Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (http://www.president.gov.ua)

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

На сьо­го­дні­шній день у нас по­вин­ні бу­ти чі­тко ви­зна­че­ні кіль­ка прі­о­ри­те­тів — еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня. Вій­на біль­ше не є ви­прав­да­н­ням то­го, що у нас кри­за в еко­но­мі­ці. Еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня, збіль­ше­н­ня рів­ня до­хо­дів на­се­ле­н­ня — це зав­да­н­ня, яке сто­їть сьо­го­дні пе­ред усі­єю вла­дою

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.