Ен­ци­кло­пе­дія... одно­го ав­то­ра

«Пуль­са­ри» зби­ра­ють ко­шти на ви­да­н­ня пра­ці Єв­ге­на Она­цько­го

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! -

Уні­вер­си­тет­ське ви­дав­ни­цтво «Пуль­са­ри» (Ки­їв) зі­ні­ці­ю­ва­ло пе­ре­ви­да­н­ня «Укра­їн­ської Ма­лої Ен­ци­кло­пе­дії», що ви­йде в 4-х то­мах. Ав­то­ром цьо­го уні­каль­но­го ен­ци­кло­пе­ди­чно­го слов­ни­ка, на­дру­ко­ва­но­го про­тя­гом 1957–1967 рр. в 16-ти книж­ках у Бу­е­нос-Ай­ре­сі за під­трим­ки Адмі­ні­стра­ту­ри УАПЦ в Ар­ген­ти­ні, бу­ла одна лю­ди­на — про­фе­сор Єв­ген Она­цький.

Книж­ка є ви­да­тною пам’яткою укра­їн­ської куль­ту­ри і жит­тє­вим по­дви­гом ві­до­мо­го вче­но­го-ен­ци­кло­пе­ди­ста. За сво­їм сти­лем УМЕ є спе­ци­фі­чним ви­да­н­ням. Її ав­тор вва­жав, що, на від­мі­ну від зви­чай­них ле­кси­ко­нів, в УМЕ ма­ють бу­ти ви­сві­тле­ні ма­те­рі­а­ли з по­зи­цій хри­сти­ян­ської ети­ки та укра­їн­ської ду­хов­но­сті.

Про осо­бли­во­сті сво­єї пра­ці Є. Она­цький пи­сав: «Не зна­йти в мо­їй Ен­ци­кло­пе­дії га­сел із усіх тих на­ук, що зна­хо­дя­ться по­за ко­лом за­ці­кав­лень ав­то­ра — від­па­дає вся те­хно­ло­гія й ін­же­не­рія, від­па­да­ють у зна­чній ча­сти­ні при­ро­дни­чі на­у­ки, май­же вся еко­но­мі­ка і май­же вся гео­гра­фія. Ду­же ши­ро­ко у ній по­тра­кто­ва­но те­ми т. зв. су­спіль­них на­ук, по­скіль­ки во­ни за­чі­па­ють про­бле­ми укра­їн­ської ду­хов­ної куль­ту­ри — ети­ки, ре­лі­гії, су­спіль­ної пси­хо­ло­гії та фі­ло­со­фії, ві­ру­вань, за­бо­бо­нів, сим­во­лі­ки, на­ро­дної твор­чо­сті, істо­рії, лі­те­ра­ту­ри...»

Ви­да­н­ням «одні­єї з най­кра­щих гу­ма­ні­тар­них ен­ци­кло­пе­дій», як оці­нює її Іван Дзю­ба, ав­то­ри про­е­кту пра­гнуть вша­ну­ва­ти 120-ту рі­чни­цю від дня на­ро­дже­н­ня Є. Она­цько­го. Го­ту­ю­чи УМЕ до пе­ре­ви­да­н­ня, ви­дав­ни­цтво на­ма­га­лось збе­рег­ти її іден­ти­чність і во­дно­час мі­ні­мі­зу­ва­ти пев­ні огрі­хи, допу­ще­ні з огля­ду на те, що ав­тор не мав до­сту­пу до дже­рель­них ма­те­рі­а­лів. До ро­бо­ти в ко­ле­кти­ві за­лу­че­ні до­ктор істо­ри­чних на­ук С. Бі­ло­кінь та про­від­ний на­у­ко­вий ре­да­ктор УРЕ ім. Ба­жа­на С. Ні­ло­ва.

Між­на­ро­дний фонд «Ві­дро­дже­н­ня» го­то­вий під­три­ма­ти цей про­ект на 50% йо­го вар­то­сті. Оскіль­ки «Укра­їн­ська Ма­ла Ен­ци­кло­пе­дія» Єв­ге­на Она­цько­го є на­дба­н­ням усьо­го укра­їн­сько­го на­ро­ду, ви­дав­ни­цтво про­сить до­лу­чи­ти­ся не­бай­ду­жих, аби ра­зом зі­бра­ти ре­шту вар­то­сті про­е­кту.

По­спри­я­ти то­му, аби «Укра­їн­ську Ма­лу Ен­ци­кло­пе­дію» Є. Она­цько­го по­ба­чи­ли в Укра­ї­ні й у сві­ті, про­сто — пе­ре­ка­зав­ши будь-яку до­сту­пну су­му на ра­ху­нок:

То­ва­ри­ство з обме­же­ною від­по­від­аль­ні­стю «Уні­вер­си­тет­ське ви­дав­ни­цтво ПУЛЬ­СА­РИ» Р/р 26002052640668 ПАТ «ПРИВАТБАНК» МФО 320649 Код ЄДРПОУ 30437786

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.