Пра­ве­дник сві­ту

На укра­їн­сько­му ТБ — біо­гра­фі­чний фільм про Ан­дрея Ше­пти­цько­го

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Сві­тлої ве­ли­ко­дньої по­ри, вно­чі з 1 на 2 трав­ня, о 00.15 у про­гра­мі «Ар­ґу­мент-Кі­но» на те­ле­ка­на­лі «1+1» ди­ві­ться­біо­гра­фі­чний фільм «Вла­ди­ка Ан­дрей» (2013) ре­жи­се­ра Оле­ся­Ян­чу­ка. Та­кож у про­гра­мі — кі­но­те­а­траль­ні прем’єри й кі­но­ка­лен­дар ти­жня.

Сю­жет кар­ти­ни «Вла­ди­ка Ан­дрей» гор­тає сто­рін­ки жи­т­тя та ді­яль­но­сті над­зви­чай­ної по­ста­ті в укра­їн­ській істо­рії, а са­ме — ми­тро­по­ли­та Укра­їн­ської гре­ко-ка­то­ли­цької цер­кви Ан­дре­я­Ше­пти­цько­го, ми­сли­те­ля, бла­го­дій­ни­ка і ме­це­на­та. Лю­ди­ни, жи­т­тяя кої ста­ло по­дви­гом. Лю­ди­ни, яка до­стой­но ве­ла сво­їх вір­них, ве­ла укра­їн­ців за ча­сів по­не­во­лень та оку­па­цій — поль­ської, ро­сій­ської, ні­ме­цької і зно­ву ро­сій­ської. При­кме­тно, що 2008 ро­ку єв­рей­ська гро­ма­да в Укра­ї­ні ви­зна­ла Ше­пти­цько­го пра­ве­дни­ком сві­ту за по­ря­ту­нок со­тень єв­ре­їв від на­силь­ни­цької смерті, від на­ци­стів.

«Вла­ди­ка Ан­дрей» — фільм про не­пе­ре­сі­чну, над­зви­чай­ну осо­би­стість, яка залишила по со­бі не про­сто до­брі спра­ви, а ста­ла взір­цем прав­ди­во­го слу­жі­н­ня­лю­дя м та Бо­го­ві — за ча­сів скла­дних, дра­ма­ти­чних, тра­гі­чних. Ча­сів, які, пев­не, ви­па­да­ють на до­лю чи не ко­жно­го по­ко­лі­н­ня­укра­їн­ців, на до­лю ко­жної лю­ди­ни, що по­стає пе­ред про­бле­мою ви­бо­ру та по­тре­бою бо­ро­ни­ти укра­їн­ську іден­ти­чність — свою куль­ту­ру, кра­ї­ну і дер­жа­ву...

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО ПРОГРАМОЮ «АРГУМЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.