі­а­ні­ста, бу­ло за­про­ше­но ви­сту­пи­ти на та­ко­му пре­сти­жно­му фо­ру­мі. Чу­до­во, що та­ким чи­ном ра­хма­ні­нов­ський фе­сти­валь про­дов­жує за­кла­де­ну в йо­го про­е­кті тра­ди­цію — ті­сну вза­є­мо­дію з між­на­ро­дни­ми кон­кур­са­ми пі­а­ні­стів ( кон­кур­си В. Край­нє­ва, М. Ли­сен­ка, В. Го­ро­ви­ця, С. Ра­хма­ні­но­ва, П. Чайковського)...

Ана­то­лій КАЛАБУХIН,

ди­ри­гент:

— Вра­жає на­сам­пе­ред вік фе­сти­ва­лю — 18! Ме­ні по­ща­сти­ло бу­ти у ви­то­ків цьо­го куль­тур­но­го фе­но­ме­на та у по­пе­ре­дні ро­ки ди­ри­гу­ва­ти всі­ма кон­цер­та­ми та Ра­псо­ді­єю Сер­гі­я­Ра­хма­ні­но­ва, у той час, ко­ли со­лі­ста­ми ви­сту­па­ли ни­ні вже все­сві­тньо ві­до­мі пі­а­ні­сти О. Гав­ри­люк, О. Єм­цов, О. Кол­та­ков.

Оле­на РОЩЕНКО-АВЕР’ЯНОВА,

про­ре­ктор Хар­ків­ської дер­жав­ної ака­де­мії куль­ту­ри:

— У не­про­сту ни­ні­шню го­ди­ну ми всі, а осо­бли­во мо­лодь, по­тре­бу­є­мо своє­рі­дно­го « ще­пле­н­ня » му­жно­сті й во­дно­час ні­жно­сті. Са­ме ці яко­сті при­су­тні в без­смер­тній му­зи­ці Сер­гі­я­Ра­хма­ні­но­ва. Зав­дя­ки Фон­ду сім’ї Ал­чев­ських і на­сам­пе­ред йо­го го­ло­ві — Ла­ри­сі Тру­бні­ко­вій Хар­ків став основ­ним у Єв­ро­пі осе­ред­ком зі збе­ре­же­н­няв істо­рії та су­ча­сно­сті спад­щи­ни му­зи­чно­го ге­нія. Кон­цер­тні про­гра­ми ра­хма­ні­нов­сько­го фе­сту впро­довж 18 ро­ків — це ви­хо­ва­н­ня­ці­ло­го по­ко­лі­н­ня­мо­ло­ді з ро­зу­мі­н­ням та лю­бов’ю до кла­си­чно­го ми­сте­цтва, це і «кон­тра­пункт» епох, і пра­гне­н­ня­до діа­ло­гу на­ціо­наль­но­го му­зи­чно­го ми­сте­цтва із за­ру­бі­жним, су­ча­сно­го — з ми­ну­лим.

ФОТО НАДАНО ОРГАНІЗАТОРАМИ ФЕ­СТИ­ВА­ЛЮ

НАЙ­РО­МАН­ТИ­ЧНІ­ШІ КОН­ЦЕР­ТИ ДЛЯ ФОР­ТЕ­ПІ­А­НО З ОР­КЕ­СТРОМ (ОБИ­ДВА — ПЕР­ШІ) С. РА­ХМА­НІ­НО­ВА ТА Ф. ЛІ­СТА ПРО­ЛУ­НА­ЛИ У ВИ­КО­НАН­НІ МО­ЛО­ДО­ГО ТА­ЛА­НО­ВИ­ТО­ГО ПІ­А­НІ­СТА ДЕ­НИ­СА ЯВОР­СЬКО­ГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.