NB!

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Тро­хи істо­рії. Остан­нє на­ше ве­ли­ке ін­терв’ю з ві­до­мим кон­сти­ту­ціо­на­лі­стом Ві­кто­ром Ши­шкі­ним від­бу­ло­ся ще влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку до Дня Кон­сти­ту­ції 28 черв­ня. По­тім цей ма­те­рі­ал під за­го­лов­ком — «Про «укра­їн­ську Джо­мо­лун­гму», Ві­ктор ШИ­ШКІН: «Від оста­то­чної кра­пки у «спра­ві Гон­га­дзе – По­доль­сько­го» за­ле­жить — або на­ша кра­ї­на на­ре­шті очи­сти­ться і по­чне які­сно змі­ню­ва­ти­ся, або ми й да­лі втра­ча­ти­ме­мо час, те­ри­то­рії і люд­ські жи­т­тя» — на­віть уві­йшов до одні­єї з книж­ко­вих но­ви­нок «Дня» — збір­ки «Ко­тел, або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті». Пер­ше ви­да­н­ня кни­ги ро­зі­йшло­ся ду­же швид­ко, а от­же по­ста­ло пи­та­н­ня про но­вий ти­раж. І от бу­кваль­но не­що­дав­но до ре­да­кції при­їха­ли но­ві пе­ре­ви­да­ні книж­ки, спе­ці­аль­но до яких пе­ред­мо­ву на­пи­сав якраз Ві­ктор Ши­шкін. Це пер­ший при­від — чо­му дня­ми го­стем на­шої ре­да­кції став Ві­ктор Іва­но­вич.

Дру­гий при­від. Пі­сля дов­гих тор­гів і на­ре­шті при­зна­че­н­ня уря­ду, за­ли­ша­є­ться акту­аль­ним пи- та­н­ня за­пов­не­н­ня ва­кан­тної по­са­ди Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни. Тут не мен­ше при­стра­стей, адже го­ло­сів пар­ла­мен­та­рів для ком­про­мі­сної фі­гу­ри не ви­ста­чає. А все то­му, що го­лов­ним кри­те­рі­єм що­до ви­зна­че­н­ня кан­ди­да­ту­ри для ни­ні­шньої вла­ди, як по­ка­зує си­ту­а­ція на­при­клад з ба­жа­н­ням пе­ре­пи­са­ти за­кон «під Юрія Лу­цен­ка», є «своя лю­ди­на» на по­са­ді. Мо­ва про те, щоб про­кон­суль­ту­ва­ти­ся з су­спіль­ства і за­про­по­ну­ва­ти — най­кра­що­го (про­фе­сіо­на­ла, па­трі­о­та, по­ря­дну лю­ди­ну), сьо­го­дні на ви­щих ща­блях не йде­ться... На­га­да­є­мо, Ві­ктор Ши­шкін — пер­ший Ге­не­раль­ний про­ку­рор Укра­ї­ни (1991–1993 рр.).

Ну і тре­тій при­від. Як за­ли­ши­ти­ся со­бою в ни­ні­шній аб­со­лю­тно ви­крив­ле­ній по­лі­ти­чній си­сте­мі ко­ор­ди­нат? Ві­ктор Ши­шкін — тут якраз одним з орі­єн­ти­рів про­фе­сіо­на­лі­зму і мо­раль­но­сті. Па­ра­до­ксаль­но, але з ро­ка­ми по­лі­ти­ків чи фа­хів­ців з від­по­від­ни­ми ком­пле­ксом яко­стей стає все мен­ше. І це не див­ля­чись на «по­лі­ти­чні зем­ле­тру­си», які пе­ре­жи­ла на­ша кра­ї­на у ви­гля­ді май­да­нів. Зда­ва­ло­ся б, на по­верх­ню ма­ють ви­йти но­ві лю­ди — з но­вим ба­че­н­ням Укра­ї­ни. Але як по­ка­зує пра­кти­ка, та­ких лю­дей або не до­пу­ска­ють «на­го­ру», або роз­чи­ня­ють в си­сте­мі. З ро­ка­ми со­ці­аль­ні лі­фти по­слі­дов­но бло­ку­ва­ли­ся, а дер­жав­ни­ки від­сі­ю­ва­ли­ся. І те, що сьо­го­дні Ві­ктор Ши­шкін — су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду (2005–2016 рр.) — фа­кти­чно опи­нив­ся «за бор­том», то­му яскра­вий при­клад.

От­же, про ви­крив­ле­ну но­ві­тню істо­рію, зна­че­н­ня « Бі­блі­о­те­ки «Дня», пи­та­н­ня при­зна­че­н­ня ген­про­ку­ро­ра, «офшор­ний скан­дал», ре­зо­нан­сну «спра­ву Гон­га­дзе – По­доль­сько­го», стан ни­ні­шньої пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції... — в ін­терв’ю з Ві­кто­ром ШИ­ШКІ­НИМ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.