Бі­блі­о­те­ка... на ко­ле­сах

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! -

У сто­ли­ці за­пу­сти­ли пер­ший «книж­ко­бус»

Рейс у те­сто­во­му ре­жи­мі ав­то­бус- бі­блі­о­те­ка здійснив ще мі­сяць то­му, а не­що­дав­но, на « Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі » від­був­ся йо­го пер­ший пу­блі­чний ви­їзд. « Книж­ко­бус » — це ін­но­ва­цій­ний осві­тній хаб, що во­дно­час є мо­біль­ною ди­тя­чо­ю­бі­бліо­те­ко­ю­та пре­зен­та­цій­ним май­дан­чи­ком для лі­те­ра­тур­них та осві­тніх за­хо­дів. Зу­стрі­чі з ма­лень­ки­ми чи­та­ча­ми від­бу­ва­ти­му­ться у шко­лах, пар­ках та на фе­сти­ва­лях. Крім то­го, за­пла­но­ва­ні ме­то­ди­чні се­мі­на­ри для ба­тьків та пе­да­го­гів, на яких, зокре­ма, обго­во­рю­ва­ти­му­ться спосо­би за­лу­че­н­ня мо­ло­ді до чи­та­н­ня. Іні­ці­а­то­ри про­е­кту — Фун­да­ція Да­ри­ни Жол­дак та Бла­го­дій­ний Фонд « Ко­ло » у спів­пра­ці із Ки­їв­па­странс­ом.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.