Пер­ша пе­ре­мо­га за­хи­сни­ків «Бра­ти­сла­ви»

За збе­ре­же­н­ня сто­ли­чно­го кі­но­те­а­тру ви­сту­па­ють на­віть за кор­до­ном

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Дня­ми на за­сі­дан­ні по­стій­ної ко­мі­сії Ки­їв­ра­ди з пи­тань куль­ту­ри, ту­ри­зму та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки ухва­ли­ли рі­ше­н­ня опра­цю­ва­ти пи­та­н­ня що­до си­ту­а­ції з кі­но­те­а­тра­ми « Бра­ти­сла­ва » та « Екран » . За­йму­ться цим де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди, де­пар­та­мент куль­ту­ри КМДА та ко­му­наль­не під­при­єм­ство « Ки­їв­кі­но­фільм » . За ре­зуль­та­та­ми ви­зна­чать до­ціль­ність ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи.

«День» пи­сав, що на мі­сці кі­но­те­а­тру мо­же з’яви­ти­ся но­во­бу­до­ва у 26 по­вер­хів зав­ви­шки (ма­те­рі­ал «Від­сто­я­ти «Бра­ти­сла­ву», № 60 за 6 кві­тня цьо­го ро­ку). За­хи­сти­ти мі­сце до­зві­л­ля взя­лась де­пу­тат Ки­їв­ра­ди і акти­віс­тка Фон­ду спри­я­н­ня іні­ці­а­ти­вам га­зе­ти « День » Ган­на Сви­ри­ден­ко. «Ду­же при­єм­но, що змо­гла до­не­сти до ко­лег по де­пу­тат­сько­му кор­пу­су всю не­без­пе­ку ку­лу­ар­но­сті про­це­су ре­а­лі­за­ції Кон­це­пції роз­ви­тку кі­но­те­а­трів мі­ста Ки­є­ва (са­ме цей до­ку­мент пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня на мі­сці «Бра­ти­сла­ви» хма- ро­чо­са. — Авт.) », — на­пи­са­ла на сво­їй Facebook- сто­рін­ці Ган­на Сви­ри­ден­ко пі­сля за­сі­да­н­ня про­філь­ної ко­мі­сії.

Не­за­ба­ром від­бу­де­ться ро­бо­ча зу­стріч, на якій роз­гля­нуть си­ту­а­цію з « Бра­ти­сла­вою » . « Про­ект кон­це­пції роз­ви­тку кі­но­те­а­трів зго­дом має бу­ти опри­лю­дне­ний, щоб гро­мад­ськість взя­ла участь у йо­го обго­во­рен­ні. А під час ро­бо­чої зу­стрі­чі я змо­жу отри­ма­ти яко­мо­га біль­ше ін­фор­ма­ції по си­ту­а­ції і по­тім до­не­су її лю­дям, — ко­мен­тує «Дню» Ган­на Сви­ри­ден­ко. — Якщо ме­ні не на­да­ва­ти­муть змі­стов­них да­них, бу­де­мо збіль­шу­ва­ти роз­го­лос нав­ко­ло си­ту­а­ції, я іні­ці­юю ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи. Але, спо­ді­ва­юсь, ми з де­пу­та­та­ми та чи­нов­ни­ка­ми ді­йде­мо кон­сен­су­су».

Між ін­шим, до кам­па­нії на за­хист кі­но­те­а­тру вже до­лу­чи­лось чи­ма­ло лю­дей, на­віть укра­їн­ці, які ме­шка­ють в ін­ших кра­ї­нах. У Facebook свої фото з та­бли­чка­ми «Вря­ту­ва­ти «Бра­ти­сла­ву» ви­кла­ли жи­те­лі Спо­лу­че­них Шта­тів Аме­ри­ки, Іспа­нії, Па­ки­ста­ну, Іта­лії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.