В Єги­пті жур­на­лі­сти ви­йшли на ан­ти­уря­до­ві про­те­сти

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Близь­ко 100 єги­пет­ських жур­на­лі­стів 26 кві­тня влаш ту ва ли мі тинг в Ка ї рі про ти за три мань де­ся­тків ко­лег, які ви­сві­тлю­ва­ли ан­ти­уря­до­ві де­мон­стра­ції. На пе ре дод ні в сто ли ці від­бу­ва­ло­ся­од ра зу кіль ка ак цій про тес ту про ти по лі - ти­ки пре зи ден та кра ї ни Абдель- Фат та ха ас- Сі сі. Де - мон­стран­ти обу­рю­ва­ли­ся рі­шен ням вла ди Єгип ту пе ре - да ти Са у дівсь кій Ара вії два ос т ро ви в Чер во но му мо рі. Про тес ти бу ли при ду ше ні по лі ці­єю, яка за сто су ва ла сльо­зо­гін­ний газ.

Під час роз­го­ну цих де­мон­стра­цій по­лі­ція за­три­ма­ла близь­ко 300 осіб, в то­му чи­слі щонайменше 33 жур­на­лі­ста, які ви­сві­тлю­ва­ли по­дії на ву­ли­цях Ка­ї­ра. За да­ни­ми Ко­мі­те­ту із за­хи­сту жур­на­лі­стів, за­три­ма­ни­ми ви­яви­ли­ся жур­на­лі­сти те­ле­ка­на­лу ONTV, пор­та­лу Dot Masr, що­ден­них га­зет El-Tareeq, AlShorouk и Al-Akhbar, агент­ства ONA, га­зе­ти As-Safir, сай­ту Al-Mesryoon та ін­ших ЗМІ.

На га да є мо, за да ни ми Freedom House стан сво бо ди сло ва у сві ті про дов жує по - гір­шу­ва­ти­ся і на­ра­зі пе­ре­бу - ває на най гір шо му рів ні з 2004 ро­ку. Най­біль­ши­ми по­ру­шни­ка­ми в цьо­му пи­тан­ні на­зва­но Єги­пет, Ро­сія, Іран, Ки тай, Ні ге рія, Мек си ка та Еква дор. ( НА ФОТО: РЕ - ПОРТЕР ТРИМАЄ РУЧКУ ЯК СИМВОЛ СВО­БО­ДИ СЛО­ВА ПЕ­РЕД СПІЛКОЮ ЖУР­НА­ЛІ­СТІВ В ЄГИ­ПТІ)

Пі­дго­ту­ва­ла Ана­ста­сія РУДЕНКО

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.