Куль­тур­на ди­пло­ма­тія в дії

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

На XIV Мі­жна­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі на остро­ві Іскія (Іта­лія) впер­ше пред­став­ля­ють ро­бо­ти укра­їн­ських кі­не­ма­то­гра­фі­стів

Ни­ні до 2 ли­пня три­ває кі­но­фо­рум. В офі­цій­ній про­гра­мі « Укра­їн­ський фо­кус » де­мон­стру­ють три стрі­чки: істо­ри­чну дра­ма­ти­чну дра­му Оле­ся Са­ні­на « По­во­дир » ( на фото) і два до­ку­мен­таль­них філь­ми — « Чор­но­биль » ( ре­жи­сер О. Кар­на­сюк) та « Жи­ва ва­тра » ( ре­жи­сер О. Ко­стюк).

Кі­но­фо­рум на іта­лій­сько­му остро­ві Іскія від­бу­ва­є­ться в Ара­гон­сько­му зам­ку за під­трим­ки Єв­ро­пар­ла­мен­ту та при­ва­тних спон­со­рів. Йо­го не­змін­ним ке­рів­ни­ком є Мі­ке­лан­дже­ло Мес­сі­на, який був чле­ном жу­рі 45-го КМКФ « Мо­ло­дість » . Осо­бли­вість фе­сту по­ля­гає в то­му, що на­го­ро­ди здо­бу­ва­ють най­кра­щі філь­ми, пов’яза­ні з куль­ту­рою та істо­рі­єю рі­зних кра­їн, ре­гіо­нів і міст.

Цьо­го­річ у про­гра­мі пред­став­ле­но 101 фільм. Се­ред стрі­чок — ко­ро­тко­ме­тра­жні, до­ку­мен­таль­ні, ху­до­жні та ані­ма­цій­ні.

«За 14-рі­чну істо­рію кі­но­фе­сти­ва­лю на остро­ві Іскія тут впер­ше по­ка­зу­ють укра­їн­ське кі­но, — ци­тує сло­ва ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ру КМКФ «Мо­ло­дість» Ан­дрія ХАЛПАХЧІ сайт i-pro.kiev.ua. — То­рік ми за­про­си­ли Мі­ке­лан­дже­ло Мес­сі­на до жу­рі на «Мо­ло­дість», і це був по­ча­ток на­шої спів­пра­ці. Від­то­ді ви­бу­ду­вав­ся «міст», який те­пер при­вів нас до Іта­лії. На­га­да­є­мо, з 8 черв­ня до 3 ли­пня «Мо­ло­дість» ра­зом з Іта­лій­ським ін­сти­ту­том куль­ту­ри та Куль­тур­ною асо­ці­а­ці­єю N.I.C.E. (Фло­рен­ція) пред­став­ляє укра­їн­сько­му гля­да­че­ві іта­лій­ське но­ве кі­но, а те­пер по­ка­зує іта­лій­цям ро­бо­ти укра­їн­ських кі­но­ми­тців. Це ду­же по­зи­тив­на тен­ден­ція та гар­ний при­клад куль­тур­ної ди­пло­ма­тії, яка справ­ді має сенс і пра­цює».

ФОТО З САЙТА AFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.