«Очі­ку­ва­н­ня що­до ту­ри­стів – справ­джу­ю­ться»

Узбе­реж­жя Чор­но­го та Азов­сько­го мо­рів на Хер­сон­щи­ні ма­со­во за­пов­ню­ють від­по­чи­валь­ни­ки

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

На­при­кін­ці черв­ня, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря під­ви­щи­ла­ся до лі­тніх 32 — 35 гра­ду­сів і при­пи­ни­ли­ся до­щі, на узбе­реж­жя Чор­но­го та Азов­сько­го мо­рів на Хер­сон­щи­ні ма­со­во по­ча­ли при­їжджа­ти від­по­чи­валь­ни­ки. Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми оче­вид­ці пу­блі­ку­ва­ли у со­цме­ре­жах фото і ві­део із за­пов­не­них пля­жів Ара­бат­ської стріл­ки. Мі­сце­ві го­во­рять, що ту­ри­стів — ду­же ба­га­то. І це — ра­дує, адже для ба­га­тьох ме­шкан­ців при­мор­ських сіл і міст ку­рор­тний се­зон — по­ра за­ро­бі­тку. За ра­ху­нок ту­ри­стів на­пов­ню­ю­ться й мі­сце­ві бю­дже­ти. Схо­жа си­ту­а­ція й на чор­но­мор­ських пля­жах у Ска­дов­ську, За­лі­зно­му Пор­ту, Ла­зур­но­му. З на­ста­н­ням те­пла тут на пов­ну за­пра­цю­ва­ли пан­сіо­на­ти, го­те­лі, роз­ва­жаль­ні за­кла­ди.

«Ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми ми від­ві­да­ли Ара­бат­ську стріл­ку, а ра­ні­ше — Ска­довськ і За­лі­зний Порт. Ре­аль­но — яблу­ку ні­де впа­сти, — ко­мен­тує «Дню» ди­ре­ктор Де­пар­та- мен­ту зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, ту­ри­зму та ку­рор­тів Хер­сон­ської ОДА Те­тя­на Во­ли­нець. — На­ші очі­ку­ва­н­ня що­до кіль­ко­сті ту­ри­стів справ­джу­ю­ться. І ва­жли­во, що се­зон по­ча­ли вже з кві­тня. Біль­ше лю­дей їдуть у за­по­від­ник «Аска­ні­я­Но­ва», на трав­не­ві свя­та май­же пов­ні­стю бу­ли за­пов­не­ні са­ди­би зе­ле­но­го ту­ри­зму, ба­зи актив­но­го від­по­чин­ку, а те­пер на­ста­ла по­ра від­по­чин­ку на мо­рі. Ска­жу так: усі, хто хо­тів за­ро­бля­ти й при­ва­би­ти ту­ри­стів, ро­би­ли це, й до­во­лі вда­ло».

Цьо­го ро­ку обла­сна вла­да кон­тро­лю­ва­ла ви­ко­на­н­ня ре­мон­тних ро­біт на до­ро­гах. Як по­ві­дом­ля­ють в ОДА, до мор­ських ку­рор­тів від­ре­мон­ту­ва­ли по­над 90% до­ро­жньо­го по­кри­т­тя. Мі­сце­ва та обла­сна вла­да та­кож слід­кує за по­кра­ща­н­ням інф- ра­стру­кту­ри в ба­зах від­по­чин­ку й на пля­жах. Як бо­нус цьо­го се­зо­ну — роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі 3G зв’яз­ку від про­від­них мо­біль­них опе­ра­то­рів Укра­ї­ни по всіх мі­стах і се­ли­щах, ку­ди при­їжджа­ють ту­ри­сти. «Ми по­бу­ва­ли в пан­сіо­на­тах, і я мо­жу за­пев­ни­ти, що сер­віс по­кра­щу­є­ться, вла­сни­ки з ра­ді­стю че­ка­ють го­стей, — ка­же Те­тя­на Во­ли­нець. — Це по­мі­тно й у на­ве­ден­ні по­ряд­ку на пля­жах, і в са­мих ба­зах від­по­чин­ку. Пра­цю­ють по­си­ле­ні па­тру­лі по­лі­ції, ста­ра­ю­ться ви­рі­ши­ти про­бле­му з на­ко­пи­че­н­ням смі­т­тя, збіль­шу­ють осві­тле­н­ня на ву­ли­цях. По­ки скарг не бу­ло, але ми ро­зу­мі­є­мо, що є ку­ди ро­сти. Тре­ба біль­ше ре­кла­ми, ста­ра­ти­ся зро­би­ти кра­ще. Ми зна­є­мо свої не­до­лі­ки, то­му пра­цю­ва­ти­ме­мо над ни­ми».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.