Під Хо­тин­ською фор­те­цею руй­ну­є­ться ске­ля

Ви­ві­трю­ва­н­ня по­ро­ди ста­ло осо­бли­во ін­тен­сив­ним ми­ну­ло­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

Хо­тин­ська фор­те­ця із мі­сте­чка Хо­тин у Чер­ні­ве­цькій обла­сті є одним із се­ми чу­дес Укра­ї­ни. Во­на на­ле­жить до чи­сла най­ста­рі­ших у Схі­дній Єв­ро­пі фор­ти­фі­ка­цій­них спо­руд, бо ве­де свій по­ча­ток із X сто­лі­т­тя, а кам’яною фор­те­ця ста­ла ще з XIII. Однак сьо­го­дні більш ніж ти­ся­чо­лі­тня істо­рія фор­те­ці мо­же пе­ре­рва­ти­ся. Вна­слі­док дії по­го­дних фа­кто­рів ске­ля, на якій сто­їть фор­те­ця, по­ча­ла руй­ну­ва­ти­ся.

«Ви­ві­трю­ва­н­ня скель­ної по­ро­ди бі­ля під­ніж­жя фор­те­ці най­більш по­мі­тне з бо­ку рі­чки Дні­стер. Во­но роз­по­ча­ло­ся дав­но, але чо­мусь ми­ну­ло­го ро­ку ста­ло осо­бли­во ін­тен­сив­ним, — ко­мен­тує ди­ре­ктор дер­жав­но­го істо­ри­ко-ар­хі­те­ктур­но­го за­по­від­ни­ка «Хо­тин­ська фор­те­ця» Єли­за­ве­та Буй­нов­ська. — Якщо ці про­це­си бу­дуть роз­ви­ва­ти­ся так са­мо стрім­ко, це мо­же спри­чи­ни­ти руй­ну­ва­н­ня фор­те­ці».

Для з’ясу­ва­н­ня при­чин ви­ві­трю­ва­н­ня скель­ної по­ро­ди та ви­зна­че­н­ня не­об­хі­дних за­по­бі­жних за­хо­дів при «УкрНДІре­став­ра­ція» то­рік бу­ло ство­ре­но спе­ці­аль­ну ро­бо­чу гру­пу. Пі­сля про­ве­де­н­ня ви­шу­ку­вань у Хо­ти­ні во­на ма­ла роз­ро­би­ти від­по­від­ну прое­кт­но-ко­што­ри­сну до­ку­мен­та­цію. По­пе­ре­дньо ї ї пла­ну­ва­ли пред­ста­ви­ти до кін­ця черв­ня, і за ін­фор­ма­ці­єю Є. Буй­нов­ської, для більш де­таль­но­го ви­вче­н­ня при­чин руй­на­ції ске­лі у ли­пні в Хо­ти­ні пла­ну­ють про­ве­сти но­ву низ­ку фі­зи­ко- хі­мі­чних та гео­ло­гі­чних до­слі­джень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.