ФIЛАРЕТ,

Па­трі­арх Ки­їв­ський та всі­єї Ру­си-Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - День України - (cerkva.info)

Цьо­го ро­ку укра­їн­ський на­род свя­ткує Во­скре­сі­н­ня Хри­сто­ве в умо­вах агре­сив­них дій Ро­сії що­до Укра­ї­ни, в той час, ко­ли но­ві ка­ї­ни уби­ва­ють сво­їх укра­їн­ських бра­тів. Гнів Бо­жий від­чув на со­бі весь укра­їн­ський на­род. Як нам ра­ді­ти па­схаль­ною ра­ді­стю, ко­ли скор­бо­та про­ко­ти­лась по всій Укра­ї­ні і до­тор­кну­лась до сер­дець без­лі­чі лю­дей? Чи мо­же­мо ра­ді­ти в та­ких умо­вах? Не тіль­ки мо­же­мо, а й по­вин­ні! У зем­но­му жит­ті все змі­ню­є­ться. Скор­бо­ти не бу­ва­ють по­стій­ни­ми, во­ни змі­ню­ю­ться на ра­дість. Вій­ни та­кож не бу­ва­ють без­кі­не­чни­ми, во­ни за­кін­чу­ю­ться ми­ром. В істо­рії ми ба­чи­мо, що до­бро зав­жди пе­ре­ма­гає зло, істи­на — не­прав­ду, жи­т­тя — смерть. До­ро­гі бра­т­тя і се­стри! Сер­де­чно ві­таю вас зі свя­том сві­тло­го Во­скре­сі­н­ня Хри­сто­во­го! Ві­таю з Па­схою Хри­сто­вою!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.