IIг­го­орр ДДООЛЛГГООВВ

Про очі­ку­ва­н­ня від Вар­шав­сько­го са­мі­ту НАТО і пе­ре­по­ни на шля­ху на­шої кра­ї­ни до член­ства в Альян­сі

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

За ти­ждень у Вар­ша­ві від­бу­де­ться чер­го­вий са­міт НАТО, на який у сві­ті та і в Укра­ї­ні по­кла­да­ють ба­га­то спо­ді­вань. Зокре­ма, на цій зу­стрі­чі у вер­хах очі­ку­є­ться ухва­ле­н­ня рі­шень зі стри­му­ва­н­ня Ро­сії, яка про­дов­жує агре­сію про­ти Укра­ї­ни. Та­кож у рам­ках цьо­го са­мі­ту від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО. «День» звер­нув­ся до за­сту­пни­ка мі­ні­стра обо­ро­ни з пи­тань єв­ро­пей­ської ін­те­гра­ції Іго­ря ДОЛГОВА з про­ха­н­ням роз­по­ві­сти де­таль­но про очі­ку­ва­н­ня на­шої кра­ї­ни від цьо­го за­хо­ду, а та­кож по­ясни­ти, чо­му та­ким дов­гим є шлях на­шої кра­ї­ни до член­ства в цій єди­ній у сві­ті ді­ю­чій си­сте­мі ко­ле­ктив­ної без­пе­ки.

«МИ ВЖЕ МАЄМО ДО­СВІД У СПІВ­ПРА­ЦІ З НАТО І ЗНА­Є­МО, ЩО ТРЕ­БА ВДОСКОНАЛИТИ...»

— На ші очі ку ван ня від са мі ту НАТО у Вар ша ві зво дять ся до трьох пи тань. Пер ше — про дов - же­н­ня по­лі­ти­чної під­трим­ки су­ве­ре ні те ту та те ри то рі аль ної ці ліс - нос ті Укра ї ни. Дру ге — під твер д - жен ня від да нос ті пар т нер ст ву НАТО з Укра ї ною. Тре тє — прак - ти­чна до­по­мо­га.

От­же, всі ці три скла до ві не є но ви ми на по ряд ку ден но му. Але во­ни є но­ви­ми в то­му сен­сі, що пі­сля са мі ту в Уель сі два ро ки то му бу­ло прийня­то по­лі­ти­чне рі­ше­н­ня під­три­ма­ти Укра­ї­ну якомога шир­ше. Ми вже маємо до­свід у спів­пра­ці з НАТО і зна­є­мо, що тре­ба вдосконалити, ку­ди тре­ба ру­ха­ти­ся да­лі. І ра зом із роз га лу же ною сис те - мою спів­пра­ці Укра­ї­ни з НАТО ми ма є мо ду же по туж ні ме ха ніз ми вза є мо дії з окре ми ми кра ї на ми­чле­на­ми Альян­су. Пе­ре­д­усім я маю на ува зі Ба га то на ці о наль ний об’ єд­на ний ко ор ди на цій ний ко мі - тет із пи­тань вій­сько­во­го спів­ро­бі­тни­цтва та обо­рон­но­го ре­фор­му­ва­н­ня, який пра цює з 2014 ро ку і по - чи­нав­ся як дво­сто­рон­ній укра­їн­сько-аме­ри­кан­ський про­ект роз­бу­до­ви спів пра ці у війсь ко вій сфе рі. Зго дом до ро бо ти Ко мі те ту при єд - на ли ся Ка на да, Ве ли ко бри та нія, Лит ва, і ось- ось має при єд на ти ся Поль­ща. Це — ру­шій­на си­ла спів­пра­ці з НАТО.

І дру ге. Пі сля по чат ку агре сії РФ про ти Укра ї ни ми оста точ но усві до ми ли й ви зна чи ли ся в се - ре­ди ні дер жа ви, на на шо му вну­трі­шньо­му рів­ні, що крім ін­те­гра ції в НАТО у нас не має ін ших орі єн ти рів. Пре зи дент Укра ї ни П. По ро шен ко ви зна чив ме тою ре - фор му ван ня сек то ра без пе ки і обо­ро ни Укра ї ни за без пе чен ня ма­кси маль ної вза є мо су міс нос ті зі зброй ни ми си ла ми кра їн- чле нів НАТО.

Це го­лов­ні ре­чі, які сто­су­ю­ться са мі ту НАТО, які ра зом із тим до - пов­ню­ва­ти­муть ще ін­ши­ми.

«УКРА­Ї­НА Є ЄДИНОЮ КРАЇНОЮ-ПАРТНЕРОМ АЛЬЯН­СУ, З ЯКОЮ НА САМІТІ ПРОВОДЯТЬ ОКРЕМИЙ ЗАХІД НА РІВ­НІ ГЛАВ ДЕРЖАВ ТА УРЯДІВ»

— Що ви ма­є­те на ува­зі під ін­ши­ми?

— Мо ва йде про Аф­га ні стан. Укра­ї­на про­дов­жує бра­ти участь в тре ну валь но- до рад чій мі сії НАТО « Рі шу ча під трим ка » . І Пре зи дент Укра­ї­ни за­про­ше­ний до уча­сті в за­сі дан ні, яке сто су єть ся ці­єї мі сії. Во но від бу деть ся та кож 9 лип ня у Вар­ша­ві.

Дру гою час ти ною, яку та кож ми три­ма­є­мо в по­лі зо­ру, є те, що в рам­ках са­мі­ту від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня мі­ні­стрів обо­ро­ни 28+25, яке бу­де при­свя­че­но пи­та­н­ням роз­ви­тку пла­тфор­ми вза­є­мо су­мі­сно­сті.

Йде­ться про те, що ко­ли ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про згор­та­н­ня вій­сько­вої при сут нос ті й транс фор ма цію мі­сії НАТО в Аф­га­ні­ста­ні з 80 тис. до 12,5 тис. між­на­ціо­наль­но­го кон­тин­ген­ту і щоб не втра­ти­ти при цьо­му на­пра­цьо­ва­ний до­свід вза­є­мо­дії та спів пра ці, бу ло за про по но ва но да лі про дов жи ти вза є мо дію в рам­ках пла­тфор­ми вза­є­мо­су­мі­сно­сті.

Вар­то та­кож від­зна­чи­ти, що Укра­ї­на є єдиною країною-партнером Альян­су, з якою на саміті про­во­ди­ться окремий захід на рів­ні глав держав та урядів — за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО. Окрім того, Ком­пле­ксний па­кет до­по­мо­ги, який під­го­тов­ле­ний до схва­ле­н­ня гла­ва­ми держав та урядів, є уні­каль­ним ін­стру­мен­том, яко­го до­сі не бу­ло.

— Чи мож на очі ку ва ти, що на цьо­му саміті Укра­ї­ну бу­де до­лу­че- на до чор но морсь кої бри га ди? Та - ку ідею за­про­по­ну­ва­ла Ру­му­нія.

—Я б роз ді лив це пи тан ня на дві час ти ни. Пер ше, це без пе ка і при сут ність у ба сей ні Чор но го мо - ря. Дру ге, це вза є мо дія зброй них сил. Про що, вла­сне, й го­во­ри­ли мі­ні­стри обо­ро­ни Укра­ї­ни та Ру­му­нії в Брюс се лі. Йдеть ся про мож ли - вість роз вит ку спів пра ці на ко - ристь ЄС і спіль­ної по­лі­ти­ки без­пе­ки та обо ро ни ЄС, роз ви ток спро - мо­жно­стей і вза­є­мо­су­мі­сно­сті між зброй­ни­ми си­ла­ми Укра­ї­ни, Ру­му­нії та Бол­га­рії. Це су­хо­пу­тний ком­по нент. Але це не озна чає, що ба - сейн Чор­но­го мо­ря за­ли­ши­ться по - за ува­гою. Нав­па­ки. Це один із без­пе­ко­вих прі­о­ри­те­тів НАТО. Ні Ту­реч чи на, яка має най більш про - тя­жну бе­ре­го­ву лі­нію, ні Укра­ї­на, ні ін­ші кра­ї­ни-чле­ни НАТО, як-от Ру му нія та Бол га рія і тим біль ше Гру­зія, не ма­ють на­мі­ру від­да­ва­ти всю ак ва то рію під вплив Чор но - мор­сько­го фло­ту РФ.

«СПРОМОЖНОСТІ УКРА­Ї­НИ В ГА­ЛУ­ЗІ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ ДУ­ЖЕ ПОМІТНИМИ»

—А з чим, з яки­ми про­по­зи­ці­я­ми, ми їде мо на са міт, щоб про де - мон­стру­ва­ти, що ми та­кож є кон­три бу то ра ми без пе ки? Зок ре ма, як роз ви ва єть ся си ту а ція з ви ко ри - стан ням Алья н сом ук ра їнсь ких мо­жли­во­стей зі стра­те­гі­чних авіа­пе ре ве зень у рам ках про гра ми SALIS?

— Якщо по­ди­ви­ти­ся на стра­те­гіч ні пла ни НАТО, а та кож на те, що НАТО зро­би­ло і пла­нує ро­би­ти да­лі в по­си­лен­ні спро­мо­жно­стей та збіль шен ня сил стри му ван ня, то стає оче вид ним, що збіль шен ня мож ли вос тей пе ре ве зень за ли ша - ється акту­аль­ним. Вій­сько­ві розу - мі­ють це на­ба­га­то го­стрі­ше й кон­кре­тні­ше. Адже щоб танк ру­хав­ся, а лі так лі тав, по тріб не паль не; щоб сол­дат стрі­ляв, йо­му по­трі­бні пат - ро­ни. І все це не­об­хі­дно до­ста­ви­ти за­зда­ле­гідь і своє­ча­сно у ви­зна­че­ні міс ця. То му, зро зу мі ло, пи тан ня авіаперевезень є клю­чо­вим в цьо­му кон тек с ті. І, без умов но, по при те, що ми по­не­сли пев­ні втра­ти під час вій­ни, спроможності Укра­ї­ни в га­лу зі аві а пе ре ве зень за ли ша ють ся на єв ро пейсь ко му прос то рі ду же помітними.

— Я був осо­би­сто при­су­тній на ви їз но му за сі дан ні ко мі те ту Вер - хов­ної ра­ди з пи­тань без­пе­ки і обо - ро­ни в 2004 ро­ці, й це бу­ло на­пе­ре­до­дні пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. То­ді прий ня ли рі шен ня ухва ли ти про­гра­му бу­дів­ни­цтва двох Ан-70, і на це пе ред ба ча ло ся ви ді ли ти 1 млрд грн. Але й до­сі не­має цих лі­та­ків, хо­ча у роз­мо­ві зі мною по­сол Ма­лай­зії в Укра­ї­ні ска­зав, що йо­го кра ї на го то ва ку пу ва ти та кий лі - так за умо­ви, що він є на озбро­єн­ні укра­їн­ських Зброй­них сил. То яка за раз іс то рія з Ан- 70, чи пла нує бра­ти йо­го на озбро­є­н­ня ар­мія?

— Тре ба ро зу мі ти, що Мі но бо - ро ни є за мов ни ком озбро єнь. І, на жаль, до вій­ни всі по­пе­ре­дні уря­ди не при ді ля ли жод ної ува ги пи тан - ню за­без­пе­че­н­ня Зброй­них сил но­вою те­хні­кою. По­ди­ві­ться на ро­бо­ту укра­їн­сько­го ОПК: усе ро­би­ло­ся на екс порт. До ре чі, од ним із пер - ших пи тань у цій сфе рі, які став - лять іно зем ні пар т не ри: скіль ки тан ків « Оплот » , лі та ків Ан- 70 чи Ан-148 сто­їть у вас на озбро­єн­ні?

Ко­ли ми по­чне­мо са­мі ку­пу­ва­ти й ста ви ти на озбро єн ня війсь ко ву те­хні­ку вла­сно­го виробництва, на­ба га то прос ті ше бу де й про су ва ти про­ду­кцію на екс­порт.

За­раз у нас за­кла­де­но в бю­джет пев­ні ко­шти на те, щоб ми за­мо­ви­ли кіль­ка лі­та­ків. Бу­де­мо спо­ді­ва­тись, що всі ці за мов лен ня бу дуть своє час но ви ко на ні. Це ду же по - ту­жний по­штовх на під­трим­ку укра їнсь ко го обо рон п ро му за кор до - ном.

Крім того, що ця те­хні­ка до­по­мо же нам ви рі шу ва ти пи тан ня обо­ро ни дер жа ви, від нов лен ня те - ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, ми ро­зу­міє мо, що це бу де пра цю ва ти і на май­бу­тнє.

«У НАС НЕ­МАЄ ІНШОГО НА­МІ­РУ, НІЖ СПРЯМУВАТИ ВСІ ЗУСИЛЛЯ, ЩОБ ДОВЕСТИ ВЗАЄМОСУМІСНІСТЬ ДО ПОВНОЇ ГОТОВНОСТІ БУ­ТИ ЧЛЕ­НОМ НАТО»

— Па не Іго рю, до ро гою до мі - ніс тер ст ва я по ба чив по стер з на - пи сом: « Як­би ми бу ли в НАТО, то не бу ло б вій ни » . А ми ж зна є мо, що в 2003 ро­ці за­ко­ном про за­са­ди вну­трі­шньої і зов­ні­шньої по­лі­ти­ки бу­ло за­кла­де­но курс на ін­те­гра­цію в НАТО. Чо­му так дов­го ми йде­мо до член­ства в Альян­сі?

— Від по відь на це за пи тан ня скла­да­є­ться з двох ча­стин. По-пер - ше, цей пла­кат я ба­чу ко­жно­го дня, ко­ли йду на ро­бо­ту. Не вар­то на­га - ду­ва­ти, що у 2008 ро­ці у від­по­відь на за пит Укра ї ни що до член ст ва в НАТО на Бу ха рес­тсь ко му са мі ті НАТО бу ло ухва ле но рі шен ня не на­да­ва­ти Укра­ї­ні ПДЧ, при цьо­му ви­зна­че­но, що Гру­зія і Укра­ї­на бу­дуть чле на ми НАТО. То му пер ша час ти на зво дить ся до ві до мо го ви - сло ву про те, що іс то рія не знає умов но го спо со бу. Все, що бу ло прийня­то, прийня­то. Все, що зро­бле­но, вже зроб ле­но.

А те пер дру га час ти на, як ми ру­ха­є­мось і ку­ди ру­ха­є­мось. Уя­віть со­бі, як­би у 2008 ро­ці бу­ло прийня­то ПДЧ. Я не ка жу про во єн ну за - гро зу, а про стан зброй них сил, війсь ко вих струк тур та інф ра - струк ту ри. Вій на по ка за ла, що у нас ар мія бу ла по рів ня но чи сель - ною, про­те її спроможності бу­ли не­до­ста­тні­ми, аби го­во­ри­ти про вза­є­мо су міс ність з ар мі я ми кра їн- чле­нів НАТО.

Те­пер си­ту­а­ція до­ко­рін­ним чи­ном змі­ни­ла­ся. І якщо НАТО го­во­рить про стра­те­гію стри­му­ва­н­ня як основ­ний за­сіб про­ти­дії агре­сив­ній по лі ти ці Ро сійсь кої Фе де ра ції, то слід ро зу мі ти та кож, що од ним з най­біль­ших стри­му­ю­чих чин­ни­ків сьо­го­дні є Укра­ї­на.

— Але в нас член ст во в НАТО роз гля да єть ся як чин ник стри му - ва­н­ня, що ні­хто не по­сміє на­па­сти на кра ї ну, яка вхо дить до та ко го вій­сько­во-по­лі­ти­чно­го бло­ку. Хі­ба не так? Адже ця ор­га­ні­за ція діє за прин ци пом « Один за всіх, всі за одно­го».

— Най­кра­щий чин­ник стри­му - ван ня — це ук ра їнсь кий на род. І як би усі по вста ли про ти агре со ра, це бу­ло б най­кра­щою від­по­від­дю. І ми по вин ні тут, у се бе, зав ж ди пам’ята­ти про це. Сьо­го­дні ми не є чле ном Алья н су, то му ма є мо роз - ра­хо ву ва ти, пе ре ду сім, на влас ні си­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.