На­у­ка спіл­ку­ва­н­ня

Ек­сперт із між­на­ро­дної без­пе­ки Ла­да Ро­сли­цька — про чин­ни­ки ефе­ктив­но­го по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни у сві­ті

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Оль­га КВА­СНИ­ЦЯ

Дня­ми у Львів­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Іва­на Фран­ка Ла­да Ро­сли­цька, ди­ре­ктор із стра­те­гі­чної ко­му­ні­ка­ції ін­фор­ма­цій­но­го ка­на­лу Ukraine Today, ек­сперт з між­на­ро­дної без­пе­ки, про­чи­та­ла цикл ле­кцій з по­лі­ти­чної ко­му­ні­ка­ції. «День» ско­ри­став­ся­на­го­дою, щоб по­ста­ви­ти па­ні Ла­ді кіль­ка акту­аль­них за­пи­тань.

— Як мо­же­те оці­ни­ти по­зи­ціо­ну­ва­н­ня Укра­ї­ни у сві­то­во­му ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі?

— По­зи­ціо­ну­ва­н­ня­Укра­ї­ни у сві­ті, на жаль, є ду­же слаб­ким. Ба­га­то лю­дей по­за ме­жа­ми Схі­дної Єв­ро­пи не зна­ють, що Укра­ї­на це не те са­ме, що Ро­сія. До­сі з бо­ку Укра­ї­ни бу­ло ду­же ма­ло зро­бле­но для іден­ти­фі­ка­ції і са­мо­пре­зен­та­ції на між­на­ро­дно­му рів­ні. Що­прав­да, слід за­зна­чи­ти, що ре­фор­му­ва­н­ня і про­су­ва­н­ня­о­бра­зу Укра­ї­ни за кор­до­ном пі­сля­Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті та­ки на­бу­ває по­зи­тив­них змін. І це ду­же до­брий за­чин. Бу­де­мо від­сте­жу- ва­ти, якою бу­де подаль­ша тен­ден­ці­яв цьо­му на­пря­мі.

На мій по­гляд, це пе­ре­дов­сім від­по­від­аль­ність Укра­ї­ни пре­зен­ту­ва­ти са­му се­бе у сві­ті. І хо­чу за­ува­жи­ти, що є що пре­зен­ту­ва­ти. Ін­ша річ, що ни­ні вій­на ста­ла тим чин­ни­ком, який при­вер­нув ува­гу сві­то­вої гро­мад­сько­сті до Укра­ї­ни, ко­ли по­ча­ли ги­ну­ти укра­їн­ські гро­ма­дя­ни.

— Чо­го нам не ви­ста­чає, зокре­ма у сфе­рі по­лі­ти­чної ко­му­ні­ка­ції?

— Мо­жна ска­за­ти, що всьо­го ком­пле­ксу ін­стру­мен­тів по­лі­ти­чної ко­му­ні­ка­ції. Зокре­ма по­ту­жно­го су­спіль­но­го те­ле­ба­че­н­няі ра­діо­мов­ле­н­ня, на які вла­да не має жо­дно­го впли­ву. І са­ме остан­нє є ду­же ва­жли­вим. Що­до по­лі­ти­чної ко­му­ні­ка­ції, то, на мій по­гляд, бра­кує від­ді­лень на ака­де­мі­чно­му рів­ні, які б ма­ли ви­вча­ти це яви­ще і від­по­від­но йо­го за­сто­со­ву­ва­ти у су­спіль­ну пра­кти­ку.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КА­НЮ­КИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.