Ци­нізм у ша­тах бла­го­род­ства

Ще раз про спе­ці­аль­ний про­ект «Ін­те­ру»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Сер­гій ГРА­БОВ­СЬКИЙ

Що­ро­ку з на­бли­же­н­ням 9 трав­ня­бе­змір­но зро­стає рі­вень ци­ні­зму на ро­сій­сько­му те­ле­ба­чен­ні та тих но­мі­наль­но не­ро­сій­ських те­ле­ка­на­лах, які обро­бля­ють ау­ди­то­рію у сти­лі­сти­ці Ста­лі­на, Ан­дро­по­ва та Пу­ті­на. Що­ро­ку на те­ле­гля­да­чів ви­хлю­пу­є­ться­ці­лий по­тік істе­ри­чно­го ле­мен­ту, суть яко­го мо­жна окре­сли­ти фра­зою: «Ми по­ря­ту­ва­ли люд­ство, то­му нам сьо­го­дні до­зво­ле­но все!» Що­ро­ку пам’ять справ­жніх ге- ро­їв Дру­гої сві­то­вою вій­ни не­ща­дно плюн­дру­є­тьсяв ім’яу­слав­ле­н­ня«ге­ро­їв Ве­ли­кої Ві­тчи­зня­ної».

Що ж, чин­на ро­сій­ська вла­да про­сто не має ін­шо­го ви­хо­ду, ніж на­ма­га­ти­ся, не гре­бу­ю­чи жо­дни­ми за­со­ба­ми, ви­ко­ри­ста­ти участь СРСР у Дру­гій сві­то­вій вій­ні для­сво­єї ле­гі­ти­мі­за­ції, став­ля­чи у кон­текст пе­ре­мо­ги над на­ци­ста­ми «вста­ва­н­ня­Ро­сії-з-ко­лін», «Крим-наш» і «про­ти­сто­я­н­ня-під­сту­пам­пін­до­сів-та-гей­ро­пей­ців». Мов­ляв, що б ви ро­би­ли без нас, без на­ших жертв!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.