Стра­сна се­дми­ця

«22-28.04.2016»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­дрій ПЛАХОНІН

Яга­дав, у одно­го ме­не на Стра­сно­му ти­жні чор­на сму­га. За­зда­ле­гідь на­пи­сав чер­го­ву ко­лон­ку про пла­ни бу­дів­ни­цтва під­зем­но­го пар­кін­гу під Ми­хай­лів­ською, а ко­мі­сія Мі­ськра­ди, ві­зьми, й під ти­ском гро­мад­сько­сті пе­ре­ду­май. Ме­ні б ра­ді­ти, що Кли­чко — не Ста­лін, і цьо­го ра­зу мо­на­стир уці­лів. Одна вті­ха, не яо­дин ма­ю­ся. От і Пу­тін спе­ці­аль­но при­ле­тів на пер­ший за­пуск з ви­стра­ж­да­но­го кіль­ко­ма гу­чни­ми ко­ру­пцій­ни­ми скан­да­ла­ми ко­смо­дро­му «Во­сто­чный», вві­мкнув — не пра­цює. На до­бу за­стряг у за­лі очі­ку­ва­н­ня, нер­во­во, ча­шка за ча­шкою п’є ка­ву з ав­то­ма­та й че­кає обі­ця­ної Ро­го­зі­ним ра­ке­ти. Усе-та­ки Хру­щов був му­дрі­шим, че­ка­ю­чи в Крем­лі ре­зуль­та­тів пер­ших стар­тів з Бай­ко­ну­ра. У Крем­лі, як мі­ні­мум, ка­ва кра­ща. У п’ятни­цю, ко­ли ко­лон­ка вже ви­йде, бу­де ві­до­мо, по­ле­тить/не по­ле­тить. Утім, на­віть якщо старт і не від­бу­де­ться, шість успі­шних по­са­док у спра­ві «Во­сто­чно­го» вже бу­ло— дар­ма, чи що, за­мість еко­ном­но­го стар­то­во­го май­дан­чи­ка ви­йшов най­до­рож­чий у сві­ті ко­смо­дром. Мас­штаб у най­кра­щих пост­ра­дян­ських тра­ди­ці­ях ко­смі­чний — і що­до ко­ру­пції, та й за кіль­кі­стю по­са­док Ма­ску ніс-то втер­ли.

■ І у нас в Укра­ї­ні не­про­стий ви­дав­ся­ти­ждень. Хтось, зві­сно, зга­ду­вав 30-ту рі­чни­цю Чор­но­биль­ської катастрофи, але ЗМІ й со­ці­аль­ні ме­ре­жі не пі­шли на по­від­ку у ка­лен­да­ря, від­дав­ши пе­ре­ва­гу пе­ред тра­ур­ною да­тою гу­чно­му й, що най­го­лов­ні­ше, рей­тин­го­во­му ме­діа-скан­да­лу. Центр зайня­то­сті у зв’яз­ку з по­ру­ше­ною проти ньо­го кри­мі­наль­ною спра­вою що­до ухи­ле­н­ня­від спла­ти по­да­тків ану­лю­вав ви­да­ний Са­ві­ко­ві Шу­сте­ру на два ти­жні ра­ні­ше до­звіл на ро­бо­ту в Укра­ї­ні. І хо­ча і Пре­зи­дент, і прем’єр пра­кти­чно одра­зу ви­сту­пи­ли проти ти­ску на «сво­бо­ду сло­ва» (дар­ма, що це сло­во­спо­лу­че­н­ня­сам же Шу­стер і взяв у ла­пки в на­зві сво­го те­ле­шоу), са­ме їм гро­мад­ська дум­ка при­пи­са­ла ці­лу змо­ву з ме­тою вста­нов­ле­н­няв кра­ї­ні ди­кта­ту­ри. Нав­ряд чи ми ко­ли-не­будь ді­зна­є­мо­ся, що це бу­ло, — ві­ру­сна ре­кла­ма но­во­го те­ле­ка­на­ла Са­ві­ка чи спро­ба усу­ну­ти кон­ку­рен­та з бо­ку ка­на­лу «Ра­да», по­ки ж шо­у­мен слі­дом за На­ді­єю Сав­чен­ко ого­ло­сив го­ло­ду­ва­н­ня, при­єд­нав­шись до міль­йо­нів пра­во­слав­них укра­їн­ців, які до­три­му­ю­ться напередодні Ве­ли­ко­дня­су­во­ро­го по­сту.

■ Не Шу­сте­ром єди­ним. По­над два ро­ки не вщу­ха­ють су­пе­ре­чки дов­ко­ла по­кли­ка­н­ня­до Укра­ї­ни ва­ря­гів. Нор­ма­ні­сти пе­ре­кон­ли­во го­во­рять про ка­дро­вий го­лод, то­таль­ну ко­рум­по­ва­ність і не­про­фе­сіо­на­лізм укра­їн­ських чи­нов­ни­ків. Ча­ша те­ре­зів зов­сім бу­ло гой­дну­ла­сяв їхній бік, як­би не втру­тив­ся но­вий го­ло­ва Укр­за­лі­зни­ці Вой­цех Баль­чун. Що поль­сько­му ро­ке­ро­ві до то­го, що му­дрий кро­ко­дил на ім’яГе­на ко­лись за­по­від­ав ко­жно­му укра­їн­це­ві, що в не­го­ду на шпа­лах не бу­ває ні ка­люж, ні гря­зі! За­те укра­їн­ський спів­ак Пав­ло Зі­бров, на своє ли­хо, муль­тфільм з кро­ко­ди­лом ди­вив­ся, а Пра­ви­ла без­пе­ки на за­лі­зни­чно­му транс­пор­ті не чи­тав. То­му, че­рез не­обе­ре­жність, і зняв­сяу сво­є­му но­во­му клі­пі на за­лі­зни­чних ко­лі­ях, чим ви­кли­кав гнів з бо­ку но­во­го за­лі­зни­чно­го на­чаль­ства. За­ли­ша­є­ться­ли­ше га­да­ти, чи бу­дуть від­ни­ні клі­пи Зі­бро­ва і муль­тфіль­ми про кро­ко­ди­ла Ге­ну мар­кі­ру­ва­ти­ся«+16» і су­про­во­ди­ти­ся­по­пе­ре­дже­н­ня м: «Ува­га! Ві­де­о­ма­те­рі­а­ли мі­стять сце­ни хо­ді­н­ня­по рей­ках». Я б іще кар­тин­ки із за­лі­зни­чною «роз­чле­ньон­кою», як на си­га­ре­тах, до­дав — вніс би до ста­рих муль­тфіль­мів сві­жу кров.

■ Але най­біль­ше за­сму­че­ні на Стра­сно­му ти­жні жи­те­лі Дон­ба­су. Ко­ли їм по­обі­ця­ли, що на свя­та їх че­кає при­єм­ний сюр­приз, во­ни зви­чно при­го­ту­ва­ли гво­зди­ки, геор­гі­їв­ські стрі­чки і ви­йшли на ву­ли­ці зу­стрі­ча­ти Ко­бзо­на. Тіль­ки от ні­хто з укра­їн­сько­го МЗС не спро­міг­ся­по­пе­ре­ди­ти UNICEF про мі­сце­ві куль­тур­ні тра­ди­ції, і ті пі­ді­йшли до пи­та­н­ня ма­кси­маль­но кре­а­тив­но. Оскіль­ки Зі­бро­ву до­ро­га по шпа­лах бу­ла за­ка­за­на, хтось звер­нув ува­гу, що Дон­бас ри­му­є­тьсяз Ле­го­ла­сом, і на зу­стріч з жи­те­ля­ми Слов’ян­ська в ро­лі по­сла до­брої во­лі по­їхав ге­рой «Во­ло­да­ря­пер­снів» і «Пі­ра­тів Ка­риб­сько­го мо­ря» Ор­лан­до Блум. Ла­са до згу­бно­го впли­ву За­хо­ду мо­лодь бу­ла ща­сли­ва, але мі­сце­вим лю­дям по­хи­ло­го ві­ку чу­до­во обі­зна­ні ЗМІ з то­го бо­ку блок­по­стів по­ві­до­ми­ли про ель­фій­ську за­гро­зу й на­йман­ців-пі­ра­тів на слу­жбі «Ки­їв­ської хун­ти».

■ Чор­ні сму­ги, як і стра­сні ти­жні ма­ють вла­сти­вість одно­го дня­за­кін­чу­ва­ти­ся . Ав­то­ри­те­тна ко­мі­сі­я­на чо­лі з ди­я­ко­ном РПЦ Ку­ра­є­вим уже вста­но­ви­ла, що при­чи­ною не­по­ла­док ав­то­ма­ти­ки був не­які­сний обряд освя­че­н­ня, про­ве­де­ний мі­сце­вим свя­ще­ни­ком, тож ра­ке­ту пе­ре­о­свя­ти­ли, й во­на з дру­гої спро­би на­чеб­то успі­шно стар­ту­ва­ла. Не сум­ні­ва­ю­ся, хоч би чим за­вер­ши­ла­ся істо­рі­яіз Са­ві­ком, й укра­їн­ці не за­ли­ша­ться­без сво­го по­лі­ти­чно­го шоу. З Шу­сте­ром чи без ньо­го, освя­че­ний ним все­укра­їн­ський ба­ла­ган ні­яки­ми адмі­ні­стра­тив­ни­ми за­хо­да­ми не ро­зі­гна­ти. Як жо­ден го­ло­ва Укр­за­лі­зни­ці не змо­же від­би­ти у на­ших шо­у­ме­нів вве­де­ну ко­лись Еду­ар­дом Хі­лем у мо­ду зви­чку хо­ди­ти до­до­му по шпа­лах. І в чо­му ято­чно не сум­ні­ва­ю­ся, те­ле­ка­нал «Ін­тер» не за­ли­шить на трав­не­ві свя­та на­ших пен­сіо­не­рів без улю­бле­но­го Ко­бзо­на. То­му, якщо ви хо­че­те, щоб на ва­ші де­сять за­кон­них днів ве­сня­них свят при­па­ла су­ціль­на бі­ла сму­га, про­ве­діть їх якнай­да­лі від комп’ютер­них і те­ле­ві­зій­них екра­нів. Адже де­сять днів, — це так ма­ло, щоб удо­сталь, на рік на­пе­ред, на­ди­ха­ти­ся­ве­сною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.