Свя­то тен­ді­тної кра­си

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

трав­ня— ве­сня­ний день, у який свя­тку­ють День леї. Як для­най­більш кві­ту­чо­го мі­ся­ця­ро­ку — ду­же влу­чний по­ча­ток. Адже лея— це кві­тко­ва гір­лян­да, яка є, пев­но, най­ві­до­мі­шим атри­бу­том Га­ва­їв. День леї ви­га­да­ли ще 1927 ро­ку, і зро­би­ли це по­ет Дон Блен­дінг та йо­го друг ко­лум­ніст Грейс Уор­рен.

Лея— це гір­лян­да, вла­сне, з будь-яких пре­дме­тів, на­ни­за­них на ни­тку та вдя­гну­тих як на­ший­на при­кра­са. Але у га­вай­ській куль­ту­рі — це са­ме кві­тко­ва гір­лян­да. До то­го ж ко­жен острів має для­цьо­го свою вла­сну осо­бли­ву кві­тку. За­зви­чай для­та­ких гір­лянд ви­ко­ри­сто­ву­ють плю­ме­рії, ту­бе­ро­зи, ор­хі­деї та жа­смін, а та­кож ли­стя, на­сі­ни­ни та пір’я. Та­кі пи­шні та за­па­шні при­кра­си вдя­га­ють ко­жно­му го­сте­ві остро­вів на знак сво­єї по­ва­ги та до­брих по­чут­тів.

Як на ме­не, хоч і не зна­чне, але ду­же кра­си­ве свя­то. Свя­то тен­ді­тної кра­си. Мо­жли­во, вар­то і у нас за­по­ча­тку­ва­ти по­ді­бну іні­ці­а­ти­ву? Я лег­ко уяв­ляю свя­то пи­шних укра­їн­ських він­ків. А за­кві­тча­ний тра­вень ду­же на це на­ди­хає.

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.