Про ри­зи­ки єв­ро­ри­то­ри­ки

Ек­сперт: «Про­дов­же­н­ня Ки­є­вом ни­ні­шньо­го зов­ні­шньо­го кур­су за­гро­жує за­ли­ши­ти нас у «вчо­ра­шньо­му дні»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Ув­сьо­му сві­ті про­дов­жу­ють ко мен ту ва ти ре фе рен дум у Ве ли ко­бри та нії, ві до - мий як Brexit, і мож ли ві на слід ки ви хо ду ці­єї кра ї ни з Єв­ро со ю зу, а та кож уро ки, які слід ви нес ти єв ро пейсь ким елі - там. « День » вже ознай о мив з дум ка ми єв ро пейсь ких екс пер - тів з ці­єї те ми в ма те рі а лі « Бо - ліс ний ви хід із « сім’ ї » (http://day.kyiv.ua/ru/article/d en-planety/velikobritaniya-kakpodopytnaya-svinka0).

За­раз про­по­ну­є­мо дум­ку ук - ра­їн­сько­го екс­пер­та, ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син Ми­ко­ли КАПІТОНЕНКА про те, які уро­ки з Brexit по­вин­ні ви­но­си­ти в Укра­ї­ні й які ме­се­джі Ки­їв має над­си­ла­ти Єв­ро­пі у цій си­ту­а­ції:

— Сиг на ли, що над хо дять з Єв­ро­пи остан­нім ча­сом, скла­да­ють ся у гріз не по пе ред жен ня і не суть для ук ра їнсь кої зов ніш - ньої по­лі­ти­ки, пов ні­стю по­бу­до­ва­ної на єв­ро­ри­то­ри ці, сер­йо­зні ри­зи­ки. І до бри­тан­сько­го ре­фе­рен ду му си ту а ція бу ла склад - ною. Вто­ма від Укра­ї­ни, від­су­тність чіт кої стра те гії без пе ки в ЄС, про­ти­річ­чя по­між і все­ре­ди­ні кра їн- чле нів за гро жу ва ли осла­бле­н­ням або зня­т­тям ре­жи­му сан­кцій вже за пів­ро­ку, під­ві шу ван ням пер с пек тив ві зо вої лі­бе­ра­лі­за­ції і під­штов­ху­ва­н­ням Укра­ї­ни до по­сту­пок на Дон­ба­сі.

Брек­зіт до­дав но­вих про­блем. Го­лов­ною з них, на мою дум­ку, ста не дра ма тич на втра та Єв­ро - пою нор­ма­тив­ної си­ли — тоб­то здат нос ті ви сту па ти маг ні том, вста нов лю ва ти вза є мо ви гід ні пра­ви­ла гри і ство­рю­ва­ти цін­но­сті. Бри­тан­ський ре­фе­рен­дум — це чі­ткий си­гнал про те, що щось іде не так в ін­сти­ту­цій­но­му по­лі Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Адже на від­мі­ну від нас єв­ро­пей­ці спри­йма­ють ЄС не як ме­ту, а як за­сіб, ін стру мент, від ви ко ри стан ня яко­го мо­жна від­мо­ви­ти­ся, якщо він не пра­цює. Ми опи­ня­є­мо­ся у ду­же су пе реч ли вій си ту а ції. Про­дов­же­н­ня ни­ні­шньо­го зов - ні­шньо­го кур­су, що зво­ди­ться до на по лег ли вих, важ ких і час то не­ви­гі­дних тор­гів за без­ві­зо­вий ре­жим і за­галь не збли­же­н­ня з ЄС, за­гро­жує за­ли­ши­ти нас у «вчо­ра­шньо­му дні».

Чи змо же мо ми адап ту ва ти на­шу зов­ні­шню по­лі­ти­ку до ре­а­лій, що не стрим но змі ню ють - ся, — ве­ли­ке пи­та­н­ня. Ще од не пи­та­н­ня — якою бу­де від­по­відь ЄС. Вплив єв­ро­ске­пти­ків зро­сте, і но­ві ре­фе­рен­ду­ми ста­ють вель­ми ві ро гід ни ми. Адже ті са мі чин ни ки, які під штов х ну ли бри тан ців про го ло су ва ти за ви - хід, пра­цю­ють і для ці­лої низ­ки ін ших кра їн. Спе ку ля ції на мож ли во му ви хо ді ста нуть по - точ ним по ряд ком ден ним по лі - ти­чно­го жи­т­тя Єв­ро­пи. Ви­рі­ши­ти цю про­бле­му швид­ко і про­сто не вдасть ся. Сво го ча су ми чо - мусь зро­би­ли без­ві­зо­вий ре­жим основ­ним по­ка­зни­ком на­ших єв­ро­пей­ських пра­гнень.

Для на шо го ба га то страж - даль­но­го без­ві­зо­во­го ре­жи­му ви­ста чає за гроз і без Брек зі та. Аб­со лют но оче вид но, що низ ка єв ро пейсь ких кра їн з по лі тич - них мір­ку­вань не хо­чуть нам йо­го да ва ти. Мо же мо ви ма га ти і про­си­ти, але бу­ло зро­зумі­ло ще дав­но, що без­ві­зо­вий ре­жим для кра­ї­ни з не зов­сім за­мо­ро­же­ним кон ф лік том на її те ри то рії і ре - кор д ни ми рів ня ми ко руп ції — це ве­ли­кий ри­зик.

Сло ва прем’ єр- мі ніс т ра Ні - дер лан дів Мар ка Рют те про те, що Ам­стер дам до ма га ти меть ся пе­ре­гля­ду текс­ту Уго­ди про асо­ці а цію з Укра ї ною — а інак ше не під­пи­ше її — озна­ча­ють, що у нас на­мі­ти­ли­ся про­бле­ми більш се рйоз ні. Ми за пла ти ли ду же ви­со­ку ці­ну за своє пра­гне­н­ня до Єв­ро­пи, і від­су­тність успі­хів на цьо му на пря­мі за по над два ро - ки ком пен су ва ти бу де ду же скла­дно.

Що до за яви Пре зи ден та Укра ї ни Пет ра По ро шен ка на прес-конференції у Со­фії про те, що єв­ро­пей­ським устрем­лі­н­ням Укра ї ни ні що не за гро жує. На - справ ді єв ро пейсь кі праг нен ня Укра ї ни дав но у не без пе ці, на - сам­пе­ред то­му, що краї на не ре­фор му єть ся до стат ньою мі рою. Су­спіль­ство має усві­дом­лю­ва­ти це. А в діа ло зі з єв ро пей ця ми нам слід ви­ма­га­ти біль­ше пе­ре­дба чу ва нос ті й де мон ст ру ва ти свою го­тов­ність ро­би­ти вне­сок у га­ран­ту­ва­н­ня єв ро пейсь кої без­пе­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.