А вам сла­бо — «Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту»?

Все біль­ше лю­дей до­лу­ча­ю­ться до ве­се­лої акції. А мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко обі­цяє — ско­ро кру­ти­ти­ме пе­да­лі на­віть по­лі­ція

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

Цьо­го ра­зу зна­чно біль­ше на­ро­ду — в пов­сяк­ден­но­му, а не у спор­тив­но­му одя­зі. Тоб­то, лю­ди справ­ді їдуть на ро­бо­ту», — ді­ли­ться спо­сте­ре­же­н­ня­ми Ва­дим ДЕ­НИ­СЕН­КО, член ради Асо­ці­а­ції ве­ло­си­пе­ди­стів Ки­є­ва, яка ор­га­ні­зу­ва­ла акцію. Ве­сня­ний день «Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту» 28 кві­тня від­був­ся у сто­ли­ці, на май­да­ні Не­за­ле­жно­сті, вже вп’яте. У цей день та­кі фле­шмо­би про­йшли та­кож у Кри­во­му Ро­зі та Хар­ко­ві.

■ Уже тра­ди­цій­но на акці­ю­за­ві­тав мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ві­та­лій КЛИ­ЧКО. « Як спортс­мен, вва­жа­ю­ве­ло­си­пед ду­же до­брим ви­дом на­ван­та­же­н­ня. Пів­то­ри го­ди­ни про­хо­дить як одна се­кун­да, — пе­ре­ко­нує Ві­та­лій Кли­чко. — Крім цьо­го, подолати кі­ло­метр, два, п’ять у цен­трі мі­ста, де ба­га­то за­то­рів, на ве­ло­си­пе­ді на­ба­га­то швид­ше, ніж на ма­ши­ні. Але по­трі­бні ве­ло­до­ріж­ки і ве­ло­пар­ков­ки — і це є зав­да­н­ням для мі­ської вла­ди».

■ Мер роз­по­вів, що за­раз у Ки­є­ві бу­ду­ють пе­ре­хо­плю­ю­чі пар­ков­ки (сто­ян­ки, спо­лу­че­ні з гро­мад­ським транс­пор­том), до­ріж­ки, роз­ро­бля­ють мар­шрут з Обо­ло­ні на По­діл. Та­кож під­го­ту­ва­ли схе­му ве­ло­до­рі­жок у Ки­є­ві — за­га­лом 600 кі­ло­ме­трів шля­хів, які про­кла­да­ти­муть на­сту­пні кіль­ка ро­ків. А на 2016 рік у бю­джет мі­ста за­кла­ли близь­ко 10 міль­йо­нів гри­вень на роз­ви­ток ве­ло­ін­фра­стру­кту­ри. Ві­та­лій Кли­чко за­зна­чив, що сто­ли­чна по­лі­ція по­про­си­ла у ме­рії ви­ді­ли­ти сво­їм спів­ро­бі­тни­кам ве­ло­си­пе­ди, щоб по­лег­ши­ти па­тру­лю­ва­н­ня. Не­за­ба­ром по­лі­цей­ським пе­ре­да­дуть 100 ве­ло­си­пе­дів.

■ То­рік у Ки­є­ві з’явив­ся мар­шрут з Тро­є­щи­ни до Європейської площі, який по­єд­нав спаль­ний ра­йон мі­ста з центром. Цим шля­хом при­їха­ла на акцію«Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту» Сві­тла­на СВИСТУН. «Дві­чі на ти­ждень їжджу но­вим мар­шру­том на ро­бо­ту, і це про­сто ве­ло- си­пе­дна Мек­ка! — го­во­рить Сві­тла­на. — Я ко­ри­сту­ю­ся ве­ло­си­пе­дом два ро­ки. На до­ро­гу ви­їжджа­ю­рід­ко — одній пе­ре­су­ва­ти­ся по­руч з ав­то­мо­бі­ля­ми ля­чно. На мо­їй ро­бо­ті є ве­ло­сто­ян­ка, ду­ші, роз­дя­галь­ні. А по­руч — на­бе­ре­жна, по су­ті, ве­ло­си­пе­дна тра­са. Тож їзди­ти зру­чно. Вза­га­лі хо­че­ться, щоб у Ки­є­ві з’яви­лась не­до­ро­га і хо­ро­ша орен­да ве­ло­си­пе­дів. І щоб мо­жна бу­ло віль­но пе­ре­во­зи­ти ве­ло­си­пе­ди у гро­мад­сько­му транс­пор­ті».

■ За­раз до­бі­гає кін­ця сві­то­вий фле­шмоб «30 днів на ве­ло­си­пе­ді», до яко­го до­лу­ча­лись укра­їн­ці. Суть іні­ці­а­ти­ви про­ста: що­дня про­тя­гом кві­тня їзди­ти ку­дись ве­ло­си­пе­дом і роз­по­від­а­ти про свій до­свід у со­цме­ре­жах. Фле­шмоб під­три­мав Ва­дим Де­ни­сен­ко. «Мій прі­о­ри- тет — пе­ре­су­ва­ти­ся ве­ло­си­пе­дом пі­сля ро­бо­ти: по­їха­ти до дру­зів, у ма­га­зин, на Тру­ха­нів острів, щоб від­по­чи­ти. Та­кож їжджу ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту, з По­до­лу у Го­ло­сі­є­во — це 11,5 кі­ло­ме­тра, — роз­по­від­ає Ва­дим Де­ни­сен­ко. — У Ки­є­ві є про­бле­ми з ве­ло­ін­фра­стру­кту­рою, зокре­ма, де­я­кі пе­ре­хре­стя не­гра­мо­тно спро­е­кто­ва­ні, й без по­ру­шень пра­вил ру­ху про­їха­ти ни­ми не­мо­жли­во. Але сто­ли­ця май­же вся асфаль­то­ва­на — а це є чу­до­во­ю­у­мо­вою , щоб пе­ре­су­ва­ти­ся ве­ло­си­пе­дом».

■ Тож осво­юй­те ве­ло­си­пед — щоб не ну­ди­ти­ся у за­то­рах і під­три­му­ва­ти спор­тив­ну фор­му. До ре­чі, ки­їв­ські акти­ві­сти вже анон­су­ють на­сту­пну акцію«Ве­ло­си­пе­дом на ро­бо­ту» — пла­ну­ють її на 16 черв­ня.

ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», код 24249388,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.