У Ки­є­ві обе­руть го­лов­но­го Бар­бо­са кра­ї­ни

На ви­став­ку без­по­ро­дних со­бак уже за­ре­є­стру­ва­ло­ся май­же 200 уча­сни­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ксан­дра УСТІНОВА

Усу­бо­ту, 2 ли­пня, в Ки­є­ві в Пар­ку дру­жби на­ро­дів, що під Мо­сков­ським мо­стом, від­бу­де­ться дев’ ята ви­став­ка без­по­ро­дних со­бак « Ку­бок Бар­бо­са » .

Уча­сни­ки зма­га­ю­ться в трьох но­мі­на­ці­ях за­ле­жно від зро­сту — мі­ні, се­ре­дні та ве­ле­тні, а жу­рі оці­нює їхні та­лан­ти, ар­ти­стизм, вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня з го­спо­да­рем. По­тім се­ред пе­ре­мож­ців у трьох но­мі­на­ці­ях жу­рі оби­ра­ти­ме одно­го го­лов­но­го Бар­бо­са кра­ї­ни.

Окре­мо бу­де кон­курс мо­дни­ків та мо­дниць, під час яко­го бар­бо­си­ки, вдя­гне­ні в рі­зно­ма­ні­тні ко­стю­ми, прой­ду­ться чер­во­ною до­ріж­кою.

Та­кож під час ви­став­ки від­бу­ва­ти­ме­ться збір ре­чей для при­тул­ків. Ко­жен мо­же при­не­сти і пе­ре­да­ти що-не­будь для чо­ти­ри­но­гих дру­зів у при­ту­лок (ков­дри, по­суд, корм, ігра­шки, ме­ди­ка­мен­ти) і взя­ти участь в акції «Знай­ди дру­га» — зна­йти са­ме сво­го со­ба­ку і по­да­ру­ва­ти йо­му лю­бов та дім. Цьо­го дня в Парк дру­жби на­ро­дів у по­шу­ках май­бу­тніх го­спо­да­рів при­йдуть ба­га­то чо­ти­ри­но­гих — ме­шкан­ців при­тул­ків.

Вхід для всіх від­ві­ду­ва­чів віль­ний. По­ча­ток о 10.00

На по­дію за­ре­є­стру­ва­ло­ся вже май­же 200 уча­сни­ків. Ре­є­стра­ція від­кри­та до п’ятни­ці, 1 ли­пня.

«Це бу­де на­ймас­шта­бні­ша ви­став­ка за кіль­кі­стю уча­сни­ків, — роз­по­від­ає пре­зи­дент Мо­ло­ді­жної лі­ги за­хи­сту тва­рин Іри­на Те­ре­щен­ко. — Де­віз ви­став­ки: «Для дру­жби не ва­жли­ва по­ро­да». Та­ка ви­став­ка по­кли­ка­на пе­ре­ко­на­ти укра­їн­ців у то­му, що без­по­ро­дні тва­ри­ни ні­чим не по­сту­па­ю­ться по­ро­ди­стим, а та­кож при­вер­ну­ти ува­гу лю­дей до про­бле­ми без­при­туль­них тва­рин і гу­ман­них шля­хів її ви­рі­ше­н­ня».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.