На честь 130-річ­чя від Дня на­ро­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

У Рів­но­му вла­шту­ва­ли ін­ста­ля­цію про свя­ще­ни­ка-тра­во­знав­ця Ми­хай­ла Но­са­ля

Уцен­трі Рів­но­го вла­шту­ва­ли ін­ста­ля­цію, при­свя­че­ну Ми­хай­ло­ві Но­са­лю. Він був фі­то­те­ра­пев­том і на­сто­я­те­лем най­ста­рі­шої в мі­сті цер­кви, знав кіль­ка мов, ви­кла­дав Сло­во Бо­же і пи­сав книж­ки про лі­кар­ські ро­сли­ни. До ньо­го йшли на спо­відь, а та­кож по ці­лю­щі тра­ви. Так ро­би­ли на­віть ра­дян­ські пар­тій­ці, ко­ли хво­рі­ли їхні ді­ти. Цьо­го­річ ми­нає 130 ро­ків із Дня на­ро­дже­н­ня Ми­хай­ла Но­са­ля. Щоб зга­да­ти про ньо­го, у цен­трі мі­ста зі­бра­ли­ся рів­ня­ни, яких хре­стив цей свя­ще­ник, які до­сі ко­ри­сту­ю­ться ре­це­пта­ми тра­во­знав­ця й ша­ну­ють пам’ять про ньо­го.

Ми­хай­ло Но­саль на­ро­див­ся 1886 ро­ку на Холм­щи­ні в укра­їн­ській пра­во­слав­ній ро­ди­ні. Він став свя­ще­ни­ком і з ча­сом пе­ре­їхав на Во­линь. 1935 ро­ку Ми­хай­ла Но­са­ля при­зна­чи­ли на­сто­я­те­лем Свя­то­Успен­ської цер­кви в Рів­но­му. «Він був і свя­ще­ни­ком, і на­у­ков­цем. Знав, зокре­ма, ла­ти­ну, поль­ську, ні­ме­цьку, фран­цузь­ку мо­ви. А ще ко­жну віль­ну хви­ли­ну при­свя­чу­вав ви­вчен­ню ро­слин. Ста­вив­ся до них, як до жи­вих. Ми­хай­ло Но­саль до­слі­джу­вав, яким чи­ном рі­зні тра­ви впли­ва­ють на люд­ський ор­га­нізм, і скру­пу­льо­зно за­но­то­ву­вав свої ви­снов­ки. Ті, хто йо­го знав, роз­по­від­а­ли, що це бу­ла чуй­на лю­ди­на, зав­жди го­то­ва при­йти на до­по­мо­гу. Ми­хай­ло Но­саль ні­ко­ли не брав гро­шей за свої зі­л­ля й по­ра­ди, — роз­по­від­ає за­ві­ду­вач від­ді­лу ви­ста­вок Рів­нен­сько­го обла­сно­го кра­є­знав­чо­го му­зею Га­ли­на Да­ниль­чук. — Про Ми­хай­ла Но­са­ля я зна­ла з ди­тин­ства. Він по­вчав мою ма­му Сло­ва Бо­жо­го, тож во­на ба­га­то роз­по­від­а­ла про свя­ще­ни­ка, по­ка­зу­ва­ла сві­тли­ни. А по­тім із ча­сом я по­ча­ла зби­ра­ти ма­те­рі­а­ли про ньо­го».

Під час ін­ста­ля­ції в цен­трі мі­ста рів­ня­нам по­ка­за­ли сві­тли­ни та осо­би­сті ре­чі Ми­хай­ла Но­са­ля — сту­пку для трав, якою він ко­ри­сту­вав­ся, ва­ги, під­сві­чник із йо­го осе­лі, що­ден­ник. А ще ма­кет бу­дин­ку, у яко­му ме­шка­ла ро­ди­на свя­ще­ни­ка-трав­ни­ка. До ре­чі, на­щад­ки Ми­хай­ла Но­са­ля про­дов­жи­ли йо­го спра­ву і за­йма­ю­ться фі­то­те­ра­пі­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.